Back to the menu
1869-03-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-03-xx
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: About brewery technology and Carl Bloch's work with the paintings for the praying room at frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1869-03-xx brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om bryggeriforhold og omtale af Carl Blochs arbejde med bedekammeret på Frederiksborg Slot.
Transskribering:
 
 
 
Tirsdag Aften og Onsdag Formiddag
 
Kjære Carl !
Tak for dit Brev. Uagtet vi ikke at behöve at bestille Kjedler og Tappehouge för vi komme hjem, vil jeg dog med et Par Ord dvæle ved de reiste Spörgsmaal om Opstillingen. Tappehougen har jeg gjort saa stor, for at rumme den Efterurt, der, idetmindste ved baiersk Brÿgningen efter min Methode, skal anvendes til næste Mæskning istedetfor Vand; dertil udfordres et Rumfang af c Tdr.- Hvad Kjedlerne angaaer, erindrer jeg ikke nöie de skotske Kjedlers Form, men jeg bifalder ganske din Idee, at lade Röret fra Tappehougen gaae ind i Kjedlen, ligeover den höieste
Vædskestand og at lade den forhöiede Rand til at holde Skummet hæve sig over Gulvet, men det forekommer mig ikke nödvendigt og temmelig kostbart, at gjöre denne Rand 1 Meter höi. Dog derom kunne vi som sagt, senere tale.-
Grunden til at jeg har ladet en Elevator löfte det knuste Malt op til Taget og ikke valgt en Archimedesskrue, er
s. 2
Hensÿn til den eventuelle Opstilling af endnu et Par Mæskekar med et Steel's Apparat imellem sig, hvortil Maltet efter min Plan kan löbe fra den samme Elevator. Desuden er en Elevator billigere og kræver langt mindre Kraft end en Skrue.-
Jeg har tænkt over in nÿ Idee angaaende Reisen, men kan dog ikke bestemme mig til at opgive Reisen til England.- Deels vilde jeg overmaade gjerne endnu engang med dig besee Brÿggerierne i Burton, hvor Du jo nu er localiseret og, som det sÿnes, har fri Adgang, saa at jeg bedre vil kunne granske i Et og Andet, som jeg kun saae flÿgtigt i Sommer, hvorfor jeg har fölt endeel Usikkerhed ved Constructionen af det Indre og ved Opstillingen.- Deels vil jeg gjerne gjöre især Russels personlige Bekjendtskab, og har allerede meldt mit nærforestaaende Besög hos
dem. Ogsaa kunde jeg nok önske at besöge Malterierne ved London.- Naar Du i disse Dage
s. 3
kommer i disse, spörg da om deres Mening om det danske Bÿg.- Mit Foredrag i Landhuusholdningsselskabet har vakt megen Opmærksomhed og interesse hos vore Landbrugere og jeg bör söge at skaffe mig og dem alle mulige Oplÿsninger om det danske Bÿg, som Maltbÿg i England.-
Jeg vil heller ikke tabe Noget ved at tage England med, thi naar jeg kun kan blive færdig til at reise d. 14de - hvilket kun med Anstrængelse kan naaes - saa er der Intet til Hinder for at blive borte hele Mai, da Bÿgningen af hele Kjelderetagen er meget simpel, naar först Funderingen er bestemt, hvilket maa skee för jeg reiser. Og Opförelsen af Kjelderetagen vil ikke kunne være færdig för Mai Maaneds Udgang.- Det er derimod Skade, at Du ikke sÿnes at have fuldt op at bestille - som Brÿgger - til d. 18de April, hvilket jeg först nu erfarer, og jeg vil derfor foreslaa Dig at benÿtte Mellemtiden til at besöge Dublin, som jeg da vil springe over.- Ogsaa vil jeg
s. 4
önske at Du vilde besöge Droghede, da jeg dog lægger Vægt paa Tietgen's stærke Roes over dette Øl, om ogsaa Englænderne, som han sagde, ville ignorere det.
Der er endnu en Excursion, ganske lille, som jeg vil bede Dig gjöre efter Stadsingenieur Coldings Raad, nemlig til Mr. Cochrane, Dudley works, for at tale med ham om Vægten og Prisen paa stöbte Jernrör - Gasrör - af 3 Fods Diameter c ½ Tomme tÿkke med Muffe eller maaskee bedre med Flancher, ikke for brede til en Skorsteen. De faaes bedst og billigst dér. Udskibningssted Hull eller London. Jeg haaber, at Du paa denne Maade vil have Beskjæftigelse nok og dersom Du endda skulde faae nogle Dage tilovers, vil Du ikke have Vanskelighed ved at finde en eller anden interessant Excursion, f. Ex til Waterford i Irland, hvilken Tietgen, som jeg har fortalt Dig, anbefalede stærkt. Hvorlænge blive Hatt og Sedlmayr i England ? Træffer jeg nogen af Dem?
På langs:
x) Skorstenen vil ikke faae nogen stærk Varme, da Rögen fra Dampkjedler og Brÿggerkjedler maa passere en muret, underjordisk Kanal af 12 à 20 Alens Længde, för den kommer i Skorstenen, og Skorstenen vil faae Stötte af Jernbjelkerne i Bÿgningen
s. 5
Da jeg ikke faaer Tid til at skrive til Louis Hatt, beder jeg dig bringe ham mine venligste Hilsener og takke ham for hans kjærkomne Breve af 21 Februar.-
Jeg finder hans paatænkte Fremgangsmaade ved Brÿgningen og Gjæringen fortræffelig og tvivler ikke paa, at den allerede nu har givet ham gode Resultater.
Fortæl ham vor Fremgangsmaade ved Anvendelse af Spaaner ved Tilsætning af frisk (grönt) Øl. Han omtaler dry hops til Klaring istedetfor Spaaner. Jeg troer at dette vil give Øllet for stærk Smag af Humleolie, naar der skal anvendes tilstrækkeligt til Klaring. Spaaner ere sikkert bedre, især i 2de til 5te Omgang. Huusblas og "Finings" vil jeg ikke tilraade ham at bruge.
Hvad chauffage - Pasteurisering - i Bouteiller angaaer, maa Du sige ham at vi varme Øllet til 53 Celsius
s. 6
saa hurtigt som muligt, i 20 à 25 Minutter og efter 5 Minutters Maximum af 53 (gradtegn) Celsius, afkjöles det atter hurtigt i andre 20 à 25 Minutter til c 25 (gradtegn) C.-
Denne Methode giver et meget godt Resultat, naar Øllet er godt aflagret, mindst 6 Maaneder. Jeg skal med det Förste sende ham en lille Prövekasse af mit pasteuriserede Exportöl.
Anbefal ham at holde sin Gjær reen ved at slemme den af og til og at undersöge den flittigt med Mikroscopet. Ligeledes Bærmen af Lagerfadene.-
Jeg har ingen Tillid til Baudelot Apparatet. Han burde have et Svaleapparat med "Gegenströmung"
s. 7
Bloch er nu næsten færdig med "Christi Daab" det 4de Maleri i Aar, det 9de i det Hele).- Det roses meget , men jeg har ikke havt Tid at besöge ham og see det siden i Januar.- Han reiser til Foraret til Italien for nogke Maaneder for at gjöre Studier til de fölgende Malerier af hvilke han har gjort et Udkast i Carton til Korsfæstelsen.- Han har faaet en Bestilling fra Kunstforeningen i Bergen hvortil han vil male Christian 2den i Fængslet i Sönderborg.- Topsöe med Kone og Barn reise ogsaa i Foraaret til Genf, hvor de ville blive et heelt Aar.
Vi havde nÿlig Besög af Böye, som har modtaget en ham tilbudt Adjunctpost paa Herlufsholm, hvor han skal möde om 8 Dage. Jeg glæder mig vel paa hans Vegne derover, men beklager, at vi skulle miste saa elskværdig en ung Mands Selskab, han har dog lovet os at besöge os i Ferierne og bad mig at hilse dig venligst fra ham.
 
Söndag Morgen
 
I dette Øieblik modtog jeg Brev fra Theilmann, hvori han beklager at jeg ikke har mere end 15 Tdr aflagret Øl, da især Russell have Ordrer.- Han mener, at det Quantum af c 2200 Tdr, som jeg har brÿgget, med Lethed vil finde Afsætning för næste Saison. Han fraraader at sende af mit almindelige Vinteröl for at Carlsberg Beer kun skal være bekjendt som noget Fortrinligt og deri giver jeg ham  ganske Ret.-
Et Exemplar af Russell Cirkulaire med Faldbÿdelse af mit Øl, som han har sendt mig er jeg fuldkommen tilfreds med. Deri anbefales, vistnok efter dit Raad, en hurtig Propning.
______________
 
Vægten af Humlen i Bass Tönder var
 
1 Barrel Export Ale -           345½ Grammes
1   -       Strong                  243
1   -       Pale                      170
½  -       Mild Ale no 4           70
½  -       --     --   -   5           50
___________________
 
Hermed maa jeg slutte. Jeg skal nu nedskrive mit Foredrag i Landhuusholdningsselskabet, som man vil lade trÿkke. Ogsaa skal jeg skrive til Theilmann og Russee og Dupont. Det begÿnder at knibe med Tiden. Lev vel ! din Jacobsen
 
På langs:
Hils Hatt og Sedlmayr. Spörg S om Glycerin. Hilsen fra Din Moder
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1