Back to the menu
1876-08-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-08-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About expenses to 'Rosen' at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1876-08-25 brev til Meldahl, Rigsarkiver.pdf
Kommentarer: Om udgifter til "Rosen"
Transskribering:
 
Herr Etatsraad Meldahl.
 
Saavidt jeg erindrer, har de sagt mig at Fuldförelsen af "Rosen" eller "Ridderstuen" paa Frederiksborg vilde koste 9 à 10.000 Rdlr: - Da Restaurationen af dette Locale, som er det eneste, der staaer tilbage at restaurere af Chr IV Efterladenskaber, ligger mig - som de veed - særlig paa Hjærte, er jeg tilböielig til at anvende den Sum, som Theatret ikke vilde benÿtte til ovennævnte Øiemed, men forinden önsker jeg en officiel Meddelelse om hvorvidt "Rosens" fuldstændige Restauration kan sikkres ved Anvendelsen af de nævnte 20,000 Kroner og hvis dette ikke er Tilfældet, hvormeget der kan
 
s. 2
 
udföres for den nævnte Sum og hvad der vil blive tilbage som ufuldfört.
Da der ogsaa er anden Anvendelse af de nævnte Sparepenge, som jeg tænker paa, vil det være mig kjært dersom de snart kunde skaffe mig den önskede Oplÿsning.
At jeg efter de nu gjorte Erfaringer önsker Oplÿsningen officielt, vil De let kunne forstaae.
 
Med höiagtelse Deres
J. C. Jacobsen
 
d. 25 August
1876
Archive Reference: Rigsarkivet