Back to the menu
1878-04-23
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-04-23
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Wulff, J.
Keywords:
Comments:
Transcription:
Emneord:
Attachments: 1878-04-23 brev til inspektør Wulff, FA 02-008-00096, Kasse F3.pdf
Kommentarer: Afskedigelse af J. Wulff og ansættelse af A. v. Kühle
Transskribering:
Herr Inspecteur Wulff
De vil erindre at det, da jeg tilböd Dem Posten som Inspecteur paa Carlsberg, var min Forventning, at De i denne Stilling vilde kunne uddanne Dem til om ikke lang Tid at blive Herr Kogsbölles Efterfölger som Driftsbestÿrer. Denne Forventning er desværre ikke gaaet i Opfÿldelse, idet det har viist sig, at De vel ved Deres Begavelse og Kundskabsfÿlde er istand til at erhverve Dem den formodne theoretiske Indsigt i Fabrikationen, men at De ved Siden heraf mangler - hvad De rigtignok ogsaa selv har fölt - en væsentlig Betingelse for at kunne stÿre en stor Bedrift, nemlig Evnen til at kunne före en Kommando og med Kraft og Fasthed at vaage over Iagttagelse af Præcision og Disciplin. Da denne Egenskab væsenlig afhænger af Menneskets hele Characteer og naturlige Anlæg, troer jeg ikke at den skabes, selv ved den alvorligste Villie og jeg har derfor i min fremrÿkkede Alder ikke turdet töve længere med at söge at finde en Mand, som ved længere Deeltagelse i Ledelsen af Practiske Forretninger har vist at han besidder den dertil fornödne Evne. Dette troer jeg at have fundet hos Herr Lieutnt v d. Kühle som for Tiden bestÿrer Brÿggeriet i Rabeshave og jeg har nu engageret ham til at overtage Inspecteurforretningen paa Carlsberg fra 1ste April 1879.
s. 2
Skjöndt dette Tidspunct endnu er temmelig fjernt, skÿlder jeg Dem dog strax at meddele Dem Underretning om den forestaaende Forandring, for at De kan have den fornödne Tid til at söge en anden for Dem tilfredsstillende Virksomhed, hvilket sikkert ikke vil falde en Mand med Deres Evner og Begavelse vanskeligt.-
Deres hengivne J. C. Jacobsen
Carlsberg 23 April 1878.
Archive Reference: FA 02-008-00096, Kasse F3