Back to the menu
1884-11-19
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-11-19
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Patronage; Frederiksborg Castle
Comments: About Marstrand's painting of Mrs. Heiberg and the transfer of the Painting Collection from Amalienborg to Charlottenborg.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; Frederiksborg Slot;
Attachments: 1884-11-19 brev fra JCJ til JLH.pdf
Kommentarer: Om Marstrands maleri af fru Heiberg og overflytningen af Malerisamlingen fra Amalienborg til Charlottenborg.
Transskribering:


Carlsberg 19 Novbr 1884

Kjære Fru Heiberg!

Det er Dem formodentlig bekjendt at Malerisamlingen nu bliver flÿttet fra Amalienborg til Udstillingsbÿgningen ved Charlottenborg, for dér at pakkes sammen i et Magazin, indtil der engang kan blive opfört et Kunstmuseum. I blandt de Billeder, som saaledes ville blive magazinerede for lang Tid er ogsaa Marstrands Portrait af Dem, for hvilket jeg gjerne vilde indlægge et godt Ord og bede om at det, i al Fald indtil videre, maa blive tilgjængelig i det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot.
Uagtet jeg ikke har nogen formel Fuldmagt til at tale i Andres

s. 2

Navn end mit eget, tager jeg ikke i Betænkning at udtale Ønsket baade i Museets Navn og i hele Publikums, som besöger det.

Dersom jeg ikke i hele denne Uge havde maattet holde mig inde paa Grund af en kjedsommelig Snue, vilde jeg personlig have overbragt dette Andragende, men jeg stoler paa at dette vil tale saa godt for sig selv, at min Veltalenhed er aldeles overflödig

Deres hengivne og
ærbödige

J.C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet