Back to the menu
1885-05-19
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-05-19
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Carlsberg; patronage;
Comments: About J. C. Jacobsen's goals and ideals. About his motto "work and frugality."
Transcription:
Emneord: Carlsberg; mæcenvirksomhed
Attachments: 1885-05-19 brev fra JCJ til JLH.pdf
Kommentarer: Om J. C. Jacobsens målsætning og idealer. Om Valgsproget "Arbeide og Nøjsomhed".
Transskribering:
Carlsberg 19 Mai 1885.
 
Kjære Fru Heiberg.

Det var et heldigt Indfald jeg fik, at indtegne paa Grundplanen samtlige Bygningers Alder for at gjenkalde i min Erindring i hvilken Rækkefölge de vare opförte, thi dette samlede Overblik over den stadige og progressivt stigende Udvikling fra den forholdviis lille Begÿndelse fornöiede mig selv saa meget, at den Tanke opstod hos mig, at dette Billede maaske ogsaa kunde interessere mine nærmeste Venner.
Denne Tankes Rigtighed har Deres venlige Brev nu ogsaa til min Glæde bekræftet, men De burde ikke , kjære Frue, tale om mit ”Genie”, thi denne Gave fra Oven besidder jeg virkelig ikke og man bör ikke friste en Ven til at nære forfængelige Indbildninger. Det er ogsaa langtfra at det Resultat som
s. 2
nu foreligger, er Frugten af en planmæssig Stræben mod et höitstaaende Maal; tvertimod! Udviklingen er kommen af sig selv og jeg har for lang Tid siden önsket og haabet at den nu vilde standse fordi min Hu aldrig har staaet til det Store, men kun til det Fuldkomne, hvortil jeg har havt en medfødt Drift, som har været stöttet af en ligeledes medfödt Glæde over selve Arbeidet, som for mig har været og endnu er den kjæreste Nÿdelse.
Denne Aandsretning som har været Kilden til mit Livs Lÿkke og som har skabt Carlsberg, har jeg i mit stille Sind givet Udtrÿk i mit Valgsprog ”Arbeide og Nöisomhed” hvilket jeg nu ved Slutningen  af min Löbebane har fölt Trang til at udtale til Paamindelse for Andre og jeg har derfor indskrevet det med gÿldne Bogstaver under mit navnetræk paa Fÿrtaarnet ved Hovedindgangen til Carlsberg.
s. 3
Gid det maa blive læst med Eftertanke og forstaaet! Men hvormange ville forstaae og troe at en Brÿgger, som aarlig omsætter flere Millioner, er bleven ”stor” uden at ville det, ja imod sin Villie?
Nöisomhed tiltroer man vel gjerne Videnskabens og Kunstens Dÿrkere fordi Deres uegennÿttige Hengivelse i Aandens Tjeneste i Reglen er saa i Øiene faldende, at Ingen kan være blind derfor, men en nöisom Millionair! Det gaar over Mængdens Forstand.
 
Naar den franske Ingenieur kommer hertil og önsker at besöge Carlsberg, vil det være mig en Fornöielse at vise ham Alt, hvad der kan interessere ham og han vil altid træffe mig hjemme de Sögnedage om Formiddagen fra Kl. 9-12.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet