Back to the menu
1877-04-03
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1877-04-03
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; health
Comments: About the furnishing af Frederiksborg Castle and how to reduce costs.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; helbred
Attachments: 1877-04-03 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om indretningen af Frederiksborg Slot og eventuelle besparelser.
Transskribering:


Herr Etatsraad Meldahl

Jeg er Dem særdeles forbunden for den hurtige og instructive Meddelelse om og den omtrentlige Udgift ved det paatænkte Foretagende paa Frederiksborg. Desværre sÿnes denne Oversigt at bekræfte vor Tvivl om hvorvidt den Sum, som jeg ikke tör overskride, vil være tilstrækkelig til at udstÿre samtlige Localer i de 3 Etager saaledes som det kunde önskes, men jeg maa dog af flere Grunde frafalde den Udvei, som vi sidst tænkte paa, nemlig at lade nogle Rum i hver Etage ligge udenfor vor Project. Foruden det væsenlige Hensÿn til det eventuelle Musæums brandsikkre Adskillelse fra Prindsesseflöien ved dennes Brandgavl, forekommer det mig klart at dersom det overhovedet kan lÿkkes at danne et dansk, historisk Musæum ved passende Gjenstande fra den Ældre og Yngre Middelalder med nogen Bistand af nÿe kunstneriske Fremstillinger, saa vil et saadant Musæum - naar det skal have nogen Betydning - i det mindste behöve de 3 Etager i Kongeflöiens hele Udstrækning. At begÿnde med et Fragment deraf vil efter min Overbevisning forvanske hele Planen.

s. 2

Jeg frÿgter for, at jeg ved mine Bemærkninger om at Musæumslocalerne ved visse Leiligheder ogsaa kunde benÿttes af Kongehuset i Forbindelse med Riddersalen og Rosen har betonet denne Benÿttelse for stærkt, saa at Hovedformaalet, Dannelsen af et Musæum, er trængt noget tilbage i vore Forestillinger Naar vi imidlertid fastholde dette Hovedformaal som Værn for Localernes Udstÿring, haaber jeg at det dog maaskee kan lÿkkes at naa Maalet ved Hjælp af nogle Reductioner i det Foreliggende Overslag. Som saadanne skal jeg nævne: Udeladelse af No 1 i Stuen og No 1 paa 1ste Sal, hvilke Rum formentlig maa kunne sættes i Stand ved andre Midler; Udeladelse af Brÿstpanel paa 1ste Sal med Undtagelse af et enkelt værelse, f.Ex no 3 og 10, der kunde fremstilles som Mönster; ligeledes Udeladelse af Betræk paa 2de Sal med Undtagelse af et enkelt Mönsterværelse; Besparelse af nogle Marmorkaminer, osv.-
Jeg tænker for at tilveiebringe et Indtrÿk, der ligner det som Gripsholm gjör, kommer det jo först og fremmest an paa om der kan tilveibringes et tilstrækkeligt Antal af passende Musæumsgjenstande der have historisk Interesse og Betÿdning og herom

s. 3

troer jeg, at vi maa söge at komme til Kundskab, för vi med Nÿtte kunne gaae sÿnderlig videre.-
Jeg er desværre ved Forkjölelse forhindret i at gaa ud (og kan derfor heller ikke komme til Möde paa Charlottenborg imorgen) men jeg haaber om et Par Dage at faae Lov til at tage til Bÿen og kommer da til dem, men jeg vil ikke undlade forinden at meddele Dem disse Betragtninger, for at De kan sætte Dem ind i min Tankegang.

Deres hengivne og forbundne
J.C. Jacobsen

Carlsberg d 3 April 1877
Archive Reference: Rigsarkivet