Back to the menu
1878-02-21
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-02-21
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; philanthropy
Comments: About furbishing of Frederiksborg Castle. J. C. Jacobsen has received a letter from Elisabeth Jerichau Baumann about her son Harald Jerichau
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; filantropi
Attachments: 1878-02-21 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om indretning af Frederiksborg Slot og en henvendelsefra Elisabeth Jerichau Baumann om sønnen Harald.
Transskribering:
 
Herr Etatsraad Meldahl
 
I Anledning af Deres ærede Skrivelse af Gaars Dato undlader jeg ikke at meddele at jeg Intet har at erindre mod den paatænkte Beklædning af Vægge og Vindueslÿsninger i Riddersalen, naar De og Hr Etatsraad Hansen finde den hensigtsmæssig. Den eneste Betænkelighed jeg kan have i den Henseende er den Brandfare, som denne Træbeklædning med paasatte Tapeter sÿnes at medföre, men jeg tvivler ikke paa at De selv har overveiet det Spörgsmaal.
 
Ved samme Leilighed fremsender jeg hoslagte Brev fra Fru Jerichau som jeg modtog fra hende i Aften og
 
s. 2
 
som indeholder et Andragende fra hendes Sön Harald om et Stipendium fra Academiet i Henhold til et större Maleri, som han har udfört paa min Bestilling. Dette Maleri er nÿlig afsendt fra Rom hertil for at udstilles paa Charlottenborg i April.
Det vil glæde mig meget, dersom dette Arbeide er saa vellÿkket, som Fru Jerichau siger og dersom det kunde give Sönnen - der for Tiden desværre er meget sÿg af Malaria-Feber- Udsigt til at opnaae det ansögte Stipendium.
 
Med særdeles Höiagtelse
Deres
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 21 Febr
1878.
Archive Reference: Rigsarkivet