Back to the menu
1877-05-10
Language: Danish (Denmark)
Location: Paris
Date: 1877-05-10
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Travel letter; travel letters;
Comments: About theater visits and visits to the Salon in Paris.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve;
Attachments: 1877-05-10 brev fra JCJ til JLH.pdf
Kommentarer: Om teaterbesøg og besøg på Salonen i Paris
Transskribering:
 
Paris d 10 Mai 1877.
 
Fru Etatsraadinde Heiberg

Jeg haaber, at De har erfaret, at jeg var afreist för Deres Brev kom til Carlsberg og at det altsaa först er kommmen i mine Hænder her i Paris.- Det var Skade, at jeg ikke fik Tid til at besöge Dem, för jeg reiste (hvori min Forkjölelse var Skÿld) da jeg gjerne vilde have benÿttet Deres venlige Tilbud om at tilstille Fröken Rung et Bidrag til hendes Reise. Skjöndt jeg maa tilstaae at jeg, da jeg 2den Gang hörte Don Juan, fandt mig mindre tilfredsstillet ved hendes dramatiske Udförelse, end den Förste Gang, forekommer det mig dog at hun har gjort umiskjendelige Fremskridt og jeg vilde derfor gjerne give hende en Opmuntring.- Dertil hendes private Soiree mig en Anledning som jeg benÿttede ved at bestille 10 Billetter og derfor sende en Bestilling af 100 Kroner (uden at underskrive Bestillingen). Den samme
 
s. 2
 
Betaling havde jeg sendt Fröken Dehn for 10 Billetter til hendes Soiree, ligeledes uden Underskrivelse. Det var navnlig Fröken Dehns Spil i "Mellem Slagene" der havde glædet mig som Tegn paa et betÿdeligt Fremskridt.-
Jeg har nu for förste Gang seet den nÿe Grand Opera i Virksomhed og desværre faaet bekræftet, hvad jeg anede, da jeg saae Bÿgningen under Opförelse, at den ÿdre Pomp maatte gjentage sig i det Indre saa at mise en scène vilde blive Hovedsagen og at det Væsenlige, Kunsten, vilde blive det Underordnede. Jeg har endnu kun seet een Opera, le Roi de Lahore, som i mine Tanker kun har ringe Værdi,undtagen forsaavidt som den giver det nÿe Apparat Leilighed til at vise sig fra den mest glimrende Side og dermed at skaffe Publikum en for Øiet henrÿkkende Nÿdelse.-
En af de fölgende Aftener skal Faust opföres, som jeg agter at höre. I dette Stÿkke antager jeg at mise en scène ikke kan blive saa dominerende som i Roi de
 
s. 3
 
Lahore, men jeg frÿgter dog for, at det Væsenlige ogsaa her maa blive skudt tilside eller tabe sig i det pompeuse Udstÿr.
I Modsætning til den nÿe Opera er det en Vederquægelse at komme i det gamle og tarvelige (altfor tarvelige) Theatre francais. Her er Intet, som forstÿrrer den dramatiske Kunst og de Indtrÿk, man her modtager, höre til dem man længe kan bevare.- Ogsaa her gives næsten uafbrudt det samme Stÿkke, et nÿt Drama, Jean Dacier, som ikke er at stor Værd, kun et Leilighedsværk, beregnet paa den "öieblikkelige republikanske Strömning, men som indeholder en Mængde dramatiske Situationer og godt tegnede Characterer.
De 2 Hovedpersoner spilles af Caquelin og Mdme Tavart, af hvilke man her sÿnes at sætte Caguelin höist for hvem Rollen ogsaa er skreven af Forfatteren, der er hans Ven. Efter min Mening ligger denne Rolle dog udenfor Caquelin's Omraade, da hverken hans Figur eller hans Ansigt og Minespil egner sig for det Ophöiede, Tragiske og Exotiske, men hans Opfattelse er rigtig
s. 4
 
og smuk og han fortjener forsaavidt det Bifald han höster. Den anden Hovedperson spilles af Mdme Favart, hvis Udförelse er et fuldendt Mesterværk i Holdning Minespil og Diction. Jeg har ofte med Fornöielse seet Mdm Favart, men först nu har jeg erkjendt at hun virkelig er en stor Kunstnerinde, uagtet hendes Ansigt ikke er saa heldigt skabt for Mimik, som det kunde önskes.- Jeg har seet Noget som var bedre, men det er længe siden og det var ikke her.-
Jeg har ogsaa besögt "Salonen", som nÿlig blev aabnet. Den indeholder en Mængde maadeligt, en ringe Deel som er godt og meget lidt udmærket. Dog vilde jeg önske at vore Kunstnere vilde gaae i Lære her og studere Farven, Lÿset og Tegningen. Et andet Fortrin, som udmærker de franske Malere fremfor vore: en riig Phantasie, kan desværre ikke læres men Anlæget dertil kan dog udvikles ved at leve i befrugtende Omgivelser.
Dersom jeg havde opholdt mig længere her, vilde disse Linier maaskee have indeholdt lidt fransk Causerie og mindre, dansk Passiar.

På langs:

Lev vel ! Gid De maa befinde Dem vel, hvor De end er! Jeg beklager at jeg ikke veed hvor mine Tanker skulde söge Dem.
 
Deres hengivne
J. C. Jacobsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Archive Reference: Rigsarkivet