Back to the menu
1881-04-16
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-04-16
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Samsøe Lund; Emil Christian Hansen;
Comments: About the study of Barley.
Transcription:
Emneord: Samsøe Lund; Emil Christian Hansen;
Attachments: 1881-04-16 brev til J. Steenstrup FA 2-015-00032, F 6.pdf
Kommentarer: Om undersøgelser af Melbyg.
Transskribering:
 
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)
 
d 16/4 81
Kjære Ven!
Naar Du læser medfölgende Række af Spörgsmaal, vil Du formodentlig sige at "een Daare kan spörge mere end 10 Kloge kunne besvare" og Du vil formodentlig smile ad nogle at mine Lægmands-Hypotheser, men hvor forkerte de end kunne være, vil Du dog deraf see hvilke
Oplÿsninger vi Praktikere kunne trænge til, for ikke længere at vandre i Taagen.
Jeg har ikke seet den omtalte Pharmaceut Johansen og veed ikke om han har været herude, da jeg tilfældigviis ikke har talt med Kjeldahl i de sidste Dage.
Efter din Opfattelse af ham, sÿnes det jo, at der heldigviis er Udsigt til at kunne faae den fornödne Undersögelse af Melbÿg-Spörgsmaalet i Gang.
Hermed sender jeg dig Samsöe Lunds
s. 2
trÿkte Meddelelser, som ikke sÿnes at vidne om en omhÿggelig, miskroskopisk Undersögelse af Melkornene og som Fölge deraf heller ikke om en klar Opfattelse af disses Beskaffenhed.
Jeg kan heller ikke sige at det vidner om Klarhed i Tanken at ville bÿgge "Regler" alene paa den ufuldkomne Fremstilling af de 4 Mai...forsög (med hvilke der bl. A savnes Oplÿsning om Eftermodningens Indflÿdelse paa de enkelte Pröver).
Selve "Reglerne" ere heller ikke meget klart affattede og og efter min Mening desuden ikke heller rigtige.
Hans Analÿser af 1000 Korn af hver Pröve fortjene megen Paaskjönnelse, men jeg frÿgter for, at han först har faaet de Pröver, han har undersögt, efter at Poserne i længere Tid havde været udstillede og i saa Fald ere de ikke meget paalidelige, da Publikum paa
s. 3
en skammelig Maade forvandskede dem ved at kaste de Haandfulde, de havde besigtiget, tilbage i den förste den bedste Pose. Dette saavelsom mange andre Ting maa næste Gang ordnes bedre.-
Jeg har netop faaet nogle Expl af den franske Resumé af E. Hansens Afhandling, hvoraf jeg vedlægger eet, som sikkert vil tiltale Dig
Din hengivne
J. C. Jacobsen

Herr Etatsraad J Steenstrup
Archive Reference: FA 2-015-00032, F 6