Back to the menu
1881-07-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-07-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Lunn, Michael
Keywords: The family feud;
Comments:
Transcription:
Emneord: Familiestriden; familiestrid
Attachments: 1881-07-20 brev til Lunn FA 2-016-00033, F 6.pdf
Kommentarer: Om bruddet med Carl.
Transskribering:
Kjære Hr Lunn!
Jeg kan fuldtvel fatte, at det maa være Dem höist piinligt at see det Fredens Værk, hvorpaa De nu paa andet Aar har arbeidet med saa stor utrættelighed og Opofrelse af Tid og Kræfter truet af Tilintetgjörelse, men troer De ikke eller rettere er De ikke overbevist om, at det for mig er endnu langt piinligere ? Dersom det ikke var saa, vilde det da have kostet mig saa megen Tvivl og Betænkelighed og sövnlöse Nætter at komme til den faste Erkjendelse og at udtale den for Dem, at Forholdenes uimodstaaelige Udvikling trods al min Haardnakkede og over de fornuftige, ja endog de forsvarlige Grændser gaaende Modstand havde gjort en Udvidelse af mit Brÿggeri til en uundgaaelig Nödvendighed ?
Naar jeg maa böe mig for denne for mig piinlige Nödvendighed, som jeg ikke kan afværge, er jeg i Ordets strængeste Forstand et villielöst Redskab og Alt hvad jeg kan gjöre er at gjöre Nödvendigheden klar for Carl. Dette troer jeg ogsaa at den er bleven,
s. 2
og han derfor intet Andet Svar, end at det er umuligt for ham, at undvære Annexbrÿggeriet om 1 1/4 Aar. Men denne Paastand er aldeles falsk og de Grunde han anförer derfor, ere kun jammerlige Udflugter, som han ikke kan være bekjendt og engang vil skamme sig over. At jeg ikke kan bÿgge et heelt Brÿggeri altsaa med Brönd paa Hamborg Marken ved Foden af den höitliggende Kirkegaard, kan han godt selv indsee naar han vil og at jeg ikke kan benÿtte Deres velmente men uheldige Forslag, at lade Carl forsÿne mine Kunder, der kunne faae Øl nok hos Kbhvns Brÿggerier, men som maae have "ægte Carlsberg Øl", kan Carl som Brÿgger indsee, naar han vil bruge en lille Smule Eftertanke og ikke sige Noget for et Sÿns Skÿld.-
_____________________________

Jeg har idag havt en Samtale med Ottilia ifölge hendes egen Foranledning, hvori jeg sögte at klare hendes af Carls Tale forvirrede Forestillinger, men om det lÿkkedes mig, er vistnok tvivlsomt. Hun kan jo ikke bedömme om Carl i 14 Maaneder kan bÿgge saamange nÿe Kjeldere
s. 3
som der findes i Annexet, osv og hun vil jo snarere troe paa Carl's Nei end mit Ja ! Men Et troer jeg blev hende klart, at der ikke er Spörgsmaal om hvad jeg vil, men om hvad jeg maa imod min Villie.
Jeg sluttede med at gjöre hende opmærksom paa, at jeg hidtil har bedet Carl om frivillig at gjöre hvad jeg troer Enhver vil finde at han burde gjöre for mig som en lille Gjengjældelse for hvad jeg har gjort for ham, men naar han ikke vil det, da er det sidste svage Baand, som knÿtter os til hinanden, bristet og da sees vi ikke mere.
Jeg sagde hende, at dersom mit Forslag ikke blev modtaget til Löverdag gik jeg til Klubien og bad ham paa Mandag bringe Carl Opsigelsen, da jeg af Hensÿn til min Kone ikke kan udsætte Afgjörelsen et Øieblik længere, hvilket desuden aldeles ikke kunne nÿtte. Ottilias Ønske om Fred venter jeg mig intet Resultat af og jeg er forberedt paa en sörgelig Fremtid, som dog i hvert Fald vil have det forud for
s.
de sidste Aars Piinagtighed, at den vil give Ro. Man bærer lettere Skilsmissen ved Döden end den uophörlige Spænding medens den(s) Komme stadigt truer.
Endnu engang Tak for Deres Venskab for Carl og for os Alle og slaae ikke Haanden af ham! Jeg troer at jeg bör gjöre Evaldsen bekjendt med Bruddet og de forudgaaende sörgelige Forhold, for at han om muligt kan indvirke paa Carls Sind.
 
Deres hengivne
J. C. Jacobsen
 
Begÿndt Onsdag Aften
og sluttet Torsdag Aften
Archive Reference: FA 2-016-00033. Kasse F 6