Back to the menu
1885-09-04
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-09-04
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Faustman & Östberg
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; philanthrophy; The Neptune Fountain;
Comments: About the statues for the The Neptune Fountain.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Neptunfontænen;
Attachments: 1885-09-04 Udkast til brev til Faustman og Østberg, vedr. Neptunbrønden, FA 2-011-00002, F5.pdf
Kommentarer: Om leveringen af statuer til Neptunspringvandet.
Transskribering:
 
 
Concept
 
Gamle Carlsberg 4de September 1885.

DHrr Faustman & Østberg Stockholm.
Hermed har jeg den Fornöielse at tilstille Dem det af mig underskrevne Exemplar af Contracten om Levering af de 16 Bronzestatuer som jeg ifølge Bemÿndigelse af Bestyrelsen for Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg har bestilt hod Dem. Uagtet der ikke i Contrakten er fastsat nogen Tidsfrist for Leveringen, antager jeg at kunne gjöre Regning paa at denne vil finde Sted til den af Dem nævnte Tid om circa 1½ Aar forsaavidt der ikke indtræder en Forsinkelse ved saadanne uforudsigelige Vanskeligheder, som de af Dem i Deres brev nævnte.
Hvad Tilladelsen til at tage Afstöbningen af Statuerne paa Drottningholm angaaer, seer jeg af Deres Brev,, at jeg maa have forglemt at meddele Dem, at jeg i Stockholm erfarede at alle Statens Kunstværker staae under Bestyrelse af Herr Rigsantiqvar Hildebrand, til hvem jeg derfor henvendte mig med Forespörgsel om den paatænkte Afstöbning kunne ventes tilladt hvilket Spörsmaal Herr Rigsantiqvaren med stor Velvillie besvarede bekræftende. Da De nu ogsaa har modtaget Hs. M. Kongens naadige Tilsagn om hans Samtykke tör jeg altsaa antage at Afstöbningen ikke vil möde nogen Hindring.
Til den første à Conto Betaling af 13267 Kr. har jeg idag bestilt en Vexel paa Stockholm, hvilken jeg i Morgen skal have den Ære at fremsende.
s. 2
Ved en Misforstaaelse af Deres forrige Brev antog jeg at Deres Tilbud angik de 16 danske Statuer fra Frederiksborg som findes paa Drottningholm og at Tritonen paa Heleneborg var uden for Tilbudet, men jeg seer nu med Fornöielse, at denne Figur, som fuldstændiggjör Neptun Fontainen er medregnet i de 16 Statuer som ifölge Contracten blive leverede.
Derimod bliver en anden, oprindelig dansk, Statue paa Drottningholm til Rest, nemlig den 4de Flodnymphe ved Hercules Fontainen, afbildet i Dr Böttigers Værk Pl X, B med en Svane og en Amorin, hvilken Statue det er vort Museum magtpaaliggende at erholde en Afstöbning af, da den har hört til den mindre Fontaine i Slotsgaarden paa Frederiksborg hvor dens Savn er meget I Øinefaldende. Jeg beder Dem derfor ogsaa levere os denne Bronze Afstöbning og at meddele mig Deres Pris derfor.
Med Höiagtelse ærbödigst
J. C. J
Underskriften paa Contracten er
Ifölge Bemyndigelse af Bestyrelsen for det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg.
 
J. C. Jacobsen
Gl. Carlsberg.
Archive Reference: FA 2-011-00002, F5