Back to the menu
1874-06-10
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1874-06-10
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: The Royal Theatre; patronage; philanthropy; Botanical Garden
Comments: About the busts for the lobby in the Royal Theatre
Transcription:
Emneord: Det Kongelige Teater; mæcenvirksomhed; filantropi; Botanisk Have;
Attachments: 1874-06-10 fra JCJ til JLH.pdf
Kommentarer: Om fru Heibergs sygdom i Lausanne og busterne til Det Kongelige Teaters foyer. Afsluttes
Transskribering:
 
D 10 Juni 1874
 
Fru Etatsraadinde Heiberg.
 
Det gjorde mig overordentlig ondt at erfare, at De havde begÿndt Deres ophold i Lausanne med Sÿgdom og Sengeliggen, men jeg haaber at denne Fölge af Anstrengelser för og paa Reisen nu er vel overstaaet.-
Naar jeg ikke tidligere har besvaret Deres venlige Brev, er det i Særdeleshed begrundet i at jeg har ventet paa at faae en endelig Afgjörelse af Spörgsmaalet om "Busterne", hvorom Hs Exellence Krieger forelöbig har tilskrevet Dem. Endnu er Spörgsmaalet om den egenlige Foÿers Decoration, beregnet paa at modtage et större Antal af Buster, ikke afgjort, da Architecterne nödig ville opgive Deres egen, oprindelige Idee og jeg er fast bestemt paa kun at ville lade Busterne forfærdige, naar de alle, og endnu flere, kunne opstilles i den store Foÿer, hvor der efter min Overbeviisning kan blive Plads til mindst 16.- Jeg har derfor endnu ikke kunnet træffe Aftale med Bissen og Stein men jeg maa dog forelöbig tale med dem
 
s. 2
 
för jeg reiser, for at jeg eventuelt kan sende dem Bestillingen skriftligt fra Udlandet. Det glædede mig af et Par Ord, jeg modtog fra Hr Krieger idag, at erfare, at De vil tillade Bisen at gjöre den nÿe Buste af Deres Mand færdig efter Deres Exemplar i Marmor.
Det er min Hensigt at reise herfra paa Mandag d 15de, skjöndt jeg næsten ikke indseer hvorledes jeg skal faae alle mine egne Sager ordnede til den Tid, da jeg i de sidste Uger har været aldeles overvældet af Forretninger, nærmest som Fölge af den först i disse Dage fuldbragte Aflevering af Botanisk Have.
Den eneste Recreation, jeg har nÿdt, var Nÿdelsen af Iphigenia paa Tauris, som glædede mig overordentlig meget, baade hvad Glucks herlige Musik angaaer og ved den i det Hele vellÿkkede Udförelse. Især beundrede jeg min "Veninde" Fru Erh. Hansen, som gav Iphigenia i saa ægte antik Stiil og saa storslaaet at jeg tvivler paa at man noget andet Sted kan præstere noget Lignende.
 
s. 3
 
Hvorvidt jeg kan udstrække min Reise og om jeg kan faae den Glæde at hilse paa Dem i Lausanne, har jeg endnu ikke nogen Forestilling om, da jeg dennegang ikke efter Sædvane kan lægge nogen bestemt Reiseplan, men paa hvert enkelt Sted maa opholde mig saa længe som det er nödvendigt for at faae det tilsigtede Udbÿtte for Brÿggeriet. Da der er meget at see og Mange at tale med rundt om i Tydskland, vil det neppe blive för i Slutningen af Juli at jeg kan naae til Basel.
Hvor stor Fristelsen da vil være til at gjöre en, om end nok saa kort, Udflugt til Genfer Söens Bred, behöver jeg ikke sige, men jeg tör ikke ret hengive mig til Haabet derom.
Gid De nu fuldkommen maa have gjenvundet Deres Helbred og Kræfter, saa at De kan nÿde den herlige Natur, som omgiver Dem, men som dog först aabner sig i sin fulde Skjönhed og Storhed naar man kan taale Anstrengelserne ved at bestige Bjergene og betragte dem
 
s. 4

nærved og fra Höiderne kaste et vidt Blik udover en Deel af Verden, hvor Menneskene og deres Værker svinde ind til Ubetÿdeligheder. Er der noget Sted, hvor man uvilkaarligt maa böie sig i Ydmyghed, da er det paa slige Höider, men Tilegnelsen af denne Ydmyghed er netop i höieste Grad oplöftende.
Og nu lev vel! Med venlige Hilsener til Deres elskværdige Börn og med Önsket om et lÿkkeligt Gjensÿn forbliver jeg
 
Deres ærbödige og hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
Archive Reference: Rigsarkivet