Back to the menu
1876-09-17
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-09-17
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Patronage; Carlsberg Laboratory;
Comments: About the deed of gift for the Carlsberg Laboratory.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; Carlsberg Laboratorium;
Attachments: 1876-09-17 brev til J. Steenstrup, FA 2-015-00008, F 6.pdf
Kommentarer: Om udfærdigelsen af gavebrevet til Carlsberg Laboratorium.
Transskribering:
Kjære Ven!
Jeg havde forleden dag Besög af Madvig, som var meget tilfreds med Planen, saavidt han kjendte den. Hans eneste væsenlige Betænkelighed angik Forholdet mellem Laboratoiet og Brÿggeriet, naar dette i Fremtiden kom i andre Hænder, hvori jeg gav ham fuldkommen Ret, men oplÿste ham om,  at denne Vanskelighed vilde bortfalde naar jeg, som jeg havde i Sinde, testamenterede hele Brÿggeriet til Carlsberg Fondet.- Denne Meddelelse blev han öiensÿnlig meget glad over. Jeg fortalte ham at Du kjendte denne min Hensigt, men at jeg havde bedt dig ikke at tale derom endnu.-
Saasnart jeg fik Documenterne fra Barfoed, reenskrev jeg dem strax og sendte dem til Madvig næste Foriddag, fra hvem jeg fik dem tilbage samme Eftermiddag med varm Udtalelse af hans Tilfredshed. Derpaa bragte jeg dem igaar til Brock, som fandt det rigtigst at forandre Formen af Gavebrevet og dermed de förste §§ i Statuterne og nogle Steder i Andragendet til V. Selskab.- Han foretrak nemlig, istedetfor den indviklede Form, med 5% Rente strax og Tilbagebetaling af en Livrente, at sætte Forretntning ned 2 % strax og 5% efter min og min Kones Död. Da jeg heri var enig, lovede han at foretage de nödvendige Forandringer i begge Documenter og derefter at sende dem directe til Dig snarest muligt for at de kunne blive trÿkte itide. Skulde han töve deri, maa
s. 2
Du altsaa purre ham.- Gavebrevet vil blive udfærdiget i behörig Form og underskrevet saa betids, at det i hvert Fald kan tilstilles Madvig inden Afslöringen d 25de
Da dets væsenlige Indhold er gjengivet i Statuterne antager jeg ikke, at selve Gavebrevet behöver at trÿkkes.
Prof Holten meddelte Ørsteds Komiteen forleden Dag at Studenterforeningen vilde foranstalte en Fest om Aftenen d 25de og dertil indbÿde Ørsteds Sönner og Komiteen. dette er jo meget smukt, men jeg er noget urolig for at mit Forehavende ved den leilighed skal blive antÿdet af En eller Anden, som samme Dag er bleven bekjendt dermed. Jeg vilde derfor helst blive borte fra Festen, men finder dog ikke, at det vil være passende.
Fröken Ørsted er desværre sengeliggende, saa at der er stor Tvivel om hun kommer hertil til Festen.-
Din hengivne
 
J. C. Jacobsen
d 17 Septbr 76
Archive Reference: FA 2-015-00008, F 6