Back to the menu
1876-03-24
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-03-24
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Rasmus Pedersen; Carlsberg Laboratory
Comments: About Rasmus Pedersens employment at the Carlsberg Laboratory
Transcription:
Emneord: Rasmus Pedersen; Carlsberg Laboratorium
Attachments: 1876-03-24 brev til J. Steenstrup FA 2-015-00002, F 6.pdf
Kommentarer: Om Rasmus Pedersens ansættelse ved Carlsberg Laboratorium.
Transskribering:
Kjære Ven !
Jeg er bleven noget ilde tilmode ved at læse den medfölgende Meddelelse fra R. Pedersen, da det deraf fremgaaer, at han har dannet sig meget overdrevne Forestillinger om den Stilling, som jeg har tilbudt ham paa Carlsberg og om den Opgave som Carlsbergs Laboratorium vil stille ham.-
Mine Yttringer til ham gik ud paa at han, naar han kom hjem, kunde faae Beskjæftigelse paa Carlsberg i den specielle Retning som Brÿggerividenskaben kræver, hvormed han kunde faae 1000 Rdlrs Indtægt indtil han fik en bedre offentlig Ansættelse, og maaskee senere kunde fortsætte Virksomheden paa Carlsberg i Forbindelse med en offentlig Lærerpost.- I den samme Samtale udtalte jeg (hvad jeg ogsaa har sagt i Udkastet
s. 2
til Programmet) at jeg meget vel indseer, at hverken Chemikeren eller Physiologen kunde indskrænke sig til udelukende at beskjæftige sig med Brÿggeri-Chemie og Phÿsiologie, men at de ved Siden deraf maatte fortsætte og udvikle deres almindelige videnskabelige Studier, men jeg forstaaer ikke hvorledes han deraf har kunnet slutte at jeg paa Carlsberg vilde indrette et saa omfattende phÿsiologisk Institut, som det han nu beskriver. Det sÿnes dog ikke vanskeligt at indsee, at det maa være Statens eller Universitetets Opgave at oprette en saadan Læreanstalt.
Jeg sÿnes, at jeg skÿlder Dr Pedersen snarest muligt at rive ham ud af hans Vildfarelse, men först maa jeg dog höre din Mening om hvad og hvorledes jeg skal skrive til ham.-
Det vil være meget beklageligt
s. 3
dersom Skuffelsen i de besÿnderlige Forventninger, hvori han sÿnes at have levet, skulle betage ham Lÿsten til, i al Fald forelöbigt og midlertidigt at tage imod det mere beskedne Hverv, som jeg kan tilbÿde ham thi dersom han ikke vil gaae ind derpaa med Lÿst, bör han ikke antages.-
Din hengivne
J. C. Jacobsen
24/3 - 76
P. S. Nogle smaae Uheld nödsage mig endnu til at blive i Sengen men jeg haaber at min Forlösningstime ikke er fjern
Herr Etatsraad J. Steenstrup
Archive Reference: FA 2-015-00002, F 6