Back to the menu
1884-07-23
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-07-23
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Worsaae, J. J. A.
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; philanthrophy; armours; Rosen
Comments: About the items J. C. Jacobsen has bought in Torino for display in "Rosen".
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Rosen; rustninger;
Attachments: 1884-07-23 brev til J. J. A .Worsaae FA 2-009-00028, kasse F 4.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen fortæller om de genstande han har købt i Torino og som han foreslår udstilles i "Rosen" på Frederiksborg Slot.
Transskribering:
Carlsberg d 23de Juli 1884
 
Höivelbaarne
Hr. Kammerherre Worsaae
 
For det Tilfælde at jeg ikke skulde træffe Dem, vil jeg meddele at jeg nu er kommen tilbage fra min Reise og at jeg ved Hjemkomsten har erfaret, at Hr Etatsraad Meldahl staaer i Beredskab med at tiltræde en Forretningsreise til Norge d 1st. August, samt at han i disse Dage vil indsende en Meddelelse til Ministeriet om at Localerne i Frederiksborg Slot nu ere færdige til Aflevering til Museet. Da jeg formoder at det i den Anledning vil være nödvendigt at afholde et möde i Museumsbestÿrelsen för Hr Meldah reiser bort, vil jeg i dette faae Leilighed til at meddele Oplÿsning om nogle flere Rustninger og Vaaben, som jeg paa min Reise har kjöbt, navnlig nogle særdeles smukke fra Turin, hvilke jeg vil
s. 2
tilbÿde Museet (i Forbindelse med de tidligere omtalte) til en forelöbig Decoration af "Rosen", dersom Bestÿrelsen finder Anledning til at udstÿre dette Locale med de nævnte Gjenstande eller med en Deel deraf.- Nogle af disse Gjenstande ere allerede ankomne og flere kunne ventes i den ovennævnte Tid, men jeg vil ikke sende dem til Frederiksborg för jeg har hört Bestÿrelsens Mening om selve Tanken, at decorere Rosen paa den nævnte Maade.
 
Med udmærket Höiagtelse
 
Deres ærbödige
 
J. C. Jacobsen

 
Archive Reference: FA 2-009-00028