Back to the menu
1885-07-24
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-07-24
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Rosen, G. von
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About the copying of paintings of famous Swedes for The National Museum of Danish History at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1885-xx-xx udateret brev til G. von Rosen FA 2-010-00006.pdf
Kommentarer: Om kopiering af malerier af berømte svenskere til Frederiksborg Slot.
Transskribering:
24/7 85
Höivelbaarne Hr Greve  (G v) Rosen.
For det Tilfælde, at jeg ikke skulde faae den Ære at Træffe Dem för min Afreise tillader jeg mig hermed at bringe Dem min Forbindtligste Tak for den Velvillie, hvormed De har beæret mig og for deres Redebonhed, hvormed De er kommen de af mig udtalte Ønsker imöde.-
Hvad disse angaaer, kan jeg nu, efter at have gjennemseet dde forskjellige Samlinger, nærmere angive Gjenstandene for vort forelöbige Ønske, nemlig at erholde Kopier af fölgende Portraiter:
- Kong Chr. 4de i hel Figur af Karel van Mander No. 503. National Musem.
- Kong Frederik 2den, hel Figur, Kopi af Elbfas No 1120 i Gripsholm Samlingen
- Kong Frederik 2den Knæstykke af Elbfas No 1151 i Gripsholm Samlingen.
Jeg kunde have önsket allerede nu hertil at föie et Portrait i hel Figur af Gustav Adolf, men i de Samlinger, som for Tiden ere tilgjængelige, findes kun Brÿstbilleder
s. 2
af denne Konge. Derimod omtaler Carléns Beskrivelse af Stockholm Slot p 137 et Billede af G. Adolf til Hest malet af A. Cuyp, men dette saavelsom de fleste andre historiske Portraiter paa Slottet, ere for Tiden bortflÿttede eller tildækkede paa Grund af de omfattende Reparations arbeider i Slottet..
Spörgsmaalet om en Kopi af G. A maa derfor opsættes til et senere Tidspuct og da blive optaget i den Fortegnelse over svenske Konger og berömte Mænd i Sverrige, som Bestÿrelsen for Frederiksborg Museet önsker at erholde Kopier af.
For Øieblikket gaaer min ærbödige Anmodning til Hr Greven altsaa ud paa, at de efter Deres venlige Tilbud vil besörge de ovennævnte 3 Portraiter copierede af dertil egnede svenske Kunstnere, idet jeg ganske overlader til Dem at fastsætte Prisen saavel som Tiden for Kopieringens Udförelse.
Modtag F............ om den udmærkede Höiagtelse hvormed jeg forbliver
Deres forbundne og hengivne
J. C. Jacobsen
 
Archive Reference: FA 2-010-00004