Back to the menu
1815-07-01
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1815-07-01
Author: Jacobsen, Christen
Recipient: Schelbeck, Caroline Frederikke
Keywords: Fire; diet;
Comments: The only preserved letter from Christen Jacobsen
Transcription:
Emneord: Brand; diæt;
Attachments: 1815-07-01 brev fra Christen Jacobsen til Caroline Schelbeck. FA 21-002-00053, F 21.pdf
Kommentarer: Eneste bevarede brev fra Christen Jacobsen
Transskribering:
Elskede Koene!
Gud give du kunne modtage disse Linnier, ved Helsen, og i Velbefindende. - ieg haaber det og er selv glad Ved dette Haab, - her hiemme er Gud skee alting vel og ingenting af Vigtighed passeret, untagen at den nat I reiste opkom Ildløs hos en Sneker i Farvergaden om Natten Klokken 1. og 2. Stedet afbrænte men der skeede ingen videre skade hos andre, og kl 4 var næsten alt forbi. Vi ere frisk og vel, men den stakkels Jacob begÿnde at blive noget utalmodig for sin Moder. ieg haver noget skiönt at fortelle dig om ham i denne Anledning naar du kommer hiem. Vi ønskede gierne at du kunne følge med Carl igien hiem. men du ved det staar alt til dig om du vil, eller du vil blive nogle Dage Længere. Dog til Torsdag eller Fredag maae du være hieme.- Gode Koene ieg beder dig drik ingen öll og spis ingen eller meget lidet Tykmælk, og skulde der være nye Katöfler, da spis dem ikke. Hvad ieg har sagt om dig gielder og om Carl. Fra hans Koene hils ham fra hænde ieg kommer derfra i dette øieblik - alting er vel. En Temelig stærk Sögning hun vænter ham Mandag aften -
Hils din gode Söster og Johannsen saa meget fra mig. Minne oprigtige ønsker for disses Vel opsendes til vores Gud og han den algode og viise vil nok vide paa den beste Maade at hielpe
Leve nu alle vel, saa vel som omstændighederne Tillade. Værd tilbage så snart skee kan, og tænk paa lille Jacob og din
Christ Jacobsen
Kiobh d 1 Juli 1815 kl 5

s. 2
Gode svoger alting er vel. ingen Forandring i Priserne Spesier koster i Dag 36½. ingen Bekræftelse paa det omtalte slag uden nogle Modsigelser. Du  maae give min Koene nogle Pænge at reyse hiem med og lad hende ikke blive forlænge.
Din hengivne
C Jacobsen
Archive Reference: FA 21-002-00053, F 21