Back to the menu
1869-09-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-09-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: The letter is written late at night after the guests to J. C. Jacobsen birthday party have gone. He thanks Carl for his birthday greeting and is confident in the future cooperation with Carl.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg; familieliv;
Attachments: 1869-09-02 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Brevet er skrevet sent om aftenen efter gæsterne til J. C. Jacobsens fødselsdagsselskab er gået. Han takker Carl for hans fødselsdagshilsen og er fortrøstningsfuld med hensyn til det kommende samarbejde med Carl.
Transskribering:
 
d 2 Septbr 1869
Aften Kl 11
 
Kjære Carl!
Först nu da Gjæsterne ere tagne bort, har jeg nogle Øieblikke til at besvare dit Brev, som jeg modtog i Morges. Tak for dine gode Ønsker for det kommende Aar! Ogsaa jeg siger: Gid det maa være ligesaa rigt paa Glæde og Tilfredshed som det forlöbne! Jeg nærer i den Henseende ingen Frÿgt, thi jeg veed, at Du vil komme hjem, udrustet med omfattende Kundskaber, riig Erfaring og kraftig Virkelÿst og med disse Hovedbetingelser, skulde det være besÿnderligt, om det ikke skulde lÿkkes Dig at brÿde Dig en Bane.- Vistnok maae vi være belavede paa, at Begÿndelsen vil være forbunden med ikke ringe Vanskelighed og at vi ville faae adskillige Skuffelser, men jeg har en stærk Tro paa at sand Dÿgtighed, forenet med kraftig Villie og seig Udholdenhed efterhaanden, om ogsaa
s. 2
langsomt vil beseire alle Vanskeligheder. Hvad Du mener med den vanskelige Vei, som vi ville have at passere mellem Scylla og Charybdis, forstaaer jeg ikke ret.- Dersom Du derved mener Forholdet til Emilie, saa har Du ikke forstaaet mig rigtigt. Jeg troer at have sagt Dig uden Omsvöb, at jeg er temmelig overbeviist om, at Du med din nuværende Udvikling og Menneskekundskab vil finde, at hun mangler Noget, som Du nu vil finde at være af væsentlig Betÿdning og at jeg derfor maa raade Dig at see Dig vel for. Jeg kunde maaske have tilföiet, at Du maa være belavet paa, at blive bearbeidet af Södskende og Slægtninge, som ikke ville undlade at forsöge paa at tage Dig fra din ömme Side, men derimod vil din Forstand og Characteer være Dig et Værn. Iövrigt frÿgter jeg ikke for, at Du skal forhaste Dig, da jeg ikke tvivler paa, at din Hu först og fremmest staaer til at skabe dig en sikkret, selvstændig Stilling.
s. 3
At bidrage dertil Alt hvad jeg formaaer er min Kjæreste Opgave og daglige Tanke og det eneste, der foruroliger mig,er, at jeg endnu ikke kan danne mig en tÿdelig Forestilling om din bedste Maade at löse denne Opgave.- Naar denne Opgave er heldig löst og Betingelsen for at kunne stifte en Familie saaledes er bragt tilveie, maa det Videre være din egen Sag, hvori jeg aldeles ikke vil blande mig.- Naar Du kommer hjem, har jeg jo den Betrÿggelse, at Du har opnaaet Modenhed og Erfaring nok til at see med egne Øine og dette er Alt hvad jeg har önsket og stræbt efter, for at sikkre din Fremtids Lÿkke.
Det er saaledes med godt Haab og rolig Tillid, at jeg ser Fremtiden imöde og jeg öiner ikke noget Skjær, hvorpaa det hjertelige Forhold imellem os kan löbe Fare for at strande, da vi jo ville faae hver sin Virkekreds og saaledes være frie for daglige Disputer om Bagateller hvortil den paastaaelighed, som vi jo begge
s. 4
have Hang til, ellers let kunde före.
 
d 3de Septbr
Tak for det smukke Lommebæger, og fordi Du tænkte paa, at jeg önskede et saadant! - Fra din Moder skal jeg ogsaa takke dig for den smukke og interessante skotske Brosche; som fornöiede hende meget. Glem ikke at opsöge nogle Photographier, som vi saae i en Suite, hvoraf enkelte gave et Overblik over en större Deel af Bÿen Edinburgh x) Du har formodentlig glemt Photographierne af London til begge Pigebörnene ?- Jeg har modtaget baade Planterne og Græsmaskinen fra Methuen og er godt fornöiet med begge Dele.- Ligeledes har jeg modtaget det lille Thermometer fra Stevenson. Jeg troer at det blev Aftalen, at Du vilde beholde Urtepröveren, m m, og tage den hjem med. Ved Leilighed vilde jeg nok have en af (de, red.) almindelige Kobberkapsler til at sætte Thermometer i.- Ligeledes kunne jeg önske en Græsrive, som den vi saae i Tarbet, af en Jernplade med trekantede Tænder, dersom Du kan finde en saadan i Udsalg af Haveredskaber.
Jeg vil forsöge at holde mine Græs-
s. 5
II
plainer i ligesaa smuk Stand som de engelske.- Min Have - det nÿe Anlæg inclusive - er meget smuk og næsten Alt trives godt, men den trænger stærkt til Udluftning, for at alle de smukke og sjældne Træer og Buske kunne faae Plads til at udfolde sig frit til alle Sider. Naar jeg har været træt af at tegne og skrive, har jeg anvendt nogen Tid paa at hugge og sauge bort paa de mest paatrængende Steder, men der udfordres meget Arbeide naar en radical Udhugning skal gjennemföres og dette Arbeide maa jeg selv gjöre.- Jeg har i den sidste Tid været beskjæftiget med et Project til e Apparat, noget liig Worthington, til blæse heed Luft ind i Lagerfadenet - og i de smaae Faustg - for at smelte Begen uden at slaae dem op (og, red.) tænde Ild i dem, hvilket vil være til stor Besparelse, dersom det kan Lÿkkes.
Idag har jeg omsider fundet en Construction, som jeg er tilfreds med og
s. 6
gjort Tegningen saavidt færdig, at jeg imorgen kan bestille Rörene - af Stöbejern, 4" i Diameter - Blæasemaskinen har jeg allerede kjöbt færdig.- Jeg venter nu med Længsel paa den 3 dobbelte Pumpe, samt paa Formæskemaskinen med de 3 Cylindre, for om muligt at faae dem opstillede endnu i Aar.- Jeg har ogsaa nu faaet Lÿst til at faae en Steeles Formæsker, for at pröve den i Vinter. Jeg beder Dig derfor at bestille een hos Dickson & Well. De opgave Prisen for en Maskine til mit Brug 3'4" lang og 1'3" i Diameter til 16£st. Det er vel bedst, at den, ligesom i Abbey Brÿggeriet, faaer nogle faae Omgange af en Skrue i den forreste Ende ? - Lad mig vide hvor lang Tid der udfordres i Abbey til at mæske N. N. Quarters Malt, samt ved hvilken Temperatur Vandet löber ind i Maskinen og Mæskningen ud deraf på langs: Jeg venter en af de förste Dage, naar din Moders Photographieportraiter ere færdige, at kunne skrive til Strasbourgerne.- Kommer Auguste til Burton ?
s. 7
Jeg har sendt Theilman et Par Vexler til Belöb c 147£st til dermed at dække hvad jeg laante af ham og Matthew samt hans Udlæg for Slanger og til at betale de Anviisninger, Du giver paa ham. Du kan derfor saalænge Du er i Edinburgh faae udbetalt hos ham hvad Du behöver, til Dig selv, men naar Du tager derfra, beder jeg dig at sende mig en Op-gjörelse af de Summer Du har anviist paa ham, deels til Indkjöb til mig, deels til dit eget Brug for at jeg kan före hver Udgift paa den rette Conto.- Jeg vilde, som Du veed, have sendt ham et Par Fjerdinger af det til England brÿggede Øl til Pröve, men da der idetsamme kom Ordre fra ham paa 3 Tönder sendte jeg dette Quantum som Pröve paa min Risico. Er Øllet ikke godt eller tilfredsstillende, vil jeg naturligviis ingen Betaling have derfor. Den ene Tönde, Mp NB, fik Dry hopping.
På langs: Har Du ikke blandt dine Böger, som bleve i Edinburgh, faaet 2 engelske Lexicon af Fröken Berthelsens? Jeg har faaet en hvid Vest af dine
s. 8
Jeg fik igaar en nÿdelig og kjærkommen Present af Kögsbölle og Beckmann i Foræring, nemlig et stort Album med fuld-stændige og nöiagtige Tegninger af samtlige Bÿgninger paa Carlsberg, i Facader til alle Sider, Profiler og Grundplaner i alle Etager samt en Situationsplan af hele Eiendommen med Havens hele Anlæg. Det er nÿdeligt udfört, et sandt Pragtværk.- Dersom Du ikke kom hjem saa snart, burde jeg sende det over til dig, at Du kunde glæde dig derover.- Vi havde som sædvanligt en Vennekreds samlet, men Veiret var uheldigviis koldt og blæsende, saa at der ikke kunde spadseres i Haven.- Derimod fik vi smuk Musik af Petras og nÿdelig Sang af Fröken Pfeil.-
Det er Skade, at Du ikke kan overvære den archæologiske Congres her, der vilde have interesseret Dig meget, baade paa Grund af Gjenstanden og fordi Forhandlingerne föres udelukkende paa Fransk.- Jeg har kun havt Tid til at gaae der et Par Gange.
På langs:
Lev vel og vær hilset fra os Alle. Hils Theilmanns og Knudsen.
 
Pariserkjolerne blev indviede igaar og gjorde Lÿkke. Din hengivne Jacobsen
Archive Reference: Uden eget FA nr