Back to the menu
1886-xx-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-xx-xx
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bestyrelsen for Frederiksborg Museet
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: Draft to a letter to the board of Museum of National History
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1886 -xx-xx Udkast til brev til best.medlem for Frdb. Mus FA 2-009-00037.pdf
Kommentarer: Udkast til brev til bestyrelsen for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot
Transskribering:
Jeg er fuldkommen enig med Dem i at vi svare ganske kort, at den af Slotsforvalteren udtalte Formodning om at Museet skulde være villig til at modtage og ophænge de gamle Vaaben. Skjolds. er blottet for at Grund da et saadant Ønske aldrig har været under Overveielse endsige udtalt af Museumsbestÿrelsen.-
Da det omtalte Inventarium er Museet aldeles uved-kommende vil Bestÿrelsen heller ikke kunne paatage sig nogen Udgift med Hensÿn til Ophængning er vi af den nævnte Vaabensamling og ligesaalidt paatage sig noget Hverv i denne Henseende.
Dersom Samlingen af ........... skulde blive ophængt i det nærmeste Lokale ... i hvert Fald Sted
s. 2
have sin egen Indgang fra ....porten, og forblive/være uden at Forbindelse med Museets Lokaler.-
Hvad Anbringelse af Bænk angaaer vil jeg tilraade at dette Spörgsmaal i hvert Fald udsættes, til næste Aar, da Besöget i Aar nu omtrent er forbi. Jeg frygter ogsaa for at den betydeligt formindskes.
Indtægt af Besöget i indeværende Aar vil gjöre enhver extraordinair Udgift Betænkelig.-
Af samme Grund kan jeg heller ikke stemme for noget Tillæg til Aarsleff udover den Sum som den samlede Museumsbestÿrelse har modtaget.-
F. C. Lund har flere Gange spurgt om han kunde faae en à Conto Udbetaling paa hans Billed
s. 3
af Stormen paa Kbhvn, hvortil jeg har svaret, at der neppe var Midler dertil i Kassen för i Slutningen af Aaret efter 1st October, da Carlsbergfondets nÿe Regnskabsaar begynder med Indtægten af den til 1ste October indgaaende Halvaarlige Rente. Efter den Dag vil der vistnok komme Krav paa Betaling eller Forskud fra flere Kunstnere.
Jeg har endnu ikke skrevet til den Maler, Perséus, som Kong Oscar anbefalede til at male Hans Majestäts Portrait, men det er ikke sömmeligt at udsætte denne Sag længere. Da det vistnok har lange Udsigter med at faae Vished om vi faae vor Konges og Dronnings Portraiter iden ene eller den anden Störrelse, vil jeg spörge dem om de ikke finder det
s. 4
rigtigt, at vi nu lade Kong Oscar male i et Knæstykke?
Jeg har godt Haab om, at Grev Rosen vil bestemme sig til at tage fat paa "Dagmars' Död", naar han faaer de Oplÿsninger han önskede, hvilke jeg nu har samlet og skal sende ham. Det var imidlertid heldigt, naar vi samtidig gav ham en udtrÿkkelig Bestilling derpaa, med Angivelse af Billedets Dimensioner, men hvad Prisen angaaer, kan der vel ikke .......... med en Mand som Ham og vi maae vel altsaa gjöre Bestillingen ubetinget ...........overlade ham at fastsætte Prisen
Archive Reference: FA 2-009-00037,