Back to the menu
1869-08-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-08-22
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg; garden; plants;
Comments: About brewery technology and orders of plants for the garden.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg; beplantning;
Attachments: 1869-08-22 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om bryggeriforhold og bestilling af planter til haven.
Transskribering:

 

Carlsberg d 22 de Aug 69
Aften Kl. 11.

Kjære Carl !

Ligesom jeg i den sidste Tid för Reisen kun fölte liden Trang til at skrive dig til, saaledes gaaer det ogsaa nu, lige efter Reisen. Jeg veed Intet af nogen Betÿdenhed, at meddele dig da vi nÿlig have talt saameget sammen.
Siden jeg kom hjem, har jeg været ivrigt beskjæftiget med at gjöre Udkast og tage endelig Bestemmelse om Maaden hvorpaa Vifter skulle anbringes over Svalebakkerne og et Svaleapparat med lukkede Rör (som Allsopps) i Gjæringskjælderen.- Til begge Dele har jeg nu gjort Arbejdstegningerne færdige og om en Maanedstid haaber jeg at have dem færdige.-
Vi ere i fuld Gang med at löfte alle 4 Svalebakker 15" (tommer) iveiret, for at anbringe Drivkraften under dem.
på langs: Glem ikke at sige Mr Smith, at jeg sögte ham den sidste Dag i Brÿggeriet, men beklager at jeg ikke traf ham, osv
Det blev altfor ubequemt, at före Axer med Hjul og Remskiver fra den store Dampmaskine gjennem Gjæringskjelderen til Vifterne og jeg har derfor bestemt mig for at opstille en lille Dampmaskine til dette Brug i selve Svalehuset. Det er lÿkkedes mig at finde en Combination, hvorved jeg undgaaer at besvære Gangen mellem Axerne og Remmene og jeg har ogsaa fundet en bequem Opstilling for Svaleapparatet i Kjelderen med Iiskar og tilhörende Pumpe, der ogsaa skal drives af den lille Dampmaskine.-
Gjærpressen er kommet og Kogsbölle var meget taknemmelig derfor. Den har endnu ikke været prövet-----
Den 3 dobbelte Pumpe x) er endnu ikke kommen og jeg kan ikke forberede dens Opstiling för den kommer, men jeg er dog temmelig paa det Rene
på langs: x) Vandstanden i Brönden sÿnes efter Boringen at være constant 17 Al Vand men sikkerhed vil först erholdes efter en heel Vinters stadige Brug.
s. 3
med Hensÿn til Maaden at bringe den i Forbindelse med Drivkraften.-
Den lille Formæskemaskine er heller ikke kommen og det kan falde vanskeligt nok at opstille den efter at Brÿgningen om 14 Dage er begÿndt. Der bliver derfor i hvert Fald ikke Leilighed til at gjöre Forsög i Vinter med en Steelsk Formæskemaskine og jeg vil derfor opsætte Bestillingen deraf til Foraaret.-
Husk paa at notere og sige mig hvormange Omgange Steeles Apparat gjör pr. Minut.

____________________

Jeg antager, at Du har givet Methwen Ordre til at afsende de Planter jeg kjöbte hos ham. Dersom Du ikke har Penge x) til at betale hans Regning, kan Du bede ham sende mig Facturaen, som da skal blive betalt. Jeg sender Dig hermed en Liste over de Planter, jeg önsker fra Lawson, af hvilke Naaletræerne maae sendes jo för jo heller, hvorimod Lövtræerne naturligviis först kunne sendes senere, naar Lövet er faldet.-
s. 4
Jeg har gjennem Viggo Rygaard -som Du maa hilse fra mig - faaet Lawsons Catalog over Frilandstræer, men jeg önsker ogsaa at faae hans Catalog over "Stove & Greenhouse Plants". Har Methuens et trÿkt Catalog over Væxthuusplanter ? -  Dersom Planterne fra Methuen ikke ere afsendte, önskede jeg at han tilföiede et Dusin Alperoser, 6 Stk Rhod: hirsutum og 6 R. ferrugineum

_______

Mandag Morgen.
Vi vare igaar i Helsingör og besögte Stegmann's, fra hvem jeg har mange Hilsener til Dig. De reise herfra söeværts i Begÿndelsen af September, men Dagen er ubestemt. Fra de fleste af vore Vennner har jeg ligeledes Hilsener til Dig. Men en Heel Deel har jeg endnu ikke seet, da jeg har havt for travlrt til at gøre Visiter.
Jeg skal en af de förste Dage skrive til Theilman.- Siig ham forelöbig, at det Øl jeg har brÿgget til Forsending til England nu er færdigt og at jeg med næste Dampskib sender et Par Fjerdinger til Pröve. Med Hilsen fra din Moder og Fröken Berthelsen
din hengivne Jacobsen

på langs:
Jeg skal ogsaa snart skrive til Ehrhards og Gloxin. Hils Knudsen fra os Alle

Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1