Back to the menu
1881-11-23
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-11-23
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Family quarrel; "Bryggeriet Valby";
Comments: About the disagreement with Carl about the names of the breweries
Transcription:
Emneord: Familiestrid; "Bryggeriet Valby";
Attachments: 1881-11-23 brev til J. Steenstrup, FA 2-016-00090, F 6.pdf
Kommentarer: Om striden med Carl om brugen af navne på bryggerierne.
Transskribering:
 
Kjære Ven !
 
Tak for din Meddelelse, som desværre vistnok er altfor optimistiske. I hvert Fald skÿlder jeg at advare Dig mod Carls og hans ikke mindre forslagne Raadgiveres List.
Jeg har erfaret Noget, som viser, at han speculerer paa at vinde Fondets Direction ved Tilbud, som han troer kan være den/m behagelige og give ham Udseende af Maadehold og imödekommen - i det Uvæsenlige for at han kan opnaae det for ham Væsenlige, 2 store Brÿggerier, der ÿderligere kunne fordobles og - fremfor Alt - Navnet Carlsberg under hvis Beskÿttelse han kan vedblive at sælge daarligt Øl.-
Prövestenen har Du, naar Du spörger ham om han vil stole paa den Anseelse han kan give sin Brÿggerivirksomhed i hans eget Brÿggeries Navn: "Brÿggeriet Valby" og annullere sit tillistede Firma: "Jacobsen Ny Carlsberg", saa at jeg ikke
s. 2
bliver sat i den nödvendighed at före en Proces med ham derom.-
Gjör han det, da kunne vi dog komme til at leve som fredelige Naboer.
Gjör han det derimod ikke, bliver der en fortsat Krig imellem os, som maa fortsættes ogsaa efter min Död, thi 2 Brÿg-gerier med det samme Navn ved siden af hinanden, der drives i en modsat Aand maatte altid ligge i Krig paa Liv og Död x)
Du vil ogsaa snart mærke, at Carl vil söge at trække Forhandlingen i Langdrag for saa længe som muligt at forhindre Afhændelsen i levende Live, men en saadan Forhaling, maa jeg bestemt modsætte mig.
Dersom Carl ikke allerede har gjort et Forslag , vil han vistnok gjöre det, nemlig at lade mig drive Ny Carlsberg saalænge jeg lever og tilbÿde at betale Carlsbergfondet dets Værdi, naar jeg er död, for at han da kan
s. 3
overtage det. Men Carl veed meget godt, hvad han jo skriftlig har sagt at han bedre end nogen Anden kan indsee, "at det er en Nödvendighed at udvide Carlsberg" og han veed naturligviis at denne Nödvendighed ikke bliver mindre, men tvertimod Större efter min Död, men han speculerer paa at fange Fondets Direction ved at tilbÿde den en contant Capital, som han veed at gl (?) Madvig har været meget stemt for og maaske er det endnu, da han næppe er bleven fuldkommen orienteret ved/med de Oplÿsninger jeg for en Maanedstid siden gav ham. Dersom dette skulde være Tilfældet og dersom Directionens övrige Medlemmer maaskee heller ikke ser klart  i Sagen, bliver det en Nödvendighed at jeg snart samles med dem, for at give dem Klarhed.
Din hengivne
 
J. C. Jacobsen
d 23/11- 81.
 
På langs:
X) og Gamle Carlsberg, som ville bliver meget lille og ikke kunde udvikle sig vilde naturligviis ligge under
Archive Reference: FA 2-016-00090, F 6