Back to the menu
1876-09-04
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-09-04
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: Copy of the original letter in which J. C. Jacobsen offers to give 20,000 Kroner to the restauration of the room "Rosen" at Frederiksborg.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1876-09-04 gjenpart af brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Gjenpart af brev til Meldahl hvori J. C. Jacobsen tilbyder at betale 20,000 til restaurering af "Rosen".
Transskribering:
 
Herr Etatsraad Meldahl.
 
Da jeg af Deres ærede Meddelelse af 28de f. M., hvorfor jeg takker Dem, seer at den Sum, jeg kan stille til Frederiksborg Komiteens Disposition, langtfra er tilstrækkelig til at sikkre Fuldförelsen af alle de til "Rosens" Restauration beregnede Arbeider, maa jeg begrændse mine Ønsker i denne Henseende til de Dele af Arbeidet, som ved det paatænkte Bidrag kunne udföres og forhaabentlig i Löbet af 2 à 3 Aar bringes til Ende.
Jeg beder Dem derfor i mit Navn at forelægge Komiteen det Spørgsmaal, om den vil modtage et Bidrag af 20,000 Kroner til Istandsættelsen af "Rosen"/ Ridderstuen/ paa Frederiksborg saaledes at denne Sum udelukkende anvendes til:
1. Hvælvingernes fuldstændige Restauration med Puds og Stkkaturarbeider
2. Flisegulvets Lægning og
3. Anskaffelse og Opstilling af Kaminer.-
Det vil være mig kjært tillige at modtage en Meddelelse om hvor snart disse Arbeider kunne paabegyndes og hvor lang Tid der ...at medgaae til deres Fuldförelse.- Overslagssummerne for de nævnte 3 Arbeider overstige vel mit paatænkte Bidrag med 500 Kroner, men jeg antager at det Beløb, som i Virkeligheden vil komme til at mangle, i sin Tid med Lethed vil kunne tilveiebringes, i al Fald ved et extraordinært Bidrag af mig -hvis jeg lever saalænge.-
MMed særdeles Höiagtelse
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg d 4. September 1876.
Archive Reference: Rigsarkivet