Back to the menu
1869-05-09
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-05-09
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Social life; family life;
Comments: About J. C. and Laura Jacobsen's approaching trip to England and family Stegmann's trip to Denmark. About the location of the planned brewery.
Transcription:
Emneord: Familieliv; rejselskabsliv;
Attachments: 1869-05-09 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om J. C. og Laura Jacobsens forestående rejse til England og familien Stegmanns rejse til Danmark. Om placeringen af det projekterede bryggeri.
Transskribering:
 
d 9 Mai 1869.
 
Kjære Carl !
Dersom jeg har forstaaet dit Brev rigtigt er det Stegmann's Hensigt at reise med "Dampskibet", hvilket vel vil sige directe fra Leith hertil og hvis han altsaa afreiser d. 14de, ville vi kunne vente Familien hertil d 18de og vi kunne da indbÿde dem til Selskab til Söndagen d 23de.- For at vi imidlertid kunne faae de af vore Venner samlede ved denne Leilighed, som vi helst ville vælge af Hensÿn til Stegmann's, maa vi indbÿde dem för d 18de eller 19de og jeg vil derfor bede Dig ved et Telegram, som Du afsender d 14de at lade mig vide om Stegmann's reise den Dag eller ikke, for at vi kunne vide om vi skulle udsende Indbÿdelse eller ikke til d 23de.- I Telegrammet er det jo ikke passende at nævne Stegmann's Navn, men Du kan blot paa Fransk eller Engelsk melde : enten "Alt i Orden" (overstreget) Varene afgaae idag pr Dampskib "eller "Varene komme ikke ventes til d 23 de Mai".-
på tværs: Jeg skal lade forfærdige de omtalte Halvtönder
s. 2
Jeg vil da haabe, at der ikke skal komme nogen længere Forhaling, thi det vilde gjöre mig meget ondt, dersom der ikke skulde komme hertil för d 1 Juni og jeg villde ikke gjerne opsætte min Reise længere (hvis jeg, som jeg haaber, kan blive færdig til den Dag). Det er en Selvfölge, at jeg vil til Edinburgh för Theilmann forlader Bÿen og jeg antager derfor, at vi efterat have tilbragt en Ugestid i London fra d 7de til 14 eller 16de bör tage directe til Edinburgh og saa tage Lake District og Burton paa Tilbageveien.- Naar Stegmann's kommer hertil, vil din Moder kjende min Reiseplan og Du kan derfor gjerne d 14de sige dem at Du venter os.- Fra samme Tid behöver Du heller ikke at holde det hemmeligt for Theilmann og andre.- Ligesom Du tæller ogsaa jeg Dagene til 1 Juni, men med stadig Frÿgt for, at de resterende Dage ikke skulde slaae til til Alt hvad jeg har at ordne. Jeg tör derfor endnu ikke fastslaae Dagen som sikker. Skulde jeg ikke blive færdig, er det heldigt, at Din Moder ogsaa
s. 3
har saa meget at bestille med forskjellige huuslige Arrangements, at hun ogsaa kan have Vanskelighed ved at blive færdig.-
Saasnart jeg kan fixere Afreisen, skal jeg melde Dig det, samt Reiserouten og Tiden da vi ville ankomme til London, hvor jeg antager at Du vil være for at modtage os og iforveien bestille Logis.- Dersom Afsætningen af Øl gaaer hele Sommeren efter samme Forhold som hidtil, kommer jeg til at begÿnde igjen tidligt i August og i saa Fald kan jeg maaske ikke anvende mere end 6 Uger i Alt paa Reisen. Skulde jeg kunde lægge 8-10 Dage til, kunde jeg have Lÿst til at bruge dem til at lade din Moder see Paris, men derom vil jeg slet ikke tale för vi til Slutning see, om hun kan taale det og om der bliver Tid dertil.-
_______________
 
Det vilde være af stor Betÿdning for din fremtids virksomhed, dersom det bekræfter sig, at Tolden paa Øl skal nedsættes i England, men det er mig uforklarligt at jeg ikke har læst Noget derom. Det vil dog snart vise sig hvorledes det hænger sammen.-
s. 4
Gid jeg kunde opholde mig noget længere i Brÿggerierne i England og blive rigtig orienteret, men paa denne Reise kan det jo kun blive meget flÿgtige Besög. Maaske jeg dog til næste Foraar kunde komme derover og gjöre en Rundreise med dig för Du tager hjem.-  Hvad Beliggenhed af det projecterede Brÿggeri angaaer, har jeg faaet stærke Skrupler med at lægge det udenfor Kbhvns Grund og Vandforsÿning, thi min dÿbe Brönd har i dette Foraar kun med Nöd og Neppe givet det nödvendige Vand til mit Brÿggeri og Maltgjöreri, der rigtignok have været drevne temmelig nær til Maximum 15000 Tdr Malt = 30,000 Tdr Øl.
Saasnart jeg kan faae Vandmesterens Boreapparater, vil jeg lade bore flere Huller i Bunden af Brönden, hvilket jeg haaber vil hjælpe.- Det sidste Aar har rigtignok været ganske usædvanlig tört, men det er dog uhÿggeligt at staae paa Grændsen af Vandmangel
Alt vel hehjemme. Hilsen fra din Moder.
Lev vel!
Din Jacobsen
Halkjer er allerede rejst til St. Petersborg
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1