Back to the menu
1870-03-05
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1870-03-05
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Mellembryggeriet; mythologi; natural science;
Comments: About drawings of the facade of Mellembryggeriet; the Ørsted monument and Bissens relief showing 'the Departure of Hector'.
Transcription:
Emneord: Mellembryggeriet; mytologi; naturvidenskab;
Attachments: 1870-03-05 brevtil Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om tegninger af Mellembryggeriets facade, Adolf Jerichaus monument for H. C. Ørsted og Bissens relief 'Hektors Afsked'.
Transskribering:
d 5 Marts 1870
Kjære Carl!
Det glædede mig af dit Telegram d 3de at see, at mit Brev allerede var naaet til Dig of at den fortrædelige Forstyrrelse i Postgangen saaledes kan betragtes som overstaaet.- Jeg har ikke kunnet faae Tid til at skrive til Dig för i Aften, thi först havde jeg travlt med at gjöre en Facadetregning.
Jen sÿntes nemlig ikke rigtig godt om den, som Nebelong eller hans Medhjælper havde udkastet og da N. har saa travlt med forskjellige Arbeider som Stadsbÿgmester at han öiensÿnligt ikke havde Stunder til at tænke sÿnderligt over min Tegning, tog jeg mig for selv at udarbeide et Udkast til Facaden, som jeg nu har leveret Nebelong til videre Bearbejdelse og som han sÿntes godt om.- Archivolterne blive derefter lidt fremspringende af formede, röde Steen og hvile paa Konsoler af graae Betonsteen.- Gesimsen bæres af smaa Arcader, som sædvanligt i Rundbuestilen og bliver af graae Steen med en röd Linie under Karnichen
s. 2
Jeg troer at den vil tiltale dig. Bloch saae den og sÿntes ogsaa godt om den. Senere har jeg været aldeles optaget af en vidtlöftig Betænkning om Brandforsikkringens Ordning, som jeg nok kommer til at bære Læsset af, da gamle Ussing er saa affældig og træt af Bramsens' Kjævlerier, at han vil nedlægge sin Post.- Hvorledes det under disse Omstændigheder vil være muligt at faae Sagen bragt til Afgjörelse i Generalforsamlingen i 5 Uger er vanskeligt at sige, men jeg er fast bestemt paa, ikke at opsætte Reisen udover d 14de April, hvorledes det saa end gaaer i Brandforsikkringen, skjöndt dennes Ordning ligger mig meget paa Hjerte.- Denne Sag vil i hvert Fald optage meget af min Tid, hvilket jo komme höist ubeleiligt.-  Desværre er Jorden endnu frossen saa dÿbt, at det er umuligt at arbeide deri. Vi have havt nogle Dages Töveir, men nu frÿser det atter om Natten, saa at der godt kan gaae en heel Uge för vi kunne begÿnde at grave.- Det er fortrædeligt, men
s. 3
der er intet derved at gjöre.- Med Boringen af Brönden gaaer det godt fremad, vi ere nu 17 Alen under Bröndens Bund men ville vedblive til 30 à 35 Alen for at gjennembrÿde saamange Flintlag som muligt. Det er tÿdeligt at vi have de samme Vandaarer, som i min Brönd, thi Vandet sÿnker lidt i den nÿe Brönd naar vi pumpe stærkt i min og stiger igjen, især naar vi om Söndagen kun have pumpet lidt. Den constante Vandstand i begge Brönde, c 13 Alen Vand, er imidlertid saa stor, at der ikke er nogen Tvivl om at der jo er Vand nok til begge Brÿggerier. Skulde der ikke være Vand nok til Svalevand, kan man i alt Fald bruge Iis, hvilket i hvert Fald vil være nödvendigt til det Øl, der skal brÿgges paa baiersk til England.
Jeg tilskrev dig sidst at denne Afsætning viser i Perspectiv Muligheden af at antage store Dimensioner og dette har
s. 4
givet mig Anledning til at tænke over Planen for Gjæringshuset og Store Rooms hvorved jeg oprindelig ikke har havt baiersk Undergjæring for Øie. Jeg troer imidlertid ikke, at vi behöver at gjöre nogen Forandring deri for det förste Anlægs Vedkommende. Naar der i een af de 4 dÿbe Kjeldere indrettes et Iismagasin, ville de tilstödende Kjeldere kunne holdes kolde nok som Lagerkjeldere og i Etagen derover, der mod Vest og Nord kommer 5 Alen i Jorden, kan en Deel benÿttes til Gjæringskjelder.- Det bliver just ikke bequemt, at Svalehuset kommer til at ligge saa höit over dette Gjæringsrum men det maa man jo finde sig i.-
____
Hvad der er Grunden til den aparte Smag, som Du og dine Venner have fundet i mit Carlsberg Beer, er mig en Gaade.- Hverken Kogsbölle eller jeg have kunnet opdage den i de Pröver vi have beholdt paa Flasker.- Maaskee har Bisulphite forandret Smagen lidt
II
s. 5
men Kogsbölle paastaaer, at det er Indbildning. Øllet har ganske vist tabt noget af sin mousserende Egenskab, men det mousserer dog ret smukt og ligesaameget som det engelske pale Ale. Det kan heller ikke være Begen, som giver en Afsmag for Munde, der ere vante til baiersk Øl, og Fadene ere desuden brændte saa godt ud, at Beegsmagen neppe er kjendelig (Min Leverandeur af Beeg er forresten L. C. Buchner i München.- Spörg Sedlmayr om han kjender nogen bedre.) Jeg er mest tilböielig til at troe, at den omtalte Bismag kan komme af Porterfadene, som vare brugte Fade, der vistnok tildeels have været benÿttede til andet Brug, navnlig til Siruper, men de bleve saa godt udludede og uddampede i længere Tid, at man ikke skulde troe, at de kunde give nogen Smag.- Nu har jeg bestilt nÿe Fade paa en Barrels Störrelse og herefter skal alt Øl sendes paa mine egne Faustg og lagres paa nÿe Fade uden Begning.
6.
Med den overordentlige Omhÿggelighed og Nöiagtighed, som udmærker Kogsbölle har jeg ingen Tvivl om, at vi skulde levere Øllet af den reneste Smag og med den fineste Flavour.- Det Øl der bliver sendt til England til Foraaret skal forresten sendes deels med, deels uden Bisulphite for at erfare om det gjör nogen Forskjel.-
Naar Øllet derimod som det sidste, er et halvt Aar gl og man ikke veed hvorlænge det kan ligge hos Bottlers, för det bliver solgt og drukket, vil det være betænkeligt at undvære Bisulphite.- Skulde det være sandt, hvad Kemp sagde, at man hos Bass ikke anvender Bisulphite til Export Ale men nok til mild-Ale ? Deres Strong-Ale har forresten en aparte Smag, som nok kunde tÿde paa Bisulphate.- Det er jo overmaade heldigt, at Du har faaet saa jevnlig og fri Adgang i Bass og Allsops Brÿggerier, at Du endog har kunnet kigge i
s. 7
deres Brÿgnings-Journal !. Det var mere, end jeg havde turdet vente. Vær nu blot forsigtig !- Nu skulle vi snart tage fat paa Analÿserne af Bass' Ølsorter, hvilke jeg da skal meddele Dig.- Humlen i deres Casks er törret og veiet og jeg skal meddee Dig Vægten i Slutningen af dette Brev.-
_____________

Jerichau er endelig bleven færdig med Hovedfiguren af Ørsteds Monument og har været meget heldig baade hvad Portraitlighed og Udtryk angaaer, saa at jeg er meget tilfreds dermed. Forestillingen kan ikke være bedre. Ørsted staar med Trugapparatet ved Foden og Ledningstraaden i Haanden og Magnetnaalen paa en lille Piedestal ved Siden og viser Grundforsöget.- Opdagelsen er saaledes paa den simpleste og klareste Maade foreviget tilligemed Opdageren.. Fröken Ørsted har ogsaa seet Statuen færdig (i gibs) og var, som jeg, særdeles tilfreds dermed.Om et par Maaneder vil
s. 8
den sidste af de 3 siddende Genier være færdig og hele Monumentet skal da opstilles i hans store Atelier, for at bedömme Virkningen af Piedestalens Höide. Til Efteraaret kan da Støbningen begÿnde, som formodentlig vil tage et Aar.- Det vil sandsÿnligviis gaae noget ud over min og Suhrs Kasse at tilveiebringe den manglende Sum, men det maae ikke hjælpe.-
Idag har je hos Bissen seet Marmorbasreliefet af Hectors' Afsked, som omtrent er færdig og meget smukt og tro udfört. Kun i Andromaches Kind og Mund savnede jeg lidt, hvilket Bissen indrömmede og nu vil rette. Iövrigt har det været et meget vanskeligt arbejde at udföre i Marmor, da Gibsmodellen for en stor Deel kun er behandlet som en Skizze og Enkelthederne derfor maatte behandles frit med andre af Thorvaldsens Arbeider for Øie. Saavidt jeg kan skjönne, er det dog lykkedes særdeles godt.
Afslutningen mangler
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1