Back to the menu
1872-06-01
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1872-06-01
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Kogsbølle, Erhard
Keywords: Friendship; health; brewery design; Carlsberg;
Comments: A letter to E. Kogsbølle and wife who are on a journey to Venice. J. C. Jacobsen writes about his healt and every day life at the brewery.
Transcription:
Emneord: Venskab; helbred; Carlsberg; bryggeriindretning;
Attachments: 1872-06-01 brev til E. Kogsbölle, FA 2-008-00017, kasse F3.pdf
Kommentarer: Brev til Kogsbølles, der på rejse til Venedig. J. C. Jacobsen beskriver detaljeret sit og Lauras helbred og hverdagen på bryggeriet.
Transskribering:


d 1 Juni 1872

Kjære Ven !

Jeg maa dog endnu engang skrive Dem et par Ord til, for at De ikke skal troe, at jeg har glemt Dem, efter at De er gaaet til en anden Verden hinsides - Alperne. De kan troe at jeg ikke har tænkt mindst paa Dem Begge medens De ere eller vare i det i Sandhed fortrÿllende Venedig.- Kun Skade, at dette ikke kunde være det sidste Maal for Reisen og at De derfra kunde flÿve hjem med lukkede Øine, thi efter Venedig vil næsten alt Andet være flaut. Det eneste som nu vil kunne interessere Dem ret levende, er de sneedækte Alper og deres Omgivelser, navnlig Meran og Berchtesgarden og Saltbjergværket i Hallein. Hvor De vil more Dem der !
s. 2
Her hjemme have vi fremdeles det deiligste og frugtbareste Vand man kan tænke sig, men vi kunne ikke nÿde det rigtigt, da baade Laura og jeg ere upasselige.- Hun har endnu en temmelig stærk Hoste, som ikke sÿnes at ville faa Ende, men som forövrigt ikke har Noget at betÿde, og jeg har heller ikke faaet Ende paa min Ansigtsbetændelse, som heldigvis ikke har Noget med Rosen at bestille. Hævelsen i Ansigtet er nu forbi men hele Panden, Næsen og Kinder samt Ører ere i Laser og Hudens Couleur er som de kobberröde Indianeres. For et Par Dage siden var det næsten forbi, men saa havde jeg i flere Dage travlt med at lufte ud i Træerne i Haven, som trængte forfærdeligt dertil og under dette Arbeide blev Ansigtet atter skoldet
s. 3
af den brændende Solhede, hvori jeg gik fra Morgen til Aften. Nu maa jeg altsaa igjen "være forsigtig" og derfor sidder jeg nu ganske tam og skriver og tegner, osv.
I Brÿggeriet gaaer Alt meget godt. Den store Dampmaskine er nu efterseet og i Orden og paa Mandag begÿnde vi paa den lille i Haven.- Jernankrene i Gjæringskjælderen E blive nu huggede bort, saa at vi kan faa den forhöiede Gang istand.- Vi have nu begÿndt paa at tappe i de söndre Kjældere, hvor Øllet er fortrinligt. Imedens dette staaer paa blive begge Heiseladene i de store Kjeldre fornÿede, da de vare bröstfældige.-
Carl har, saavidt man endnu kan skjönne, været meget heldig med sit engelske Hvidtöl. Uagtet det er stærkt attenueret, har det dog en fÿldig Maltsmag, som Folk synes godt
s. 4
om. Det förste Prövebrÿg blev solgt i 4 Dage og det er först nu, at han kan begÿnde at sælge deraf igjen, men det er endnu et for lille Forraad han har, til at kunne effectuere alle Ordrer. Om 8 Dage tænker jeg at han atter kan bekjendtgjöre det i Bladene. Da vil det först vise sig hvormange der forlange det anden Gang, efter at have smagt det. Jeg har imidlertid gof tro dertil.-
De har maaskee hört at Augusta for et Par et Dage siden har faaet en Datter. Baade hun og den lille ere raske.- At Johanne har det godt, hörer De sagtens hver anden Dag.-
Min Kone vilde have skrevet i Dag, men udsætter det nu i et Par Dage for at skrive til München. Fra hende Carl, fröken Bertelsen og Fru Faye skal jeg bringe de venligste Hilsener. Lev vel!
Deres hengivne

J. C. Jacobsen
Archive Reference: FA 2-008-00017, kasse F3