Back to the menu
1870-01-16 til 21
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1870-01-16 til 21
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: Part of a long letter. The first two sheets are missing (8 pages). About excavation to a well at Mellembryggeriet and about malt kilns. J. C. Jacobsen mentions his travel plan and asks Carl when it would be convenient for him.
Transcription:
Emneord: Mellembryggeriet; Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg;
Attachments: 1870-xx-xx mellem 01-16 og 01-28 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Del af langt brev. De første 2 ark (= 8 sider) mangler. Om brøndgravning ved Mellembryggeriet og maltkøller. J. C. Jacobsen omtaler sin rejseplan og spørger Carl om hvornår det vil være belejligt at han kom.
Transskribering:
 
III
Köllen Vægge bör være hule. Paa de 2 Ender mod Malthuus og Brÿggeri samt Siden (af den sidste Kölle) mod Gangen kan man bÿgge 2 Mure af 9" med 4" Mellemrum. Derimod vover jeg ikke at anvende denne Konstruction ved Ydermuren mod Nord.- Dér tænker jeg, at gjöre, som hos mig selv nemlig bÿgge paa Gulvet en Skal af hule Muursteen 4" tÿk, med 4" Afstand fra Ydermuren.- Naar man bÿgger selve ÿdermuren dobbelt, vil den ulige Udvidelse af de 2 Mure uundgaaeligt fremkalde Ridser.- I Malthuset vil jeg ligeledes foreslaae, at beklæde alle Ydermure med en saadan indvendig isoleret Skal.-
Du har fuldkommen Ret i, at der helst bör anvendes en 3 Gangs Pumpe til at pumpe Urten op paa Bakkerne. Jeg har paa Planen af Brÿggeriet netop
s. 2
tegnet en saadan. De anvendes overalt i London til dette Brug. Hele Forskjellen er kun, at der istedetfor Lodenbeslag sættes Seildugsbeslag paa "Skoen" eller Stemplet X) Du behöver blot at sige Thornewill, at den ene Pumpe skal bruges til varm Urt og den anden til koldt Vand.- Den sidste maa være stærk nok til at löfte mindst 100 Fod. Störrelsen tænker jeg bör være den samme som Vandpumpens, 4" i Diameter og 12" Slag. Begge bör have Cÿlindre af Bronze. Du kan altsaa gjerne strax bestille dem begge.
Mæskepumpen kan gjöres herhjemme langt billigere end i England; maaskee kunne vi ogsaa kjöbe den paa den Rundreise i Tÿdskland, som jeg ret glæder mig til at gjöre med en saa vel localiseret Ledsager som dig. Men naar vil Du være færdig i Burton og önske at jeg skal komme derover ? Jeg har tænkt i Slutningen af April, men jeg vil naturligviis gjöre Alt hvad jeg kan, for at rette mig efter Dig.
s. 3
Jeg kan godt bruge et Par eller 3-4 Baller engelsk Humle og det var ikke galt at introducere Dig hos Humlehandlerne med en Bestilling paa "Samples" af Kent og Farnham Humle af bedste og fineste Qualitet.- Vil det ikke være bequemt at sende dem med Dampskibet via Leith, hvis det vedbliver at gaae hver Uge ?
_________________

Udgravningen af Brönden er nu færdig og er gaaet efter Ønske, bestandig i temmelig fast og tör Leer, men igaar Morges stod der 2 Alen Vand i Brönden, som viser sig at komme op fra Bunden. Folkene have nu arbeidet paa at lændse den med Spande, men det forslaaer ikke og der bliver nu idag stillet 2 Pumper op deri, hvormed jeg stoler paa, at vi nok skulle holde den lænds, medens Væggene blive opmurede. Murerne begÿnde paa Tirsdag. Da Du har næret Frÿgt for, at det kunde have Vanskelighed senere at bore
s. 4
i Brönden, naar den ligger under Huset, skal jeg ned næste Brev sende dig en Copie af Grundtegningen, som jeg har udarbeidet til Nebelongs Brug og som ogsaa i andre Henseender kunde interessere Dig.
Idag kan jeg ikke faae Copien færdig thi Klokken er saa mange, at jeg maa slutte.- Med hjertelig Hilsen fra "Missens Ven"
Din Jacobsen
Jeg maa ikke glemme at fortælle Dig, at jeg i Tirsdags Aftes benÿttede Misteltenen til at aflokke Maria Vus et rigtigt varmt Kÿs - til Dig.
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1