Back to the menu
1876-11-06
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-11-06
Author: Jacobsen, Carl
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Carlsberg; will; mæcenvirksomhed; borgersind;
Comments: Carls reaction to his fathers decissions about the future of Carlsberg.
Transcription:
Emneord: Carlsberg; testamente; Carlsbergfondet;
Attachments: 1876-11-06 brev til J. C. Jacobsen, CM 67-1981, F 3.pdf
Kommentarer: Carls reaktion på J. C. Jacobsens meddelelse, ved et middagsselskab aftenen før, om Carlsbergs fremtid, Carlsbergfondets oprettelse etc.
Transskribering:
Mandag d. 6te November 1876
 
Kjære Fader,
Meddelelsen som du igaar Aftes gjorde Selskabet angaaende din Beslutning med Carlsberg var for mig ligesaa uventet som betydningsfuld.
Saavidt jeg erindrer var jeg selv den af os to som først fremsatte Tanken derom i en Samtale i Foraaret. Det fölger heraf at jeg ikke kan misbillige dette Skridt og
jeg haaber at det i sin Tid virkelig vil blive til vort Lands Vel.
Jeg antager ogsaa at Du gjør mig den Ret at tro at jeg fremfor de Fleste baade forstaar og billiger Dine höisindede Handlinger.
Men desto mere har Maaden hvorpaa Du har gjort mig - Din Sön Meddelelsen om Dette betydningsfulde Testamente bedrøvet - ja i höi Grad krænket mig.
En flygtig og lös Yttring for et halvt Aaar siden om en Mulighed, som du ikke indlod Dig paa at drøfte, da den "ikke laae for Haanden" (i Modsætning til "Fondet"
hvorom du gav en nöie Underretning) er al den Oplysning Du har værdiget mig at nöies med.
Meddelelsen om Din Beslutning var derfor for mig ligesaa overraskende som for enhver Anden.
Jeg skriver ikke dette for at bebreide Dig, men for at Du mulig ved at tænke derover vil kunne forstaa at denne din Handling - som vidner saa stærkt om Dit
Borgersind - vil for mig være ledsaget om Erindringen af en Tilsidesættelse som sjældent vises en Søn af en Fader, hvor lidt deres Sind ellers til daglig dags kunne
være aabne for Fortrolighed.
Du har vel vundet i min Tanke om Dig som en historisk Personlighed, men ikke i samme Grad som en Fader.
Din kjærlig hengivne
Carl
Archive Reference: CM 67-1981, F 3