Back to the menu
1869-04-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-04-xx
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg; social life;
Comments: J. C. Jacobsen mentions his own and Carl's spiritual condition and emphasizes the importance of social life. He believes that it is in socializing with women that the soul is best developed.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg; selskabsliv;
Attachments: 1869-04-xx brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen omtaler sin egen og Carls åndelige tilstand og fremhæver vigtigheden af det sociale liv. Han mener at "Det er i det Hele især i Omgang med Damer at man udvikler Aanden bedst".
Transskribering:
 
Kjære Carl!
 
Tak for dine Meddelelser om Gjæringen og Extrait-udbyttet.- I den Förstnævnte seer jeg at Rullingen af Fadene spiller en væsentlig Rolle. Har Du faaet at vide i hvilken Hensigt man foretager den ?- Det er ogsaa noget Eiendommeligt, at man med en Hævert uddrager Bundfaldet af Fadene, hvilket dog næppe kan skee sÿnderlig fuldstændigt. Det forekommer mig at maatte være bedre, at lade Øllet klare sig mere i Flatning Squares, för det kommer paa Fadene. Det har ogsaa forundret mig, at man afsender Øllet paa de samme Fade, hvori det har eftergjæret med al Bundgjæren i Fadene. Der er saaledes ikke faa Puncter hvorom jeg kunde fristes til at spörge: "hvorfor"? men det kan bedst opsættes til vi kunne tale mundtligt derom.-
Hvad Extrait-Udbyttet angaaer, seer jeg at man dog virkelig opnaar det samme Udbÿtte
s. 2
i Edinburgh som hos mig, d.v.s. af det bedste skotske Bÿg, der dog maa være riigholdigere end det danske.- Jeg har senere gjentaget Undrsögelsen og faaet Bekræftelse paa Rigtigheden af mit Resultatt 60% eller lidt derover af det rensede og malede Malts fulde Vægt. Mit Malt er imidlertid ældre, i Reglen 2 Maaneder gl., men det er jo törret ved lidt stærkere Varme og altsaa vistnok, trods Alderen, ikke mere vandholdigt end det skotske, friskere Malt. Den Reduction, jeg omtalte for Forskjellen mellem Vandets Vægtfÿlde ved 4 (gradtegn)  og 14 (gradtegn) R, er aldeles forsvindende, under 1/1000.-
Din Moder har vistnok sagt dig, at vi havde Besög af din Ven Halkjer, samt hans Broder og Söster. Det er meget vakkre unge Mennesker.- Jeg tvivler ikke paa, at Du har havt Gavn af hans Omgang. Han er saa livsfrisk og utvungen.- Jeg veed meget godt, at Du, ligesom jeg selv, ikke har sÿnderligt Lune
s. 3
eller naturligt "Muttervitz", men jeg troede dog at Du, navnlig i Frankrig, havde tilegnet Dig en Deel af deres lette Konversationstone, af "causerie", saa at Du ikke havde Grund til at beklage Savnet deraf.- Det er ganske vist, som Du siger, ikke et af Livets störste Goder, men det er med fuld Föie at Du lægger Vægt derpaa, thi det bidrager til at forskjönne Livet, baade for Een selv og i Omgang med Andre og det er en ÿpperlig Dressur, en aandelig Gymnastik.
Jeg er som Du noget langsom og tung i min aandelige Bevægelse, og har derfor været meget glad ved undertiden at faae en Spore til en livligere Bevægelse af Tanken og Forestillingen hvorved Livet ligesom potentseres.- I denne Henseende havde jeg i sin Tid megen Gavn af daglig Omgang med Vogelius og i endnu höiere Grad har jeg sat Priis paa Fru Linds Selskab. Det er i det Hele især i Omgang med Damer at man udvikler Aanden bedst.
s. 4
Fuldstændig Ligevægt mellem alle Sjælens og Aandens Evner opnaar vel Ingen, men man bör altid stræbe derhen og derfor ikke forsömme nogen Leilighed til at udvikle de Evner, der ere svagest af Naturen. Jeg levede i mange Aar i den Tro, at jeg var saa fuldstændig blottet for musikalsk Sands, at jeg aldrig ville kunde nÿde Musik og dog er den svage Spire, der laae skjult hos mig, nu udviklet i den Grad, at jeg kan fölge et Musikstÿkke selv i temmelig fine Nuancer og have sand og stor Nÿdelse deraf.- Hvad Goldschmidts Drama angaar (med blyant tilføjet : Rabbien og Ridderen 1 gang 31 marts 1869. Af Steenstrup ?) maae jeg sige Dig, at Kritiken over dette Arbeide og over ham selv i Illustreret Tidende er skrevet af hans personlige Uven, Brandes, der i höi Grad har overdrevet hvad der kan siges imod G.- Jeg forbereder mig nu paa at tale Engelsk med Stegmanns Döttre. Det fölger af sig selv at vi ville gjöre vort bedste for at gjengjelde denne Familie deres Artighed imod Dig. Jeg besöger dem, saasnart de komme hertil.
Lev vel! Din Jacobsen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1