Back to the menu
1881-07-23
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-07-23
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Lunn, Michael
Keywords: The family feud;
Comments:
Transcription:
Emneord: Familiestrid; familiestriden
Attachments: 1881-07-23 brev til Lunn FA 2-016-00034, F 6.pdf
Kommentarer: Om J.C. Jacobsens tilbud til Carl ved en frivillig afståelse af Anneksbryggeriet.
Transskribering:

Herr Höiesteretssagförer M. Lunn


Jeg troer at burde underrette Dem som Carls juridiske Consulent om at jeg, efter at Carl har tilbagevist mit Forslag om en mindelig Overenskomst, idag maa give Advocat Klubien Fuldmagt til at opsige Leie-Contracten om Annexbrÿggeriet og at denne Opsigelse vil blive Carl lovmæssig forkÿndt paa Mandag.
Da mit Forslag kun har været Dem mundtlig meddelt, vil jeg ved denne Leilighed gjentage det skriftligt.
Det gik omtrent ud paa, at dersom Carl frivillig vilde opgive Leiemaalet ifölge vor Contract saaledes at jeg selv kunde overtage Annexbrÿggeriet med Tilbehör af Grunden Matr N: 20 g og hvad derpaa staar senest d 1st October 1882 og om muligt deelviis tidligere, vilde jeg til Gjengjæld tilbÿde ham at sælge ham den Deel af Pavillion Vei, som strækker sig langs Bryggeriet Valbÿs Grund i en Længde af circa 160 Alen og med en Brede af 20 Alen udgjör circa 3200 Alen (kvadrattegn) Prisen vilde
s. 2
blive 1 Kr pr (kvadrattegn) Alen og Steenbro og Macadam.... saavelsom Stakitter tilhöre mig og borttages af mig til andet Brug. Overdragelsen af dette Veiareal kunde ikke finde Sted för Carl som Leier af Matr N: 20 g havde stillet til min Raadighed den fornödne Grund til Udvidelse og Omlægning af Veien forbi Annexbrÿggeriets nordre Side fra den nuværende Pavillon Vei til Alliance Vei og denne Udvidelse og Omlægning har fundet Sted.
Fremdeles tilböd jeg at sælge Halvdelen af det ubebyggede Jordstykke af 71 Alens Brede mellem Annexbryggeriets ældre Grændse og Bryggeriet Valbys Grund. Denne Halvdeel udgjör c 242½ al x 35½ al = circa 8600 (kvadrattegn) Al og kunde sælges for 1 Kr pr kvadrat Al (Indkjöbspriis).
Dersom Carls Grund (hvad jeg ikke husker klart) skulde med en Spids löbe længere mod Sÿd end de 35½ Al, tilfalder det Overskÿdende mig.
Dersom Carl önskede at udvide Eiendomsretten til Bakkegardens Have til en Forlængelse af den ovenfor foreslaaede Grændselinie, altsaa med en Forögelse af Haven af 35 ½ Al i Brede, vilde jeg sælge dette Areal c 5600 kvadrat Alen for Indkjöbspriis 2 Kr pr kvadrat Al
s. 3
Efter at Leiemaalet er udlöbet, vilde Carls Bidrag til Carlsbergveien indskrænkes til den ordinaire Veiafgift i Forhold til hans Facade mod Veien, og maaskee ligeledes af Bakkegaardsvei og Alliance Vei.
Dette er en saa tro Gjengivelse, som jeg i Øjeblikket kan erindre af mit mundtlige Forslag til Carl igjennem Dem, men dette bortfalder med de dertil knÿttede Tilbud naar jeg tvinges til at opsige Contacten.

Med höiagtelse ærbödigst

J. C. Jacobsen

d 23 Juli 1881.

Archive Reference: FA 2-016-00035. Kasse F 6