Back to the menu
1869-09-21
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-09-21
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Gladiateur Borghese; Barbedienne; Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg; health.
Comments: About brewing technology and a letter from Barbedienne who informs that the copy of the Gladiateur Borghese has been shipped from Paris. J. C. Jacobsen wonder still that he can get it so cheap.
Transcription:
Emneord: Den borghesiske fægter; Gladiator Borghese; Barbedienne; Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg; helbred;
Attachments: 1869-09-21 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om bryggeriteknologi og om et brev fra Barbedienne om at kopien af Fægteren, Gladiateur Borghese, er afsendt fra Paris. J. C. Jacobsen undrer sig stadig over at han kan få den så billigt.
Transskribering:
 
d 21 Septbr 69
 
Kjære Carl!
Du har ikke omtalt hvornår Du forlader Edinburgh, men jeg formoder, at det efter din tidligere Bestemmelse, bliver i Slutningen af denne Maaned. Jeg har derfor overtænkt om der endnu var Noget, som jeg skulde opfordre dig til særligt at lægge Mærke til, og har til den Ende paany gjennem læst dine Meddelelser om Brygningen dér. Det forekommer mig imidlertid at disse, i Forbindelse med dine mundtlige Oplÿsninger give en meget fuldkommen Fremstilling af alt det Væsentlige. Det er kun ganske enkelte Spörgsmaal, som jeg endnu har at gjöre. Har Du undersögt den förste Urt, som löber fra Mæskekarret, med Jod? Man pumper jo en Deel deraf op igjen paa Dreiekorset, ikke alene for at klare, "men for at faae en fuldstændig Sukkerdannelse". Er der da uforandret Meelstof i denne Urt, naar den begÿnder at löbe klart? Er man opmærksom derpaa?
På langs: Tak for dine Indkjöb og Bestillinger og til mig
s. 2
Tager man ved Kogningens Slutning Hensÿn til hvorledes Urten har klaret sig ved Kogningen? eller lader man den löbe fra Kjedlen naar den bestemte Tid er omme uden Hensÿn til om Fnuggene ere godt udskildte og Urten klar imellem dem?- Det er mig heller ikke klart hvilken Rettesnor man fölger ved Bestemmelsen af Tidspunktet for Øllets Aftapning fra Gjæringskarrene i Squares og fra disse paa Casks. Er det Attenuationen ? eller Gjæringens hele Gang og Udseende man retter sig efter ?-
Hvorledes bliver nÿe Foustg behandlede för man kommer Øl paa dem, navnlig til lang Forsending?- Lægger man Vægt paa at uddrage Saften af Egetræet? og hvorledes? ved koldt eller varmt Vand eller Damp? Saavidt jeg mindes bleve Staverne kogte (ved Damp eller Vand?) i de store 4 kantede Cisterner ved det store Bödkerværksted i Burton; men om de færdige Fade blive udkogte eller udludede veed jeg ikke.
s. 3
Hvilken Störrelse af Fade er den Sædvanlige til Export til de transatlantiske eller indiske Havne? Sendes Øl paa Flasker til de samme Havne som Øl paa Foustg? Hvad er Prisen paa Ale til Export paa Flasker? Sælges Øllet frit leveret i en engelsk Havn eller i en f.ex. indisk Havn ?- Sendes
baade hele og halve Flasker til fjerne Lande?- Aleflaskerne altid lange og Porterflaskerne korte og tÿkke ?-
Jeg har endnu en Deel Flasker baade af India Ale og Strong Ale af Youngers liggende fra ifjor, men det er altsammen saa suurt, at det ikke kan drikkes.- Bass Ale blev drukket op för jeg reiste og var da godt.- Youngers var den gang ogsaa endnu ret godt. Porteren har jeg ikke smagt siden jeg kom hjem.- Naar Du kommer til Burton, vil jeg bede dig sende mig ½ Barrel af det Strong Ale No 1 fra sidste Januar, som vi smagte hos Bass. Ligeledes ½ Barrel pale India Ale fra Bass.
s. 4.
Kogsbölle har gjort Bekjendtskab md den ÿngre Grosserer Hansen af Firmaet Hambro's Møller, der have en stor Forretning med Riis og Hvedemeel og Agenter i  Indien China, osv, med hvem de have lovet at skaffe ham Forbindelse for Forsending af Liqueurer og Øl paa Flasker. Dette er meget heldigt.-
Vi gjorde, som jeg har fortalt Dig, i Foraaret nogle forelöbige Forsög med Anvendelse af svovlsÿrlig Kalk. Et Forsög var med Flasker, som skÿlledes dermed og fÿldtes deels med baiersk Øl deels med overgjæret Øl af Prøvebrÿgning. Flaskerne hensattes i et varmt Locale paa Loftet over Dampmaskinen. Forleden prövede vi det. Det Øl, der var tappet paa Flasker uden svovlsÿrling var meget suurt og stærkt uklart. Det der var paa svovlsÿrlede Flasker, var klart, af lÿs Farve, ikke suurt, men havde en væmmelig Smag af Svovlforbindelser.
Et andet Forsög blev gjort med 5 Fjerdinger, hvoraf 1 ingen Behandling fik.
s. 5 (usikkerhed om at resten af brevet er fra 21/9)
Imidlertid kunde jeg nok önske med et af de sidste Dampskibe, der inden Vinteren gaaer fra Leith hertil, at faae nogle Potter Overgjær af Ale-Gjæring, enten presset eller udvandet, hvis Du kan skaffe mig en saadan Portion.- Til den Tid vil Du ogsaa kunne give mig nærmere Oplÿsning om Gjæringstemperaturens og Attenuationens daglige Gang m.m. samt om det Tidspunct af Gjæringen da Øllet bringes fra det store Gjæringskar i de mindre cleansing vessels og fra disse i Lagerfadene osv. Hvad jeg kan opnaae i denne Vinter, vil dog i det Höieste være, at blive lidt orienteret i den engelske Methode. At brÿgge Øl til at sælge, kan der ikke være Tanke om.
Netop som jeg forleden Dag vilde skrive til Barbedienne og minde ham, modtog jeg Brev fra ham om at Gladiateur er afsendt pr Jernbane, petite vitesse, og
s. 6
han siger deri, at den er af den bedste Legering af Bronze d'art og aldeles ikke beitset som Du havde forlangt. Jeg har hidtil ikke kunnet slippe for Mistanken om at den var af fældet Kobber, hvilket nu er bragt til udstrakt Anvendelse i Frankrig. Jeg er nu kun spændt paa at see hvorledes Statuen er udfört, thi 2500 francs for en slig Statue er for mig og Andre en Gaade.-
_______
 
Jeg maa endnu tilföie at min hoste nu er forbi, og at den aldeles ikke har nogen ondartet Beskaffenhed; den kommer ligesom Snue temmelig let ved enhver Forkjölelse og er ikke meget hurtig til at forsvinde, især naar jeg taler meget, rÿger meget, eller iövrigt negligerer den. Voilà tout! Dine kjærlige Yttringer om mig og til mig have glædet mig mere end Noget jeg i lang Tid har oplevet.
Og nu lev vel! med Hilsen fra din Moder og vore Venner. Din Jacobsen
Archive Reference: Uden eget FA-nummer