Back to the menu
1883-xx-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-xx-xx
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient:
Keywords: Fire insurance;
Comments: Draft to an article about fire insurrance
Transcription:
Emneord: Brandforsikring;
Attachments: 1883-xx-xx vedrørende brandforsikring FA 2-005-00015, Kasse F2.pdf
Kommentarer: Udkast til en artikel om brandforsikring.
Transskribering:


Efterat Brandforsikkringen ved den i 1871 indförte Classificationstarif har faaet saa stort et aarligt Overskud, at Formuen no over Forventning er voxet fra 3 Millioner til c 5 Millioner, er Renteindtægten dermed stegen til 218.578 Kr, saa at denne alene dækker samtlige aarlige Udgifter og desuden giver et Overskud af 7000 kr.
Der haves saledes ingen anden Anvendelse for hele Præmieindtægten, c 212,000 Kr + det nævnte Overskud, i Alt c 219,000 Kr end at henlægge dem til ÿderligere Forögelse af Reservefondet, hvorved Formuen de næste 15 Aar vill stige til henved 10 Millioner og det aarlige Overskud til over 400,000 Kr.-
Men en saa colossal Captalophobning sÿnes dog aldeles urimelig, især efter at 24 Aars Erfaring har godtgjort, at den i 1861 indförte Reformm i vort Brandvæsen har nedbragt de aarlige Brandskader, som tidligere udgjorde 1,347 pM af Forsikkringssummen til 0,386 pM eller c 90,000 Kr; hviket svarer til Hamborgs og Lÿbeck's som ere resp. 0,38 og 0,34 pM. Der er heller ingen Tvivl om at vi ville kunne naae ned til Berlins Qvotient, o,31 pM, naar den projecterede Forbedringaf vort Brandvæsen efter Berlins Mönster, med en hensigtssvarende Centralstation og Anvendelse af Kulsÿredampspröiter til Øieblikkeligt Möde i förste Linie, bliver gjennemfört.
I hvilken Grad vort nuværende Reservefond overgaaer alle andre Stæders Brandforsikkringers, vil sees af fölgende Oversigt:
Kjöbenhavns Reservefonds udgjör, 21,3 pM af Forsikkringen
Lübecks 9,3
Danmarks Kjöbstæder 4,97
Breslaus 4,0
Hamborgs 1,5
Berlins (kun en Kassebeholdning) 0,22

Naar nu en Del af Brandforsikkringens overflödige Indtægt, som paatænkt anvendes til en Gjenforsikkring af f.Ex höist 3/4 af den hele Risico, vil der, efter Fradrag af Besparelsen af c 3/4 af Brandskaderne, dertil kunne medgaae 70 à 80,000 Kroner, hvorved Overskudet reduceres til c 140,000 Kr.

s. 2

Af dette Overskud forekommer det mig utvivlsomt, at en betÿdelig Del bör anvendes til en klækkelig Nedsættelse af Præmierne, og det saameget mer, som disse ere betÿdeligt höiere end i andre Stæder, f.Ex Berlin, Hamborg, Breslau, Lübeck og Kjöbstæderne her i Danmark, uagtet Kbhvns Brandforsikkring, hvis Præmie-Indtægt fordobbles af Renteindtægten, er istand til at forsikkre næsten dobbelt saa billigt, som andre Stæder
Til Oplÿsning om vore Præmiers relativt store Höide bemærkes:
at i Hamborg er Præmien for almindelige Bÿgninger kun ½ pM og Tillægspræmien for brandfarlige Bÿgninger fra ½ til 3 pM og Tillægspræmien for Theater, Vindmöller og straatækte Huuse fra 3 til 5 pM
i Lÿbeck er Præmien for almindelige Bÿgninger kun 1/4 pM,
Tillæg for Tobaksfabriker, Maskinfabriker, osv 1/4 pM
Do for Værkstæder for alle Slags Træarbeider, osv ½ pM
Do for Pianoforte og Meubelfabriker osv med Tiæreanstalt 1 pM
Do for Töifabriker osv 2 pM
Do for större Fabriker med Dampkraft 3 pM.
Do for Spritfabriker og Sukkerfabriker 4 pM.
Do for Theatre, Dampmöller, Vatfabriker 5 p.M
NB for de nævnte Tillægspræmier er 19/20 af Risico gjenforsikkret.
i Berlin haves ingen Klassificationstarif eller fast Præmie, men de aarlige Brandskader, som vexle mellem 0,19 og 0,83 pM reparteres, i Gjennemsnit udgjöre de c 1/3 pM hvortil kommer Bidrag til Brandvæsenet, c 1/3 pM, og Administration, i Alt c 3/4 pM (+) i Danmarks Kjöbstæder, hvor samtlige Brandskader ere 2½ Gang större end i Kjöbenhavn (1,0 : 0,386)
er Præmien for almindelige Bÿgninger 0,60 pM
Tillæg for Bÿgninger, Maltgjörerier, Porcelainsfabriker osv 0,60 , 1,20
Do for Brænderier, Meubelfabriker, Theatre osv
Do
större Fabriker med Dampkraft, osv. 1,00, 1,60
Do for Dampmöller, Finerskjærerier, Sukker- og Spritfabriker, osv 1,80, 2,40
Do for de til vor 5te Klasse hörende Næringsbrug 3,40, 4,00
NB I de Kjöbstæder, hvor der er Vandværker med de fornödne Brandhaner, gives en Rabat af 2/10 pM.

s. 3
Forsaavidt det,ifölge vor Erfaring kunde sÿnes at enkelte Præmier i de forannævnte Tarifer ere for lave, f.Ex for Dampmöller og Finerskjærerier, maa det erindres at Antallet af disse Fabriker i Kbhvn er saa ringe, at de store Tabs Lov slet ikke kan komme til Anvendelse, saa at de enkelte Tab paa disse Næringsbrug ere ligesaa tilfældige som det i modsat Retning maa betragtes som tilfældigt, at Theatre, Sukkerfabriker, Spritfabriker, Oliemöller osv, osv i 14 Aar aldeles ikke have medfört noget Tab. Desuden er det klart, at den sande Grund til Störrelsen af de nævnte Tab, ligesom ved Christiansborgs Brand laa i Brandvæsenets slette Organisation, hvilken Mangel nu kan ventes hævet.
Med Hensÿn til Inventariepræmien bör bemærkes, at Erfaring har vist, at dens Maximum 7,5 pM er for höi, idet adskillige Forsikkringer, til Belöb over 800,000 Kr, ere blevne opsagte og nu tegnede billigere i private Selskaber.
Ved en Omregulering af Tarifen vil det udentvivl vise sig nödvendigt, at blive staaende ved den nuværende Deling i 5 Klasser for Bÿgninger og i 3 Klasser for Inventarier, da en Forögelse af disse Klasser bilde bringe meget stor Forstÿrrelse i det hele Bogholderi og dets Apparat og dermed i Regnskabsvæsenet.-
Naar man skal anskaffe en nÿ Tarif og bestemme Störrelsen af Præmien i de enkelte Klasser og for de derunder indordnede Næringsbrug, maa man selvfölgelig i Forveien vide hvor stor en Totalsum, der skal tilveibringes eller in casu hvor stor en Nedsættelse i det nuværende Præmiebelöb, der maa ansees for heigtsmæssig. Dette Spörgsmaal maa imidlertid helst behandles af Directionen, som bedst ville være istand til at bedömme det og kunne stille alsidigt begrundede Forslag derom.
Jeg tillader mig derfor ærbödigst til den ærede Direction at den vil tage dette Spörgsmaal under Overveielse og eventuelt forelægge Repræsentantskabet et Forslag derom, for at der i Henhold til dettes Beslutning kan blive udarbeidet en dermed overensstemmende Tarif.-

Ærbödigst

Archive Reference: FA 2-005-00015, Kasse F2