Back to the menu
1870-02-03
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1870-02-03
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Mellembryggeriet; Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: J. C. Jacobsen writes about his party for parliament members and work with the well. The lecture in the Royal Agricultural Society was a success. Furthermore he writes about barley and the journey to England.
Transcription:
Emneord: Mellembryggeriet; byg; Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg;
Attachments: 1870-02-03 bev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen fortæller om sit rigsdagsselskab og om arbejdet med brøndboringen. Foredraget i Landhusholdningsselskabet var en succes. Endvidere om byg og rejsen til England.
Transskribering:
Torsdag Aften 3/2
 
Kjære Carl!
 
Det er kun Lidt, jeg dennegang har at skrive om.- Rigsdagsselskabet vil din Moder fortælle Dig om. Det var meget behageligt, men ikke nær saa animeret som ifjor, da jeg ikke havde saamange gode Skaaler at udbringe. Dog vare mine Gjæster meget fornöiede.- Mit Foredrag i Landhuusholdnngsseskabet gik meget godt.- Det melede skotske Bÿg fra ifjor, fra Younger, imponerede især vore Landmænd, mest Godseiere.- Jeg beholdt endnu lidt deraf tilbage, men dersom Du i Burton kan faae en lille Pröve (i en Flaske) af ligesaa melet Bÿg, var det ikke Skade at have den til Foreviisning ved en anden Leilighed. De forundredes ogsaa ved at see det temmelig smalle og piggede Oderbruck Bÿg og höre at saadant Bÿg var sögt i England.- Her troer man at en höi Vægt er det ene Afgjörende.- De kunde slet ikke forstaae at en engelsk Brÿgger kunde bruge saadant Chili Bÿg, som jeg viste dem Maltet af, og jeg forstaaer i Grunden heller ikke hvorledes
s. 2
det kan betale sig at malte saadant Bÿg med en Maltskat af 21 sh 9d pr Quater. Det maa være umaadeligt billigt. Ved Du Prisen derpaa?- Hvilket Bÿg bruger Evershed? og hvad er Prisen nu i Burton? Bruger man saa simpelt Bÿg dér, som i Edinburgh- Jeg havde ved Selskabet Tietgen tilbords. Han anbefalede stærkt at besöge Porterbrÿggerierne, især Guinness i Dublin og dernæst at besöge Drogheda (udtalt Droggeda), hvis mild Ale vare berömte og billige.- De fandt stor Afsætning bl. A i Liverpool og Manchester. Da jeg udtalte min Forundring over, at Du ikke havde omtalt Grogheda's Øl, sagde han at Englænderne af Skinsÿge mod Irlænderne sögte at ignorere det.- Han tilraadede ogsaa en Excursion fra Dublin til Waterford, hvor der, som flere Steder i Irland, var en meget interessant Kirke fra de Danskes Tid og Veien dertil förte gjennem de skjönneste Egne i Irland.- Men dertil faae vi neppe Tid dennegang.
s. 3
Jeg kan nu stole paa, at Brandforsikkringen ikke skal lægge mig Hindringer iveien for at reise omtrent d 14 April. Det gjelder blot om at blive færdig med Forarbeider til Bÿgningen.- Opmuringen af Brönden er nu forelöbig færdig og vi arbeide paa at rÿdde den löse Jord bort, som ved Udgravningen blev ophobet deromkring, men dette Arbeide gaaer endnu ikke saa rask, som jeg önskede, deels fordi Jorden er frossen deels fordi vi ikke ere ganske færdige med at tage mod Iis.- Paa Löverdag troer jeg dog at vi ville have alle Beholdere propfulde.- Vi have minus 5 (gradtegn) R (=-6,25 C).
Först i næste Uge, naar den löse Jord er bortskaffet, lændse og rense vi Brönden og saa begÿnder Boringen.- Fra Dupont og Dreyfus fik jeg Svar, at de önskede Fortegnelse over Bjelkernes Mængde og Længde samt Dimensioner for at kunne opgive mig den nöiagtige Priis. De vilde helst sætte det hele i Arbeide paa eengang
s. 4
efter de bestemt opgivne Maal.
Jeg arbeider derfor alt hvad jeg kan paa at tegne og beregne Bjelkelagene, hvilket kræver fuldstændige Construktions-tegninger af næsten hele Opstillingen af Maskinerierne, Kar, Trapper, Opheisninger, osv.- Men jeg troer nu at jeg har Alt gjennemtænkt og rettet i Skizzer, saa at jeg kan tegne det Hele reent. Med Tegningerne skal jeg saaledes nok blive færdig i rette Tid og Jordarbeidet kan ogsaa godt blive færdigt, naar Frost og Snee ikke skal blive altfor slemme. Jeg haaber da at vi kunne have nogenlunde god Ro til vor Reise, medens Beckman under Kogsbölles Tilsÿn lægger Grund og bÿgger Kjeldermurene.-
Naar Detailtegningerne ere færdige, skal jeg sende dig Copier deraf.-
_____________
 
Hermed maa jeg slutte for denne Gang
Lev vel! din Jacobsen
På langs:
Ved en Feiltagelse var Convoluten om din Moders Brev bleven lukket. Jeg maa derfor sende disse Linier i endnu en Convolut
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1