Back to the menu
1870-03-17
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1870-03-17
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Mellembryggeriet;
Comments: About the purchase of roofing in England for Mellembryggeriet and the upcoming trip.
Transcription:
Emneord: Mellembryggeriet
Attachments: 1870-03-17 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen beder Carl om at købe tagplader i England til Mellembryggeriet og skriver om den forestående rejse.
Transskribering:
 
d 17 Marts 1870
 
Kjære Carl !

I de Par Ord, jeg sendte med Sophus's Brev, sagde jeg, at jeg antog at Du gjorde bedst i at forsÿne Dig med de fornödne Penge hos Westenholz til dine Udgifter indtil jeg kommer og Du kan jo ogsaa gjöre Aftale med ham at trække paa ham fra Burton, dersom Du efter at være vendt tilbage dertil, komme til at behöve flere.- Skulde Du imidlertid foretrække at faae en Vexel herfra, skal jeg sende den.- Medens Du er i London vil jeg bede Dig at opspörge de bedste Fabrikanter af riflede "corrugated"- og galvaniserede Tagplader og forespörge om Priis osv. Jeg er vel fuldkommen tilfreds med Carpentiers Tagplader, men Riflerne i hans Plader ere bredere end i de engelske og der gaaer derfor mere tabt i Breden og ved Overlægningen, ogsaa troer jeg at de Plader, jeg i 1855 kjöbte i England vare lidt billigere end de franske der vil blive circa 12000
kvadrat fod Tagflade
s. 2
at dække, hvortil vil behöves circa 15000 kvadratfod Plader. Du maae nu spörge om Længde og Brede - jeg troer de ere 6'x 2½' - samt om Vægt og Priis paa de forskjellige Tÿkkelser.- Du vil ikke forsömme, at besöge Mr. Cochrane og tale med ham om Stöbejernsrör til Skorstenen.-
Jeg mindes ikke om jeg i England har seet Kölleflager af Smedejernsplader, hvilke maaske ville angribes temmelig hurtigt af Svovldampen af Cokes.- Hvis Englænderne skulde have Erfaring for at disse Plade af den nævnte Grund ikke ere hensigtsmæssige, hvad skulle vi da vælge ?
Flager af Staaltraad angribes jo langt hurtigere og kunne slet ikke bruges. Brændte Leerfliser give meget lidt fri Gjennemströmning og kræve et stærkt og kostbart Underlag af (tegning) T-Jern. Man kunde maaske bruge Stöbejerne med smalle Ridser, hvilke jeg sÿnes, at jeg har seet.- Undersög det nu og siig mig din Mening derom
s. 3
for at vi uden Forsinkning kunne tage en Beslutning, naar jeg kommer.- Jeg bör paa Reisen i England besöge Bröchner i Hull, der har den störste Kornforretning med dansk Bÿg og roses som særdeles indsigtsfuld og nidkjær. Du besöger vel Dublin för jeg kommer - og Drogheda - saa at jeg kan springe Irland over.-
Har Du i Burton faaet paalidelig Oplÿsning om Attenuationsgraden af Export Ale og pale Ale i de större Brÿggerier ved Hovedgjäringen og ved Fÿldningen paa store Casks ?
Jeg behöver ikke at gjöre opmærksom paa hvor vigtigt det er at kjende det Maal, man skal söge at naae ved Gjæringen.- Da Du har saa god Tid vil jeg ogsaa raade Dig, hvis Du ikke allerede har gjort det, at gjöre dig nöie bekjendt med Bogföringen over det, især paa Credit, udleverede Øl og Foustager og Kontrolen med disses Tilbagelevering.- Dette har altid hos mig været et svagt Punct og det vil for dig blive af större Vigtighed end for mig, da Du vil faae forholdsviis större udenbÿs Afsætning
s. 4
Jeg er langt fra at være nogen Mester i Kontorsager og Rulff er det heller ikke. Du kan derfor ikke vente nogen god Veiledning af os og gjör altsaa rettest i hos Evershed at sætte Dig fuldstændigt ind i Detaillen af det hele Sÿstem, saaledes at Du selv kan ordne dit Kontorhold paa en rationel Maade.- Kontrolen med Foustagerne og med Kudskene som bringer dem ud og hjem igjen, forvolder især Vanskeligheder og Tab, ikke hos mig alene men allevegne.
___________________________
 
Jordudgravningen gaaer fremad, men langsomt, da Frosten bestandigt holder Jorden i henved 1 Alens Dÿbde saa fast, at den med stor Besvær maa flækkes med Kiler.- Nebelong har fulgt mit Udkast til Facade, med buer under Gesimsen. Han vil gjöre hele Gesimsen graa af Portland-Beton-Steen. Det bliver elegant. Beckmann sÿnes at det er nærved at blive for Palads-agtigt. Skal jeg næste Gang skrive til Burton eller Dublin ?
 
På langs:
 
Lev vel din Jacobsen
Hils Sedelmayr og den "lÿkkelige" Louis. Han har vel ikke længe Ro i London
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1