Back to the menu
1868-11-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-11-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Patronage; family life;
Comments: About a shipment of 100 hymn books for the Scandinavian Church in Edinburgh. About Carl Bloch and the social life at Carlsberg.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; familieliv;
Attachments: 1868-11-25 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Om afsendelsen af 100 salmebøgerr til den skandinaviske kirke i Edinburg. Om Carl Bloch og om selskabslivet på Carlsberg.
Transskribering:
 
Carlsberg d 25 Novbr 68
 
Kjære Carl !
Naar Du modtager disse Linier vil Du allerede pr Telegraph have modtaget Underretning om at de 100 Psalmeböger ville blive afsendt herfra med det förste Dampskib til Leith, der afgaar paa Löverdag. Lind foreslog först at sende dem i Duodez-Udgaven, der er lidt billigere end Octav-Udgaven og som mest benÿttes i Kjöbvn, da den er saa portativ, men da den er temmelig fiinstilet, foretrak jeg Octav Udgaven med större, tÿdelig Trÿk. Den haves færdig med simpelt, solidt Læderskind, saa at der kun behöves at trÿkkes Inscription derpaa hvilket Lind sagde kunde blive udfört inden Löverdag og han var saa venlig at besörge det Hele med Indpakning og Afsendelse til din Adresse.-  Jeg behöver neppe at sige, at Du ganske har handlet i min Aand ved at paatage Dig et Foretagende, der er smukt og hvortil del föles Trang og som Du fandt burde gjennemföres, naar der ikke var
På langs: Dampskibet gaaer nok ikke för paa Tirsdag
s. 2
Udsigt til at det lettelig vilde kunne gjennemföres uden din Indskriden. Det er netop den Fremgangsmaade jeg saa ofte har fulgt, saavidt mine Midler have tilladt det. Jeg er glad over at Du derved efterlader Dig et smukt Minde og et godt Exempel i den Kreds, hvori Du nu lever. Bevidstheden derom er en rig Lön, en Mands bedste Lön i dette Liv.- At Du med den Beskedenhed, der characteriserer Dig, har gjort dig Umage for at Du personlig traadte saa lidt frem som muligt, var hvad jeg ventede af Dig.
I England er en slig Beskedenhed vistnok mindre almindelig, men derover bör man ikke forarge sig, thi dér betragtes det som en Pligt, at de mere Formuende bringe store personlige Offre og derfor ere de nödte til at lægge for Dagen, at de ikke have forsömt deres Borgerpligt. Ogsaa er Exemplets Indflÿdelse paa Andre et berettiget Motiv til ikke at udföre patriotiske Handlinger i Skjul.
Jeg kan ikke see af dit Brev, hvem det er, der har opfordret Parlaments-Kandidaterne
s. 3
til at ÿde Bidrag til den skandinaviske Kirke, men i hvert Fald et det betegnende for den engelske Valgagitation, at Kandidaterne, der brÿde sig Pokker om Eders Kirke, have ilet med at insinuere sig, selv hos en nok saa lille Fraction af Befolkningen ved at vise sig gavmilde mod Eders Foretagne.
____________
 
Som jeg meddelte Dig i mit sidste Brev afsender jeg med Dampskibet paa Löverdag c 50 Flasker af mit nÿe baierske Øl til Dig, hvormed jeg antager at Du vil gjöre Theilmann en Present. Jeg vil ikke sende det directe til ham, da han saa kom til at betale Tolden m.m. - Det er, som Du ogsaa vil kunne smage, temmelig ungt, c 6 Uger, men finder meget Bifald her paa Stedet og vil paa denne Aarstid forhaabentlig ikke tage Skade af den korte Reise, men til at gjemmes duer det ikke, da det om föie Tid vil afsætte Bundfald ved Eftergjæringen.
Naar Dampskibsfarten til Foraaret begÿnder igjen skal jeg sende en lignende Pröve, som da vil være bedre aflagret og det vil da vise
s. 4
sig om den Slags Øl skulde finde Behag i Skotland. Jeg kunde sagtens brÿgge noget baiersk Øl, som kom den almindelige Smag derovre nærmere, men da jeg ikke veed hvorlænge Du bliver hos Younger vil jeg ikke tænke paa at optræde directe som hans Koncurrent til den Tid. Det vil jeg hellere overlade til Dig, naar Du kommer hjem som engelsk Brÿgger.
___________________
 
Jeg har nok fortalt Dig, at Bloch vilde reise hjem fra Florentz paa Grund af hans Frues Omstændigheder. De ere nu kommen tilbage og han besögte os i Aften. Han var meget tilfreds over Besöget i forskjellige Gallerier og navnlig over forskjellige Motiver til Brug for Frederiksborg Billederne, som han havde fundet i Venedig og Florentz. Det var kjendeligt, at hans Blik i de sidste Aar var modnet betÿdeligt under Beskjæftigelsen med de historisk-bibelske Billeder og at han nu saae klarere hvad han mangler og endnu har at stræbe efter. Heldigviis hörer han til dem, der gjerne ville lære Kunsten grundigere
s. 5
og som ikke slaae sig til Ro fordi han for Øieblikket har Lÿkken med sig. Han er en alvorlig Kunstner, som stedse stræber efter et höiere Maal og jeg er glad over at have bidraget til, at han kan stille sig et höit Maal.- Det var Skade, at jeg ikke vidste at han var kommen hjem i forrige Uge, da jeg isaafald havde indbudt ham og hans Alma til i Söndags til et Selskab for Anna og Edsberg, som var meget livligt og behageligt. Fru Vus og Fru Lind mödte begge i deres smukke Pariser Kjoler og Fru Vus havde faaet den förste uheldige Besætning ombÿttet med en nÿe, som var meget smagfuld og Kjolen værdig. Hun saa nÿdelig ud og saa frisk, at hun stak alle de ÿngre Piger ud.
Jeg hörte den Aften, at der for nogen Tid siden var kommen Efterretning fra Monrad paa Ny Zeeland om at der var udbrudt Fjendtligheder fra de Indfödtes Side og at Viggo, der er Officier i Militsen, havde maattet rÿkke i Felten, hvilket kom meget
s. 6
ubeleiligt, da han, som Officier, havde faaet et betÿdeligt Areal udÿrket Land, hvilket han netop var i færd med at bringe under Kultur og hvorpaa han havde bosat sig med sin Kone, der nu boer alene derude, fjernt fra Familien, medens han gaaer i Kamp med de Vilde. Familien var meget bekymret derover.-
Fröken Lunn's Selskab maatte vi undvære, da hendes Forlovede meget snart skal op til Examen (den statsoeconomiske). Der sÿnes at være Tvivl om han naaer mere end anden Characteer, da han ikke har hele sin Tid til Raadighed, men ogsaa maa passe sine militaire Forretninger.-
_____________
 
Jeg maae ikke glemme at give Dig i Commission at kjöbe og sende os 12 Daaser med Alberts- Biscuits af samme Fabrik som de forrige (Littlejohns troer jeg ). De, der faaes her hos Delicatessehandleren ere fra en anden Fabrik og af daarlig Smag. Din Moder faaer ikke Tid til at skrive idag og beder mig hilse Dig Kjærligst.

Paa langs af papiret: jeg har ogsaa en Mængde Hilsener til Dig fra vore Gjæster i Söndags. Lev vel ! Din Jacobsen.
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1