Back to the menu
1869-12-08
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-12-08
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: About the furbishment and organisation of Mellembryggeriet.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg;
Attachments: 1869-12-08 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om Mellembryggeriets indretning og farven på mustenene.
Transskribering:
 
Onsdag Aften d 8/12.
 
Kjære Carl!

Jeg kan ikke lade være jevnligt at kaste Øiet paa Tegnebrædtet med den senest tegnede Plan og overveie om Et og Andet ikke kunde være bedre og jeg er derved kommen i Tanke om endnu et Par Forandringer, som jeg vil forelægge Dig. For det förste vilde jeg gjerne at det kunde undgaaes, som sidst forudsat, at flÿtte Svalehuset ved den eventuelle Udvidelse.- Da jeg imidlertid sÿnes særdeles godt om dets endelige Plads i Midten af Store Rooms, har jeg undersögt om det förste Gjæringslocale ikke kunde lægges paa denne Plads, hvilket har fört til hoslagte Project, hvorefter hele det förste Anlæg vilde komme til at ligge over Grundens Midtelinie.-
Derved bliver Communicationsgangen mellem Gjæringslocalerne og Store-Kjelderen under Malthuset ogsaa mere central og kortere.
Brönden kommer vel dermed til at ligge under en Hvælving i Köllehuset og tildeels under Gangen, men naar man sörger for
s. 2
at Kjeldernes Kloakledninger under Gangen ere fuldkommen tætte, om fornödent af Stöbejernsrör, kan ingen Skade Skee. Dampmaskinen kan da faae sin Plads lige over Brönden, ovenpaa Hvælvingerne.-
Skorstenens og Köllens Ildsteder kommer til at staae paa fast, hötliggende Grund.-
For det andet har jeg tænkt at lægge Udvidelsen af Malthuset i Forlængelse af förste Anlæg, deels fordi jeg sÿnes det seer bedre ud og er bequemmest for Transmissionen af Maskineriet, deels for at det fremtidige Vaaningshuus kan faae en heldigere Beliggenhed mod Sÿd end paa den forrige Plan mod Øst, hvor det vilde have Kogsbölles (Alliances Fabrik) med Iiskjelder etc. temmelig lige for Næsen.-
_______________
 
Arbeidet paa Brönden skrider nu jevnt fremad; den er omtrent udgravet i den halve Dÿbde i udmærket fast Leer uden vandholdige Lag.- Dersom ingen uventet Vanskelighed möder, tænker jeg, at den vil være færdig
s. 3
gravet indeen Aarets Udgang og Udmuringen vil da formentlig være udfört inden Midten af Januar, da Boringen kan begÿnde.-
Det vil da i Februar, haaber jeg, vise sig om vi faae det fornödne Vand paa dette Sted.- I værste Fald troer jeg at kunne stole paa, at der vil kunne faaes Vand i en Brönd ved Foden af Bakken, ved Grændsen af Kogsbölles Grund.- Jeg har derfor ingen Betænkelighed ved at slutte Accord om Leverance af Muursteen, saasnart jeg faaer dit Svar, om Du önsker röde eller gule Muursteen.- Jeg skal nu i Terminen tale med Bestÿrelsen for Sparekassen om at faae et nÿt Prioritetslaan i Carlsberg, hvilket jeg haaber.-
________________________
 
Jeg har endnu ikke modtaget Sendingen af Bass's Øl X), hvorefter jeg længes for at sammenligne det med mit "Export Øl", som jeg er saa forelsket i, at jeg drömmer om, at det kan faae nogen Betÿdning som Udförsels Artikel, men i saa Fald maa det blive Dig, der kommer til at
x) ad hvilken Vei er det sendt? via Hull, Leith, London ?
s. 4
brÿgge det, thi jeg kan ikke brÿgge stort mere, end der nu gaaer til home consumption.
Naar dit Brÿggeri bliver anlagt omtrent som jeg har tænkt mig, vil der jo heller ikke være Noget til Hinder for, at Du kan brÿgge undergjæret Øl eller meget koldt gjæret overgjæret Øl af samme Beskaffenhed.
Jeg har sendt Theilman, som Foræring at Faustg med mit aftappede Øl, for at höre hans Mening om Udstÿringen, som jeg troer er "Standard".-
Jeg er naturligviis meget nÿsgjerrig efter at höre Noget om de "forunderlige Ting", som Overbrÿggeren hos Allsopp fortalte Dig, saavelsom hvad Du senere har faaet ud af ham.- Har Du havt Leilighed til at "tale Chemie" med Brown ? Hvor dÿbt  stikker han ?- En Brÿgger og Chemiker,
det maa være Noget for Dig.-
____________
 
Er Bÿgpröverne afsendte afsendte ? og ad hvilken Vei ?
II
s. 5
Torsdag Middag
Jeg fik nÿlig Svar fra Theilmann om Maaden hvorpaa Øllets oprindelige Urtstÿrke bestemmes af Toldvæsenet og jeg seer deraf , at Toldvæsenet i Leith har sendt Pröve deraf til London, hvor det er blevet taxeret rigtigt til over 1.065, medens den forrige Sending af samme Slags Øl var bleven undersögt i Leith og taxeret til under 1,065.- Theilmann mener at der i London foretages en samvittighedsfuld Analÿse, men det er dog meget omstændeligt at gjöre ved ethvert lille Parti ! - Efter Theilmann's Brev sÿnes det ikke at man tager imod en Attest bona fide fra Fabriken.
Theilmann siger forresten, at mit Øl nu er netop som det bör være for det engelske Marked og troer, at det efterhaanden vil finde Indgang fremfor Bass og Allsops' Ale ! og han raader derfor til hellere at sende af denne Slags Øl til England, hvormed de engelske Brÿggere ikke kunne concurrere end at lægge an paa at brÿgge Ale til engelsk Forbrug.
Dette holder, som Du seer, sammen med de
s. 6
Drömme, jeg selv har næret og som jeg i Aftes nedskrev.- Dette vil give Dig Adskilligt at tænke over, at dobbelt Værk i Brÿggeriet og 2 Gjæringslocaler ville vist være Hensigtsmæssige.-
Hermed maa jeg slutte for idag. Hils Louis Hatt.
 
Din hengivne Jacobsen
 
Theilmann's har faaet en Datter. Alt vel.
Din Moder faaer ikke det Brev, hun har begÿndt paa til Dig, færdigt för om et Par Dage og beder at hilse Dig
P. S. Øllet er i dette Øieblik kommet fra Hull. Da der er mere end vi selv i lang Tid kunne drikke, har Kogsbölle foreslaaet at aftappe det smukt og sælge Noget deraf fra Alliances Udsalg, men han vilde dertil gjerne have Bass's Labels til deres Øl ? og kan Du faae saadanne til 2-3
Barrels og sende os ?
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1