Back to the menu
1869-04-14
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-04-14
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg; social life;
Comments: About brewing technology, the receipt of barley from Scotland and the singer Doris Pfeil, who he believes is making good progress.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg; selskabsliv;
Attachments: 1869-04-14 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om bryggeriforhold, modtagelsen af byg fra Skotland og sangerinden Doris Pfeil, som han mener gør gode fremskridt.
Transskribering:
 
 
d 14 April 1869.
 
 
Kjære Carl!
Det interesserer mig meget at see, at Du beskjæftiger Dig med Undersögelsen af Extractmængden af Maltet i England og at Du kan faae Maltet til en Brÿgning veiet (det forundrer mig forresten i höi Grad, at dette ikke altid finder Sted hos Younger. Er man i Burton ligesaalidet nöieregnende ?) Af Urtens Quantitet antager jeg, at Du kan faae det nöiagtige Maal angivet i Gjæringskarret, thi Maalet i Kjedlen er jo ikke tilstrækkelig nöiagtigt.- Det er temmelig længe siden, at jeg har anstillet nöiagtige Iagttagelser over Forholdet mellem Malt og Extract, men dengang fandt jeg Resultatet paa det Nærmeste stemmende med Ballings Angivelse, hvorefter man i Praxis kan gjöre Regning paa c 56% af Maltets Vægt; d.v.s. naar man maaler Urten i Gjæringskarret efter Nedsvalingen, beregnes
s. 2
Vægtfÿlden deraf efter Procentstÿrken, (hvorover Du finder en Tabel hos Balling) og multiplicerer den saaledes beregnede Vægt af Urten med Procentstÿrken. Da Vandets Vægtfÿlde (62 danske #(pundtegn) pr Cub Fod) er angivet ved Vandets Höieste Grad af Tæthed ved 4 R, skulde der egentlig foretages en Reduction for Forskjellen mellem Vandets Vægtfÿlde ved 4 R og ved 14 R., som den Temperatur hvorefter baade Ballings og Kaiser's Saccharometre ere justerede, men denne Reduction har jeg ikke tidligere taget Hensyn til. Naar jeg nu, en af de förste Dage, gjentager Undersögelsen med al mulig Skarphed, skal jeg ogsaa tage den omtalte Reduction med i Regning.- Det vil da, naar vi sammenligne Udbÿttet i Edinbourgh og paa Carlsberg vise sig om den engelske Mæskningsmethode leverer et ligesaa stort Udbÿtte, som den baierske, hvilket jeg ikke ret vil troe paa. Dog maa hermed tages i Betragtning, at det engelske
s. 3
Malt af godt skotsk Bÿg vistnok er mere meelrigt end det danske og saaledes bör give et större Udbÿtte selv af lige Vægt.
Nous verrons!-
Hos mig gaaer, som Du veed, en Deel af sidste Eftergÿdning over i næste Mæskning som Mæskevand, men da dette gjentager sig med ligestor Mængde igjennem den hele Cÿklus af samtlige Mæskninger, faaer det ingen Indflÿdelse paa Resultatet.- Det samme antager jeg er Tilfældet hos Younger.-
Med mikroscopiske Undersögelser vil jeg ikke tilraade dig at beskjæftige Dig nu for Tiden. De kræve for det Förste lang Forberedelse og Øvelse for blot at kunne see rigtigt og vilde ogsaa fordre et længere Studium af de senere Undersögelser af Pasteur og Andre, som tildeels findes spredte i forskjellige Annales o.s.v.- Dersom Du ikke har et Mikroskop til din Raadighed som mit der forstörrer med fuldkommen Klarhed 1500 Gange, linairt,
s. 4
vilde Du heller ikke kunne see Noget med Sikkerhed. Jeg har i nogen Tid været beskjæftiget med andre Ting, men jeg har nu forskjellige Pröver parate, som jeg skal ifærd med at analÿsere mikroskopisk.
Kogsbölle beskjæftiger sig, saa ofte han har Tid tilovers, med Analÿser af Forholdet mellem Sukker og Gummi i Urten. Disse Analÿser kunde jeg have stor Lÿst til at foretage med Urt af Skotsk Ale og Burton Ale, for at lære Resultatet af den engelske Mæskning og Maltning i denne Henseende at kjende. Jeg antager at man maatte lade Urten komme hertil med en passende Tilsætning af Alkohol for at forebÿgge Bedærvelse underveis, men det skal jeg tale sammen om med Kogsbölle.
Har jeg spurgt Dig om Du har prövet den förste Urt, der löber i Kjedlen hos Younger med Jod ? Da Temperaturen er saa lav ved Mæskningen, kunde man tænke sig, at der i Begÿndelsen var noget uforandret Meelstof i Urten.
_______________
 
Det er mærkeligt, at man i England lægger saa lidt eller ingen Vægt paa at lade Humleurten
II
s. 5
staae paa Bakkerne og klare sig, thi uagtet man faaer en fuldkommen Klaring af den varme Urt i Humlekarret, faaer man dog ved Afkjölingen et ikke ubetÿdeligt Bundfald, hvilket altsaa hos Englænderne löber med i Gjæringskarret.- Dette holder jeg ikke af.-
_____________________

Jeg har idag faaet Brev med Conossement fra Matthew & Theilmann paa 40 Quarter Bÿg, som ere ankomne og forhaabentlig bliver lastede imorgen.- Jeg skal för jeg slutter dette Brev imorgen Middag, meddele dig hvad jeg sÿnes om Bÿgget. Det bliver slaaet i Stöb i overmorgen og skal maltes saa langsomt som muligt med al Omhÿggelighed og derefter gjemmes for sig i et af de smaae Kamre til Efteraaret. Prisen har jeg först at vide ved næste Brev. Han beder mig at sende Regning for det leverede Øl, hvis Mængde jeg ikke kan see, men da han sender 9 tomme Halvtönder, maa dette vel være det Hele, hvilket jeg skal tale med Rulff om. Da Du tidligere har talt om, at Theilman havde
s. 6
uddelt noget af Øllet som Pröver, har jeg sagt Dig, at jeg ikke vilde tage Betaling derfor, men det var maaske de Fjerdinger som bleve sendte tidligere i Vinter. For det Tilfælde, at Du ikke efter mit sidste Brev har hævet Betaling for det Øl, der skal betales, sender jeg Dig næste Gang Regning til Theilmann paa de 9/2 Tdr. idet jeg overlader til Dig at skjönne, om de alle skulle betales.
_______________________
 
Nu kunne vi vel snart vente Din Ven Halkjer herhjem. Du har vel bedt ham ao at besöge os? Reiser han lige hjem til Kjöbenhavn? Kommer Stegmann hertil för Juni ? Beed ham i saa Fald at besöge os Han veed naturligviis Intet om den paatænkte Reise ?- Din Moder har i den samme Tid talt om at besöge Jÿlland i Sommer; ja hun talte endog igaar om at hun havde Lÿst til at besöge Hanne Gade i Christiania. Hun aner saaledes heldigviis Intet og skal Intet vide för 14 Dage för jeg seer at jeg kan gjöre mig færdig. Jeg
s. 7
bör maaskee ikke tale derom för 8 Dage för Reisen, da vi sagtens kunne blive reisefærdige i den Tid. Men jeg er bange for at det uforvarende skal slippe ud af mig i utide, da jeg har vanskeligt ved at holde det skjult for Alle, som dagligt mere og mere beskjæftiger min Tanke.
Jeg vilde gjerne opfriske mit Engelske lidt, men endnu har jeg ikke kunnet faae sÿnderlig Tid dertil, da jeg ikke vil afbrÿde mine franske Øvelser og i hvert Fald maa drive de engelske i Smug. Men det gaar vel og jeg stoler paa at Du i hvert Fald kan være min Tolk. Naar Du har Øvelse ved at conversere Primadonnaer, maa Du da for Pokker blive dÿgtig i Sproget! Hvorledes gaaer det med din Stammen i England ? Fröken Pfeil svarede forleden, da din Moder spurgte hende derom, at der var nogen Stammen i din Udtale ifjor da Du besögte hende i Paris.
Jeg har havt megen Glæde af hendes Udvikling Hun har baade i "Jödinden" og nu nylig i
s. 8
"Huguenotterne" lagt et ualmindeligt Talent for Dagen som dramatisk Kunstnerinde og hun har en, efter vore Forhold, prægtig Stemme af en behagelig Klang og stort Herredömme over dens udtrÿksfulde Brug. Hun har ogsaa vundet megen Anerkendelse fra Publikums Side, uagtet hendes Udtale af Consonanterne endnu lader meget tilbage at önske, men hun har en alvorlig Villie til at rette paa Manglerne.
____________________
 
Du vil med det förste faae Besög af Goldschmidt som hos Frantz's havde ÿttret Ønsket om at kunne bringe Dig en Hilsen fra os, hvorfor jeg sendte ham mit Kort med din Adresse.- Du veed at han og jeg nu ere meget gode Venner.
_________
 
I dette Øïeblik kom det förste Læs af det skotske Bÿg, som veier 118 # (pundtegn) hollandsk, svarende til 12 L.. 5 #(pundtegn) dansk pr Tdr, hvilket er en god Vægt. Farven er vel ikke saa lÿs, som paa din Pröve N: 1, men derpaa lægger jeg ingen videre Vægt, da Qualiteten er særdeles god - Med Hilsen fra Rulff, Kogsbölle, Vus's og Lind's Din hengivne Jacobsen
 
P. S. Torsdag Middag i Athenæum. Jeg skal bringe Dig en frisk Hilsen fra Fru Lind, hvem jeg i dette Øieblik har lÿkönsket til hendes Fødselsdag
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1