Back to the menu
1869-12-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-12-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: About the organisation and furbishment of Mellembryggeriet.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg;
Attachments: 1869-12-20 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om indretningen af Mellembryggeriet.
Transskribering:
 
d 20 Decbr 1869
 
Kjære Carl!
Da jeg skrev sidst, var det min Tanke, at lade Dig selv pröve dine Kræfter paa den videre Udarbeidelse af Bÿggeplanen i dens Detailer, men jeg har dog ikke kunnet slaae mig til Ro derved og har ikke kunnet hvile för jeg havde overbeviist mig om, at Projectet kunde benÿttes til et fuldstændigt Anlæg, i Störrelse liig Carlsberg.- Da man imidlertid ikke kan construere det Indre af en Bÿgning, uden samtidigt at forme det Ydre har jeg maattet tegne baade Plan og Profiler og Facaderne paa engang og da jeg selv er særdeles tilfreds med Resultatet, vil jeg ikke töve med at sende Dig Copier deraf, for at höre din Mening derom.- Jeg troer at Du vil finde de Fordringer fÿldestgjorte, som Du i dit sidste Brev med Rette udhævede med Hensyn til en bequem Forbindelse mellem de enkelte Dele af Værket og jeg troer heller ikke at man let skal finde en mere sÿmmetrisk og harmonisk Ordning.
s. 2
som Du vil se, er der i Stueetagen en fri Passage gjennem Bÿgningens Midte fra den ene Ende til den anden og ligeledes kan man i de forskjellige Etager med Lethed komme fra den ene Afdeling til den anden. Dampmaskinen har jeg stillet pa en Sokkel, for at dens Hovedaxe kan gaae ufbrudt heelt igjennem baade mod Vest og Øst uden Transmissioner og fra denne kan da, deels ved Remskiver, deels ved horizontale og lodrette Tveraxer, tilveibringes Bevægelse for 1. Opheisning fra Store Kjelderen 2.  Vifte og Iispumpe for Svalingen, 3. Mölleværket med Tilbehör og Mæskemaskiner; 4. Urtpumperne; 5. Pumperne i Brönden; 6 Elevator til Malt; 7. Opheisning af grönt Malt og 8. Elevator for Bÿgget.- De 2 Brÿggerkjedler i den sÿdlige Side har jeg tænkt lukkede som min til Dampkogning og lidt lavere end de andre for at Hovedaxen kan gaae hen over dem: I Maskinrummet er Plads til endnu en Maskine, naar Værkets Udvidelse fordrer det. De kunne kobles sammen eller drives særskilt efter Behag.- Der er tegnet 2 damp-
s. 3
kjedler og anvist Plads til 2 endnu. Kullene skulle bringes ind fra Nord og Cokes til Köllen fra Sÿd.-
For ikke at behöve at construere Malthusets Muure og Söiler og Dragere altfor svære, vil jeg tilraade at anbringe, baade strax og senere Malt og Bÿgmagaziner i Stueetagen, hvor de bæres af Kjeldernes Hvælvinger. Et Gulv af Asphalt beskÿtter fuldkommen mod Fugtighed fra neden af.- Baade Bÿgget og Maltet skal dog löftes op til Taget ved Elevatorer, naar det skal bruges og man slipper da med at löfte det eengang.-
De fremtidige, udvidede Köller har jeg lagt paa langs af Bÿgningen for at Udkastning fra begge Köller kan skee directe til Malthuset. Den ene Kölle faaer dermed sit Lÿs fra Gangen men der bliver lÿst nok endda.-
Det Punct, hvori jeg föler mig mindst sikker, er Opstillingen af Fermenting og Cleansing Squares i 2 Etager ved at dele den höie Etage. Fra Begÿndelsen har det ingen Vanskelighed (saavidt jeg kjender det engelske Sÿstem), da der kun Behöves
s. 4
faa Kar af hver Slags, som altsaa ikke behöve at staae lige over hinanden, men jeg vilde forsöge om det hele Apparat til 15000 Tdr. Malt (hvoraf jeg tænker mig 1500 Tdr brÿgget maanedlig om Vinteren i 3 Brÿg daglig à 20 à 24 Tdr) kunde faae Plads i det her givne Rum, der ogsaa for Fremtiden vil blive bedst beskÿttet mod Temperaturforandringer og jeg troer det kan gaae.
Voici min Beregning: 2 Brÿg daglig af mild Ale og Bordöl, til hvert 3 Gjæringskar, og 1 Brÿg daglig af pale Ale à 2 Gjæringskar, er i alt 8 Kar daglig, er 24 Kar til 3 Dage.- Jeg regner kun 25 Dages Brÿgning om Maaneden, altsaa er der rigelig Tid til at lade Kar staae ledige til Reengjöring.-
Af cleansing Squares bruges 6 daglig til mild Ale osv i 4 Dage, er 24 Squares, og til pale Ale, 1 Brÿg daglig, 6 Sæt Unions, hvoraf der er Plads til 8 Sæt, (9 Casks à 5 Tdr.)
Ventilation vil der blive nok af og Lÿs vil ikke mangle, deels fra Vinduerne, deels om fornödent fra Skylights igjennem Platformene, men er Rummet til Gjæringskarrene höit nok ? De kunne jo indklædes lige op til Loftet for at holde Skummet, men her skorter
s. 5
II
det mig paa Erfaring.- Skulde Du troe at Gjæringsrummet dog er for lavt, vilde jeg ikke gjerne löfte Loftet, d.e. Gulvet i Svalehuset, for ikke at forstÿrre Harmonien i det Ydre, men hellere, enten sænke Loftet i Store Room derunder, hvorved imidlertid Fadningen gjennem Racking Square bliver mindre beqvem - husk paa at mild Ale og Bordöl skal lagres paa 10 Tdr Fade, som maae fÿldes paa deres Plads - eller flÿtte Unions ned i Store Room.- Overvei nu vel dette Punct og siig mig din Mening derom, saavelsom hvad Du iövrigt har at bemærke. Jeg har gjennemtænkt det hele meget omhÿggeligt men derfor kan der gjerne være Mangler, som jeg ikke seer, fordi jeg jo ikke er fortrolig med det engelske Sÿstem.- Istedetfor et Par eller nogle Sæt Unions til Ale, har jeg forövrigt meent, at der maatte anbringes Cleansing Tubs til Porter, men Pladsen bliver vist den samme.
Vandbeholderen har jeg stillet op i et Slags Tverparti, men det kan nok være, at der i Tiden maa bÿgges endnu en Etage paa hver
s. 6
Ende af dette Parti, hvorved der vilde dannes 2 Smaataarne x) hvori 1 mindre Vandbeholder kunde faae Plads til at forsÿne det överste Stöbkar. I det andet Taarn kunde pasende anbringes et Uhr.- Hertil maa tages Hensyn ved Taarnpartiets Construction, der forövrigt har en stærk Fundering i de 2 parallelle Muure.
For Øieblikket vil jeg ikke tilföie mere for at forklare Planen, men dersom der er Noget som Du ikke fatter Grunden til, saa spörg, og jeg skal give dig Grunde for Alt.
Du forstaar jo nok, at Jerngitteret i Brÿstningen under Vinduerne i Brÿggeri - og Kölle-Bÿgningen er for at skjule Vinduerne der skal give Lÿs og Ventilation i det överste af Brÿggerilocalet. Denne Deel af Facaden har skaffet mig meest Hovedbrud, men nu synes jeg at Forholdene ere gode og at det ogsaa er hensigtsmæssigt.- Jeg vilde have givet dig en Copie af Bÿgningens Tverprofil men Tiden vil ikke slaae til, naar Du skal have Planen som Julegave.- Naar Du imidlertid lægger den gjennemsigtige Længdeprofil
s. 7
nöiagtigt ovenpaa Facadetegningen paa et hvidt Underlag, vil Du kunne see hvorledes det Ydre og Indre forholde sig til hinanden.
Jeg har kun ladet eet Vindue været sÿnligt i Store-Etagen til dit Kontoir, men man kan jo nok blotte et större Stÿkke deraf, saa at der kan blive 2 Vinduer mod Sÿd, foruden 1 mod Øst i Huken ved Gjennemkjörselsporten.- Der kunde vel ogsaa tages et Par Værelser, i Begÿndelsen, fra Maltmagazinet, men dér er kun 4 Alen 3" fra Gulv til Loft.- Hvad det fremtidige Vaaningshuus angaaer, da kan det jo lægges efter Plan No 3 eller No 4, skjöndt No 4 er heldigst for Malthusets Construction og sikkert ogsaa for Vaaningshuusets Beliggenhed, men jeg har som Du seer, tegnet det förste Malthuus i en Qaudrat og det kan saaledes udvides ligesaagodt paatvers som paalangs. Derom kan Du jo i sin Tid bedst dömme, naar Du seer Localiteterne.- At lægge en Bolig mod Nord, uden Sol, vil Du neppe finde rigtigt.-
s. 8
Jeg vil nödig friste Dig til at forsömme dine Arbeider og Studier i Brÿggeriet, hvilke jo for Dig ere det Vigtigste, men jeg vil dog gjerne höre dine Bemærkninger, især forsaavidt de angaar Facaden og Bygningsconstructionen, saasnart skee kan, for at jeg kan lade Nebelong gjennemgaae Planen itide, deels for at kunne beregne og bestille Jernbjelker betimeligt, deels for at kunne bestille graae Steen til Forziiring, af hvilke nogle vistnok maae være formede efter Tegning.
Tak for Bÿgpröverne - som ikke ere saa melede som det skotske Bÿg ifjor og Saale Bÿgget i Aar - Jeg sÿnes bedst om begge Pröver fra 1868 og i begge Aargange bedst om Suffolk Bÿgget. Saasnart jeg faaer Analÿser, skal jeg sende Dig Afskrift deraf.- Jeg skal ogsaa tænke paa at skaffe Dig Ærinder til Brÿgmester og Malt-Govenor (Fik Du saa Noget ud af Kemp ?)- Een Ting kunde jeg virkelig önske Oplÿsning om, nemlig den Mechanisme
På langs: Det danske Bÿg maltes i Aar udmærket smukt hos mig i 9 Dage ved 12-13 (gradtegn) R höist.- Jeg troer at Englænderne vilde blive tilfredse dermed, naar de lade det staae 76 Timer i Stöb og 24 i Couch
s. 9
III
med en Frictionsskive, hvormed Valseværket hos Allsop blev sat i Bevægelse. Den var meget sindrig og Hensigtsmæssig, men jeg indpræntede mig den ikke tilstrækkeligt.
Kunde Du faae Lov til at tage en Skizze deraf, saae jeg det gjerne. LIgeledes var det ikke galt, at have en Tegning af hans Spiral-Svaleapparat (Bennetts) da mit saa fortræffeligt det er, dog har den Feil, at Faldet i Bunden er for stærkt. Hos Bass kunde Du bede om at see hans Indretning ved Valseværket til at sortere Maltet og male de smaae Korn for sig. Dette brÿder jeg mig forresten ikke om, men maaskee kan det bruges som Paaskud.
_________________
 
Du har ikke fortalt mig Noget om hvorledes Du er tilfreds med de Studier, Du kan gjöre hos Mr. Evershed. Hvorledes driver han sit Brÿggeri?- Saavidt jeg husker brugte han baade en Slags Unions og Flatning eller Cleansing Squares og jeg sÿnes ogsaa at jeg
på langs: Jeg kunde have Lÿst til at lave en Farvepröve, som Norm for mit baiersk Øl. Veed Du hvoraf de Pröver ere lavede, som Du sendte hjem ?
s. 10
saae Indretninger til Porter.- Kan Louis Hatt lære Noget hos Bell ? og kunne I have noget Udbytte af at sammenligne Eders Erfaringer ? - Kjender Mr. Evershed det Specielle af Fremgangsmaaden i de store Brÿggerier ? og taler han med dig derom ? Er Du ikke kommen i nærmere Beröring med Bindley og Robinson ?
Kjender Brown Forholdet mellem Sukker og Dextrin i Urten til Ale og om der i de forskjellige Aargange er Forskjel i dette Forhold, hvorpaa Kemp's Yttringer om den stærkere Attenuation ifjor sÿnes at tÿde ? Kan Du ikke udforske Attenuations Graden af Bass pale Ale ved Fadningen ? bruges Bisulphite of Lime ?
___________________________
 
Da min Forvalter, Hesberg, er bedst skikket til Contoirforretninger og Rulff trænger til en Medhjælper, skal Hesberg fra Februar ind paa Contoiret, hvorimod jeg har antaget en ung pharmaceutisk Kandidat Holm til at assistere Kogsbölle. Dette Arrangement har jeg længe önsket og er meget glad over.
På langs:
Sluttelig vil jeg önske Dig en behagelig Juul, hvortil der jo er lovende Udsigt. Til Brug i ledige Timer sender jeg Dig en Samling Digte og Fortællinger, som roses. Din Jacobsen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1