Back to the menu
1867-12-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1867-12-xx
Author: Nielsen, Rasmus
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: H. W. Bissen; portrait;
Comments: About the portrait bust of Rasmus Nielsen by H. W. Bissen, see attachment
Transcription:
Emneord: H. W. Bissen; portræt;
Attachments: 1867-12-xx brev til J. C. Jacobsen fra Rasmus Nielsen, FA 2-008-00042, F 4.pdf
Rasmus Nielsen.pdf
Kommentarer: Om Bissens portrætbuste af Rasmus Nielsen. Se vedhæftede foto
Transskribering:
Kjære Höistærede Ven !
Det er i Sandhed en stor og alvorlig Forpligtelse, De med Deres "Depositum" har lagt paa mine svage Skuldre. Jeg kan forsikkre Dem, at dette saa uventet indtrædende marmorhoved har trÿkket mit skrøbelige Kjødhoved med en saadan Vægt, at Blodet blusser i mine Kjinder. Det er en Julehilsen! Jeg skal altsaa- det fordrer jo den hvide Skikkelse - regnes med blandt Nutidens "Fremragende"; min Stræben skal altsaa slaae igjennem idetmindste saameget, at den i Taushed Talende ikke, til min egen og Deres bestemmelse, skal blive staaende i Dagligstuen, fordi Universitetet, naar det engang vil sam-
s. 2
le sine hædrede, forglemmer at afhente ham: det skal saa være, jacta est alea, det skal! Saa vil jeg da samle Kræfterne, stole paa min gode Sag, men først og høist paa Aanden med de rige Muligheder, den mægtig guddommelige Aand, der ikke vil svigte en vedslig (?) Tjener.
Saa har De atter handlet. De har i dette som i saameget Andet stolet paa Deres skarpe Blik; maatte en prøvende Eftertid ogsaa heri give Dem Ret! Maatte jeg opleve det Tidspunct, da Kjendsgjærningerne viste, at en kjøbenhavnsk Borgersmand ??, en praktisk Mand, havde havt et saa sikkert Øie for sin Tids aandelige Vilkaar, at han uden Theologie og Philosophie saa 5 Aar længere frem end Theologer og Philosopher, det vil-
s. 3
de fylde mig med ædel Stolthed som det venskabelige Memento nu har fyldt mig med Taknemmelighed.
Modtag, kjære høistærede Ven, min og min Families varmeste Ønsker til Dem og Deres Frue og ham vi "huske som den vidtbereiste Mand", den kjære Carl, om en glædelig Juul. Vor Julehilsen gaaer til Carlsberg med Tak og atter Tak; thi der er ... i vores Værelses, det hvisker her fra hver en Krog: siig Tak, siig Tak !
Ham være da hilset og takket fra os Alle, særlig fra Deres med høiagtelse og Hengivenhed forbundne
R Nielsen
....
Captain brygger Jacobsen
Archive Reference: FA 2-008-00042, F 4