Back to the menu
1874-04-23
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1874-04-23
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: The Royal Theatre; philanthropy; patronage
Comments: About the placement of bust and paintings in the lobby of Royal Theatre in Copenhagen.
Transcription:
Emneord: Det Kongelige Teater; filantropi; mæcenvirksomhed
Attachments: 1874-04-23 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om placering af buster og malerier i Det Kongelige Teaters foyer.
Transskribering:
 
Herr Etatsraad Meldahl
 
Idet jeg hermed fremsender de cirkulerede Sager, bör jeg ikke undlade at gjöre opmærksom paa, at forsaavidt man ved Spörgsmaalet om Medaillonerne gaaer ud fra mit Tilbud om at bekoste Anskaffelsen af 9 Marmorbüster til Foÿeren, da er - som jeg udtalte i Mödet - dette Tilbud betinget af eller rettere givet i den Forudsætnng at Anbringelsen af Malerier i "Foÿeren" d.v.s. den egentlige Foÿer og ikke den krumme Korridor, opgives og at Busterne anbringes i denne Foÿer, hvis Decoration jeg antager man vil bringe i Harmonie med en saadan Anbringelse af plastiske Kunstværker.
Denne Meddelelse troer jeg at burde give Dem for at forebÿgge enhver
 
s. 2
 
Misforstaaelse, da jeg ved en Samtale med Architect Petersen idag fik det Indtrÿk, at Architecterne endnu ikke havde opgivet Tanken om Malerier i den egentlige Foÿer.
 
Med sand Höiagtelse
Deres hengivne
J. C. Jacobsen
 
d 23/4. 74

 
Archive Reference: Rigsarkivet