Back to the menu
1869-05-18
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-05-18
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Social life; travel;
Comments: J. C. writes about his presentation for Laura of his plan to travel to England and her calm reaction. Furthermore he writes about an invitation and the invited to a large dinner party at Carlsberg and a summary of the final itinerary. About a visit of Mrs. Stegmann and her two daughters Ingeborg and Ottilie (later Ottilia Jacobsen)
Transcription:
Emneord: Selskabsliv; rejse;
Attachments: 1869-05-18 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: J. C. fortæller om sin forelæggelse af rejseplanen for Laura og hendes rolige reaktion. Om indbydelsen og de indbudte til et stort middagsselskab på Carlsberg og en oversigt over den endelige rejserute. Om besøg af fru Stegmann og døtrene Ingeborg and Ottilie (senere Ottilia Jacobsen).
Transskribering:
 
d 18 Mai 1869
 
 
Kjære Carl !
Igaar da vi vare til Middag en famille hos Vogelius, meddelte jeg din Moder min Reiseplan, hvorover hun i det förste Øieblik blev aldeles forbauset, men som hun naturligviis snart gjorde sig fortrolig med og glædede sig levende over. Endnu har der ikke vist sig Sÿmptomer af den febrilske Uro, som jeg har frÿgtet saameget for, men hun faaer heller ikke Tid til at længes, thi al hendes Tanke er optaget af Forberedelse til og Arrangements forinden Reisen, samt af Stegmann's Modtagelse og Selskabet paa Söndag.- Da jeg vidste, at Gnome anlöb Christianssand, troede jeg ikke, at det kom hertil för idag og jeg var derfor i Tvivl om jeg burde besöge dem idag, naar de formodentlig vare trætte af Reisen og jeg var netop kommen til den Beslutning, at forhöre iaften om de vare komne og da besöge dem imorgen, da vi
på langs: Hvorfor havde Du ikke sagt Stegmann's at vi reiste til Skotland ?
s. 2
i Formiddag bleve overraskede af Fru Stegmann og begge Döttrene, som kom kjörende og gjorde os Visit.- Jeg blev ganske befippet over paa staaende Fod at skulde begÿnde paa Engelsk og jeg skikkede mig ÿderst slet derved - idetmindste veed jeg at jeg begik colossale Bommerter - men heldigviis taler Fröken Berthelsen meget godt Engelsk, saa at jeg kunde overlade de unge Misser til hendes Omsorg, uagtet de vare saa nÿdelige og indtagende, især Miss Ingeborg, hvem vi Alle bleve forgabede i, at jeg heller end gjerne vilde have passiaret med dem. Næste Gang haaber jeg at det skal gaae bedre.- Moderen er en meget vakker Kone med Anstand, maaske lidt afmaalt.- De modtoge da vor Indbÿdelse til Söndag Kl 5, hvortil jeg har sikkret mig et passende Selskab for dem. Der kommer Etatsraad Rothe's hele Familie, Lind's, Vogelius', Kogsbölles, Michael Lunn, hans Söster og Svoger, Fröken Halkjer og hendes Broder Advocaten, Fröken Caroe og hendes Neveuer Herman og Gustav Caroe, Gjede, Boje, Jerndorff
s. 3
samt H. C. Andersen og Fröken Ørsted.
De Allerfleste i dette Selskab kunne Engelsk. Da det er förste Gang vi ser Christine Rothe og Fröken Lunn til Middag efter at de ere blevne Fruer, bliver Selskabet en tredobbelt Fest og i den Anledning skal Enden af Spisesalen prÿdes med Planter, som til Bal, og der skal være Taffelmusik, som senere paa Aftenen, naar man har spadseret lidt i Haven, skal spille op til Dands hvortil der vil blive 10-11 Par dandsende. Det bliver maaske det eneste Selskab, som jeg kan gjöre for Stegmann's, thi de ville jo omtrent reise til den Tid, da vi komme tilbage, og jeg vil derfor gjöre det saa smukt og festligt som muligt.- Det gjör mig virkelig ondt, at jeg skal gaa glip af den Fornöielse at være ofte sammen med disse elskværdige Mennesker. Desværre har jeg i Resten af denne Maaned saa travlt, at jeg med den bedste Villie ikke kan være sÿnderligt hos dem, men hvad jeg kan, det vil jeg gjöre.- Fru Stegmann bad mig sige dig, at de vare saa heldige at finde Maleriudstillingen endnu aaben. Naar vi imorgen
s. 4
Formiddag gjöre dem Kontravisit, vil jeg tilbÿde at ledsage dem Charlottenborg og Christiansborg samt paa de Museer de önske at see.- Dersom de blot vare komne för Pindsen, skulle de have været med paa en deilig Tour, som vi gjorde med Prof Nielsens til Frederiksborg i Söndags.- Ved den utrættelige Malthe, som vi stödte paa (da vi kom fra Kirken, hvor vi Alle hörte Hostrup prædike) bleve vi indförte i Bedekammeret, hvor Snedkeren viste os det deilige indlagte Panel til Vægge og Loft hvorover jeg var aldeles henrÿkt. Det er nu færdigt til Opstilling og vil være opstillet til Mikkelsdag.- Vi besaa ogsaa den kostelige Badstue fra Fr d 2dens Tid, som er restaureret og meubleret i oprindelig Stiil. Bloch har 2 Malerier til Bedekammeret saagodtsom færdige og et tredie paabegyndt, men han sÿnes siden Reisen til Florentz ikke at kunne tilfredsstille sig selv og vil derfor ikke levere Noget fra sig, för det har staaet i længere Tid og han paanÿ har prövet alle Enkeltheder.

På langs: Din Moder skriver om et Par Dage. Lev vel! Din Jacobsen
s. 5
Forudsat at ingen udforudseelig Hindring indtræder, er Reiserouten nu definitivt fastsat saaledes:
d 1ste Juni , Aften fra Kbhvn, via Korsöer og Kiel
d 2 Juni til og i Hamborg
d 3de fra Hamborg til Cöln.
d 4de Hviledag i Cöln
d 5te til Brüssel
d 6te i Brÿssel
d 7de fra Brÿssel via Calais, Dover til London.
Ankomst til Charing Cross Stationen i London Kl 5,45 Eftermiddag
__________________
 
Jeg gjör Regning paa, at Du kan være i London Mandag Morgen d 7de og bestille Logis til os, hvorom jeg skal sende dig nærmere Besked i et Brev, som kan være i Edinburgh senest Löverdag d 5te.-
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1