Back to the menu
1870-02-14
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1870-02-14
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Mellembrÿggeriet; Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: About a shipment of hops and building materials for Mellembryggeriet.
Transcription:
Emneord: Mellembrÿggeriet; industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg;
Attachments: 1870-02-14 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om modtagelsen af en sending humle og byggematerialer til Mellembryggeriet.
Transskribering:
 
d 14/2- 70
Kjære Carl!
Der er ikke megen Fornöielse ved at skrive i denne Tid, da Iistransporten i Belterne er saa usikker, at en halv Snees Poster udeblive.- Dog maa jeg sende Dig et Par Ord til Svar paa dit sidste Brev af forrige Mandag som vi modtoge i Forgaars.-
Först maa jeg melde, at Humlen til min Overraskelse er ankommen og i god Behold.- Valdemar var, mærkeligt nok, saa Heldig at komme ind til Helsingör, hvorfra Varene bleve transporterede hertil pr Jernbane. Du maa endelig sende mig Facturaen eller Regningen paa Humlen, da jeg ikke veed hvad de Numre, som Ballerne ere mærkede med, betÿde.- Jeg har forelöbig undersögt Humlen og fundet
På langs:
Saasnart jeg faaer Tid, skal jeg sende Dig Copier af Tegningerne
s. 2
den vel conserveret, baade med og uden Painting. Det er nogle underlige, smaae Tingester af Baller, formodentlig kun til Samples.- Den vil nu blive brugt til at blande med böhmisk Humle til det "engelske" Øl og ublandet til dry-hopping.-
De fleste af Ale Sorterne fra Bass have, efter min Smag, altfor megen dry - hopping.- I nogle at Foustg var der en urimelig Mængde Humle, især dog i Export Ale.- Er det nödvendigt for Holdbarheden ? eller kun en Smagssag? - denne Humle er udmærket, men endnu ikke ganske törret, saa at jeg ikke har veiet den.-
Nu, da jeg har samlet al den Iis, jeg kan rumme er jeg kjed af den vedholdende Vinter, som har standset Jordarbeidet. Da Jorden er Frossen 3/4 Alen dÿbt og ikke til at hakke op.
s. 3
Vinden er nu gaaet sÿdlig og kulden er kun - 3 R., saa at jeg haaber, at der skal komme Forandring i Veiret, men det vil tage Tid, för Jorden kan bearbeides, hvorover jeg er ikke lidt utaalmodig.- Brönden er nu renset og imorgen begÿnder Boringen. Jeg er nu paa det nærmeste færdig med Tegning og Beregning af Jernbjelker, hvilket har optaget omtrent hele min Tid i de sidste Uger, da jeg vil bestille, saavidt muligt, alle Bjelkerne af det præcise Maal, som skal bruges, for at undgaae det Tid-og Penge-Spildende Arbeide med at hugge dem til. Dette kræver ikke alene stor Nöiagtighed, men for ikke at faa mindre Maaldele end 5 Centimetres, har jeg paa flere Steder maattet lempe Tegningerne til Bÿgningen - der for Haandværkernes Skÿld maae være i Dansk Maal - lidt efter det franske Maal og dermed er jeg kommen til at give Tegningerne en heel nÿ Revision, hvilket har taget Tid.-
Efter en forelöbig Opsumering skal der forskrives 11-1200 Bjelker af c 6000 Mètres længde og en Vægt af c 150,000 Kilo.- Det löber frÿgteligt op!
Hvad Kjedlernes Form angaaer, deler jeg ikke din Forkjærlighed for den engelske Form, men da ingen væsentlig Ulempe er forbunden med denne Form, har jeg Intet imod at anvende den, naar Du lægger vægt derpaa.-
Det fornöier mig at Du kommer i personlig Beröring med de unge Allsop's og Worthinton's og at Du omgaaes den svenske Under-Brÿgger hos Allsop.- Der maa dog falde lidt Udbÿtte deraf. God Fornöielse til Eders Bachelors Ball! Hos Hatt og Sedlmayr!

Din Jacobsen
 
På langs:
Din Moder beder at hilse, hun vilde have skrevet, men fik ikke Tid
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1