Back to the menu
1871-10-01
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1871-10-01
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Kogsbølle, Erhard
Keywords: Contract; partnership;
Comments: Draft to an agreement between J. C. Jacobsen and E. Kogsbölle.
Transcription:
Emneord: Partnerskab; kontrakt; interessentselskab;
Attachments: 1871-10-01 Kontrakt med E. Kogsbölle FA 2-008-00016.pdf
Kommentarer: Udkast til partnerskabsaftale mellem J. C. Jacobsen og E. Kogsbölle.
Transskribering:
Undertegnede J. C. J og E. K. indgaaer hermed fölgende Interessantskabs Contract:
Jeg J. C. J. optager fra idag Hr E. K. som activ Deeltager i Driften af mit baiersk Brÿggeri Carlsberg i Valby Matr No. N.. paa fölgende Betingelser:
Brÿggeriet med Tilbehör af Inventarium og Besætning, der vedbliver at være min private Eiendom, vedligeholdes af mig, ligesom jeg ogsaa afholder alle Driftsudgifterne og tilveiebringer den fornödne Driftscapital.
Hr K overtager derimod paa samme Maade som hidtil den specielle Ledelse af Driften og deeltager med mig i den overordnede Stÿrelse af hele Etablissementets Virksomhed.-
Forretningen föres herefter under Firma J.C.J. & Co og begge Deltagere ere berettigede til i alle Anliggender vedkommende Driften at underskrive dette Firmas Navn, men jeg Jacobsen er alene ansvarlig for alle Firmaets Forpligtelser.
Hr K oppebærer for sin Deeltagelse i Forretningen 200 Rdlr af hver 1000 Tdr Øl, der sælges fra Brÿggeriet uden Hensÿn til Overskudets Störrelse, saa at ingen Afkortning i hans Udbÿtte finder Sted om end Overskudet skulde sÿnke ned under det nævnte Beløb.
s. 2
Desuden oppebærer han Indtægten af Affald af Gjær, Bærme etc., ligesom hidtil og har fri Benÿttelse af den Bolig han nu beboer med fri Brændsel, Vand og Gasforsÿning etc.
Denne Contract er gjældende indtil 1ste October 1881 og i den Tid uopsigelig fra begge Sider.
Skulde Herr K afgaae ved Döden för mig og forinden Contracten Udlöber, er denne dermed hævet, men hans Enke vedbliver i saa Fald at benÿtte Beboelsesleiligheden indtil næste Flÿttedag og oppebærer indtil samme Tidspunct den ovenfor fastsatte Andeel i Udbÿttet.-
Skulde jeg, J., derimod afgaae ved Döden forinden 1ste October 1881 overtager Hr Kogsbölle for den tilbagestaaende Contracttid hele Brÿggeriets Drift i Forpagtning for en aarlig Leie af 25000 Rdlr, der betales maanedsviis ved 1/12. Desuden udreder han i Leietiden Udgifterne til Vedligeholdelsen af alle Brÿggeriets Bÿgninger samt af Inventarium og Besætning i samme Stand, hvori de befindes ved Overtagelsen, hvorom der snarest muligt optages en Sÿnsforretning. Fremdeles udreder han alle paa densamlede Eiendom og paa Driften hvilende Skatter og Afgifter, Brandpræmien derunder indbefattet, hvorimod Renten af den i Eiendommen staaende Prioritet er ham uvedkommende.
De Beholdninger af Øl, Bÿg, Malt, Humle, Steenkul, Beeg m.m., som forfindes ved min Död overtager Hr K til den
s. 3
Priis hvortil de staae opförte i mine Böger, men der gives ham 1 Aars Henstand med Betalingen deraf mod at svare 4 pct. pr A i Rente af Værdien.
Dersom Hr K skulde döe i Löbet af Leietiden, er min Sön, hvis han lever, eller Besidderen af Eiendommen berettiget til strax at indsætte en Driftsbestÿrer til at lede Driften for Hr Kogsbölles boes Regning indtil den nærmest paafölgende 1ste October, hvorefter Leie Contracten er ophævet.-
Dersom min Sön skulde være död naar Leietiden udlöber (d 1 Oct 1871) eller dersom han ikke selv vil eller kan overtage Driften af Brÿggeriet, skal Hr K være berettiget til at beholde Forpagtningen deraf paa de ovenfor anförte Betingelser saalænge han lever, uden Hensÿn til om Eiendommen skulde gaae over i andre Hænder end mine Efterladtes.

Jeg K har vedtaget oven anförte Bestemmelse saavel hvad Interessentskabet, som det eventuelle Leimaal angaaer.
Archive Reference: FA 2-008-00017, kasse F 3