Back to the menu
1870-03-23
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1870-03-23
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Mellembryggeriet; Gas- and waterworks;
Comments: J. C. Jacobsen welcomes the fact that Carl has time to travel to Ireland before his arrival. About exporting beer to England and alcoholic strength.
Transcription:
Emneord: Mellembÿggeriet; Gas- og vandværket; bryggeriteknologi;
Attachments: 1870-03-23 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen udtrykker sin glæde over at Carl kan nå at rejse til Irland inden han selv kommer. Om eksport af øl til England og alkoholstyrke.
Transskribering:
 
Onsdag 23 Marts 70.
 
Kjære Carl !
Jag haaber at Du har faaet mit sidste Brev saa betimeligt, at Du har kunnet faae Tid til at opspörge og tale med Fabrikanterne af riflede Tagplader i London; för Du tog derfra, saa at jeg snart kan tage Bestemmelse om jeg skal forskrive disse Plader fra England eller fra Carpentier. For at Du kan være lidt orienteret, naar Du kommer til Cochranes, vil jeg minde, at der er - eller dengang var -2 Brödre Alexander, der var Chef for Huset og John. Den Ældre har Du neppe seet, da han kun var her et Par Gange; den ene Gang havde han sin Sön med, et ganske Ungt Menneske, meget vakker. Den Yngre, John Cochrane, kom her oftere og var min Gjæst ved mit "engelske" Selskab hvor Du saae ham. Han var ogsaa tilstede ved Grundstenens Lægning paa Vandværket og det var til ham jeg henvendte min lille Tiltale paa Engelsk ligesom han ogsaa overrakte mig den smukke Muurskee af Sölv til Erindring i Firmaets Navn.
s. 2
Vor Comitee - der kaldtes Commisioners for the Gas- and Water-works at Copenhagen bestod at Etatsraad Casse, der senere har været Justitsminister og nu er Medlem af Folketinget, Etatsraad V. Rothe, Jernbanedirecteuren og mig.- Jeg havde "naturligviis havt den störste Lÿst" til at besöge Cochranes ifjor, men Tiden osv forhindrede det. At jeg snart kommer til England, skal Du ikke lægge Skjul paa, men bemærke at denne Reise bliver saa flÿgtig, at jeg denne Gang neppe vil kunne faae mit Ønske om at besöge Dudley opfÿldt osv.- Om Jernsöiler, troer jeg ikke det kan nÿtte at tale, uden i alt Fald ganske en passant. Det vil vistnok være mest practisk at bestille dem herhjemme.-
Det er mig kjært, at Du har Tid til at besöge Irland för jeg kommer, thi hvad Brÿggerier og brown Malt og mild Ales angaaer, kan Du dömme ligesaagodt som jeg
s. 3
og det Bekjendtskab jeg kunde gjöre med den "grönne Øe" vilde jo blive saa flÿgtigt at jeg nok kan afsee derfra.- Derimod vilde jeg gjerne en passant see Liverpool og Manchester, hvis det kan lade sig gjöre.- Jeg er glad ved at træffe Sedlmayr i Burton og er begjærlig efter at vide om han ledsager os paa en Deel af vor Reise.- Det var en flou Historie med vor Ven Hatt's Forlovelse, men dog heldigt, at begge Parter saa hurtigt kom til Erkjendelse af det Overilede deri.- Jeg vil haabe, at hans Humeur ikke atter skal blive melancholsk; med hendes har det vist ingen Nöd; lidt Coquetteri er et godt Skjold mod romantisk Sentimentalitet. Denne Affaire har forhaabentlig ikke gjort noget Skaar i dit venskabelige Forhold til begge Parter.
________________________________________

Idag har jeg endelig faaet de 15 Tdr Carlsberg beer afsendt til Leith efter at jeg 2 Gange har havt den Fortrædelighed, at Dampskibsekspeditionen har narret mig. Jeg har smagt paa alle Foustagerne og fundet dem fri for Afsmag
s. 4
Kogsbölle mener, at den Kjelder, hvori det nÿe engelske Øl ligger inderst, kan blive tömt inden Udgangen af April, men för om 14 Dage kunne vi ikke sige noget bestemt derom.-
Kogsbölle har nu selv analÿseret Bass' Ale Sorter og fundet den oprindelige Stÿrke af
Pale Ale            14,3 %
Export              16,5 %
Strong              27%
Mild Ale no. 3    19,6 %
Do        no. 4    19%
___________
 
 
Den ringe Forskjel mellem de 2 Sidstnævnte har dog vakt Tvivl hos ham og han vil derfor analÿsere dem engang endnu tilligemed no. 5.
Hvad der forundrer mig meget, er at Pale Ale er saa liigt baiersk Øl i Forholdet melem Extract og Alkohol.- At det baierske Øl smager fÿldigere er ikke saa besÿnderligt, da det indeholder mere dextringummi og flere oplöslige Æggehvidestoffer, men hvorfor hidser og beruser Pale Ale mere? Der er dog vel ikke narkotiske Tilsætninger deri? Kan Humleolien af dry hops have saa stor Virkning? Spörg dine Venner Chemikerne
 
Afslutningen mangler
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1