Back to the menu
1874-11-03
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1874-11-03
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Botanical Garden; patronage; pissoir; customs
Comments: About the price for enamelded slate plates for the urinals in the Botanical Garden and the superiority of slate plates compared to marble plates; and the incompetence of the customs.
Transcription:
Emneord: Botanisk Have; mæcenvirksomhed; pissoir; told;
Attachments: 1874-11-03 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om fortoldning af kunstværker og prisen på emaljerede skiferplader til pissoirne i Botanisk Have.
Transskribering:
 
Herr Etatsraad Meldahl.
 
I Anledning af Deres venlige Meddelelse maa jeg sige, at jeg godt kan forstaae at Academiet ikke har sÿnderlig Lÿst til at spilde sine Medlemmers Tid ved at böde paa Toldvæsenets Mangel paa Evne til at skjönne om Bronzeafstöbninger af colosale antike Statuer, udförte efter Bestilling, ere Kunst-værker eller - Isenkram eller Galanterivarer.
Toldbestÿelsens Fordring om en Erklæring af "Academiet" i en saa simpel Sag forekommer mig saa urimelig, at jeg ikke vilde have fremsendt den, dersom jeg ikke havde havt Grund til at troe, at Academiet var vant til at meddele slige Erklæringer i en sædvansmæssig Form, uden videre Uleilighed for Medlem-merne.
Skulde jeg heri have taget Feil, maa jeg bede undskÿldt at jeg har besværet Academiet
 
s. 2
 
med denne Toldsag og jeg vil da kun bede om, at man vil give mig et bestemt Afslag hvormed jeg kan faae Anledning til at henlede Finantsministeriets Opmærksomhed paa Toldbestÿrelsens Mangel paa Conduite, som gjör Toldlovens Bestemmelse om Toldfrihed for Kunstværker illusoriske
____________________

Hvad De forleden Dag omtalte emaillerede Skiferplader til Pissoirs angaaer, kan jeg meddele at de faaes i London hos Mr Thomas Stirling Slate merchant, Belvedere Road, Lambeth. Prisen for emaillerede Plader kan jeg ikke finde, men selve Pladerne, leverede efter opgivet Maal, koste med "fine rubbing for enalming" 8½ pence pr kvadrat Fod af ½" Tÿkkelse og 10½ pence for 3/4" Tÿkkelse.
Med Emaille koste de altsaa formodentlig respective 10 à 12 pence pr kvadrat Fod.
De bruges meget i England og ser godt ud, da den hvide Emaille ikke, som Marmor,
 
 
s. 3
 
 
blive guul ved Brugen.
Bestillingerne paa alle Skiferbeholderne til de nÿe Væxthuses Vandforsÿning bleve meget hurtigt affactuerede af det nævnte Firma, som ogsaa kalder sig "enamelled Slate work" og hvor jeg har seet betÿdelige Forraad af emaillerede Plader staae færdige.-
 
Med særdeles Höiagtelse
ærbödigst
J. C. Jacobsen
 
 
d. 3 Novbr 74
Archive Reference: Rigsarkivet