Back to the menu
1869-03-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-03-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; education;
Comments: About Carl's unwillingness of learning English.
Transcription:
Emneord: Opdragelse; uddannelse; industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1869-03-02 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om Carls ligegyldighed over for det engelske sprog.
Transskribering:
D 2/3-69
Kjære Carl!
Da jeg af dit Brev til din Moder, som kom igaar, slutter at Du vælger det "Kjedelige" at vende tilbage til Younger; maaskee i de allernærmeste Dage, vilde jeg ikke have skrevet, för jeg fik Vished om hvor Du var, men da din kjærlige Moder ikke har Ro paa sig, för hun faaer afsendt et Brev, som hun idag har skrevet til Dig, og paa hendes eget Ansvar har besluttet at sende det til Burton, maa jeg dog ogsaa tilföie et Par Linier for det Tilfælde at de træffe Dig i Burton. Jeg vilde blot minde Dig om, at Du ved at gjöre Bekjendtskab med de unge Brÿggersönner i Strasbourg kom ind hos Erhards'. Troer Du ikke noget lignende var muligt i Burton, naar Du opholdt dig dér i nogen Tid ? Selv om Du ikke ikke kunde blive formelig pupil i et af de större Brÿggerier, kunde der være
s. 2
mange Oplÿsninger at erholde ved stadig Samliv med unge Mennesker, som ere beskjæftigede i Brÿggerierne og dersom Du kunde besöge dem engang imellem kunde Du ogsaa see Et og Andet.-
Men dette kan jo ogsaa skee til Efteraaret, dersom Du först da kommer dertil. Men kjære Carl, Du maa overvinde din Ligegÿldighed for det engelske Sprog, det er paa den höie Tid!.
Theilmann's Brev indeholdt en Bestilling paa 6/1 Tønder Øl. Jeg har nu skrevet ham til og bedt ham overveie om han vil forsöge at gjöre det bekjendt nu, da Du "sandsÿnligviis" kommer tilbage til Younger. Jeg har derfor forelöbig kun sendt 3 Tönder. Med en venlig Hilsen til den elskværdige Mr Hatt
Din hengivne
Jacobsen
Vi have drukket Chokolade paa din Sundhed i Formiddag og vilde drikke paa den igjen, til Middag i Viin, og til Aften i Ale og Porter!
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1