Back to the menu
1877-08-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Wildbad
Date: 1877-08-xx
Author: Jacobsen, Laura
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Travel letter; travel letters; health;
Comments: Laura writes from a sanatorium in Wildbad. She thanks him for a letter and says that she gets so exited when she sees J. C.'s gothic letters !
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve; helbred;
Attachments: 1877-08-xx brev til J. C. Jacobsen fra Wildbad, FA 02-008-00001, Kasse F 4.pdf
Kommentarer: Laura Jacobsen skriver til J. C. Jacobsen fra sit kurophold i Wildbad og takker ham for et brev. Hun bliver så glad når hun ser hans 'gothiske Bogstaver'.
Transskribering:
 
Wildbad August 1877
 
Min kjære Jacobus!
For Dit uventede Brev skal Du ret have Tak, jeg veed jo hvor optaget Du er baade her og der, saa jeg venter ikke at Du skriver saa tit, da Du har saa gode til at före Pennen, som Dine tvende Damer, imidlertid er jeg altid glad, naar jeg seer Dine gothiske Bogstaver, som altid har en god Deel Indhold. Saa Rasmus Pedersen reiser. Til hvad Tid skeer det? Du har altsaa nu Kogsbölles Function, til Din egen. Her gaaer man, og har travlt med at drive.
Din Proposition, at see Prag paa Hjemreisen troer jeg ikke gaaer, thi de mange Jernbanekjörseler Hotelforandringer, og nÿe Indtrÿk optager mig saa meget og forstÿrrer min Roe. Tver-
s. 2
moes siger man kan efter endt Badequr ikke gjöre megen Regning paa sine Krefter, og jeg hörer her Lægen sige det samme, dog har jeg ikke talt med ham om Reiseplanen. Men paa min Rigitur, som var bequem merkede jeg dog, at det var godt jeg kom her hjem i Roe.
 Jeg faaer nu telige en Dusch paa Rÿggen af samme Vand, og samme Temperatur 27 Grader R: (= 33.75, Celsius. CG). Det er aparte betalt. 2 Rm 40 Penning koster hvært Bad med Dousch.  Det var billig. Turen med Skib og Jernbane, fra Lutzern til Bigi og tilbage, kostede kun 13 Fr 50 c for hver Person. Gud hvilken Dag, den var dog henrivende i egentlig Forstand. Du foragter nok, at komme paa Rigi paa Jernbane, men at kunne komme der, er nesten en Lÿkke. Saadan et Veir telige, saa klart, og deiligt. Igaaer kjørte vi 3 Timer, vi vare i Noinburg, det er en Landsbÿ, med et gammelt Slot og en Ruin fra Romertiden, den var meget interessant og stor, og havde en Masse store Mure 9 Fod Tÿkke. Der var et stort Rum 60 af mine Skridt paa Længden, og 40 paa Breden. Det
s. 3
havde veret 5 lave Etager kunde man see paa Vindues Rummene. 6 Alen bred, udenom löb rundt en Græsgang ???, der kom saa en tÿk Muur med Skÿdeskaar, med Taarne i Hjörnerne. Nu kom et helt lile Vænge med Mure om, det hörte alt den gamle Tid til, og har ingen Historie, men en Hertug Christoffer bÿggede 1650 et Slot op paa nogle af disse ÿdre Ruiner. S og jeg gik og frÿdede os ved Udsigten i Dalen. W brÿder sig ikke saameget om gamle Huse, men hun har ellers mange Interesser. Her var en Have med et par Bönderpiger, som gik og skuffede. Jeg havde en lang Passiar med Dem om Slottet. Det var Regjeringens og blev brugt til det offentlige de vilde gve os Stikkelsbær men vor .... havde pillet Brombær til os. Det var saa steilt at Hestene maatte staae nede i Bÿen; den var fuldstændig italiensk, med Gÿder Verahndaher, forlöiede skjæggede Mænd, og nögne snavsede Börn. Det var meget morsomt, Pigerne ved en Brön her omkring bærer alt paa Hovedet; selvfölgelig med Anstand. Jeg tænkte paa Dig, men ogsaa paa Block. Nu have vi i 3 Dage haft Solskind og Varme. Vi have haft Brev fra L: 2 Gange jeg har skrevet til Interlaken til Ham, jeg sender det her. Men det maae ikke blive borte, da det kan more mig at have det. - Jeg vil gjerne
s. 4
være hjemme, den 26 eller 27, men maaske skal jeg have 1 Par Bade til, jeg kan först sige det neste Gang jeg skriver. Jeg vil saa gjerne være 4 Dage i Roe i Dresden, den ene Dag gaaer jo til det saciske Scveis og 3 Dage vilde jeg i Galleriet. Er det vel for meget? naar man alligevel skal til Berlin, thi fra Dresden til Stetin kan man vel ikke komme paa en Dag. saa sÿnes jeg man skulde ligge en Dag over i Berlin. Fra Stetin er der jo en længere Soreise.
Vil Du ikke give mig en Reiserutte fra Dresden hjem til Danmark. Neste Gang der skrives, og det var rart, at faae den snart. Agnes vil nok sende den. Ja nu kommer Lauritz hjem, men han kan dog ikke sige mig hvad jeg skal see i Berlin, og om jeg skal tage den Vei. Igaar Formiddag ....Sophi......... og vi kom saa til det Risotat, at vi nok maatte opgive Prag. Tak Tillien og Berta for deres Breve, Gudskelov alt gaaer saa godt, med Store og Smaae. Hils alle, hils ogsaa vore Folk. Seer Du Linds eller Djörups, da tak dem for deres rare Breve. Lev vel (fortsættes på forsiden på langs) min kjære Jacobus og vær kjærlig hilset fra Din hengivne
Laura Jacobsen. Hils Carolus og Anna. Jeg har havt Brev fra Karleboe.
 

 
Archive Reference: FA 02-008-00001, Kasse F 4