Back to the menu
1878-03-15
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-03-15
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage;
Comments: About the organization of Frederiksborg Castle and Harald Jerichau.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1878-03-15 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om indretningen af Frederiksborg Slot og Harald Jerichau.
Transskribering:
 
Herr Etatsraad Meldahl
 
Jeg maa takke Dem ret meget for Deres Redebonhed til at bringe den afdöde, haabefulde Kunstners Ønske, som ogsaa ligger mig paa Hjerte, til höiere Vedkommendes Kundskab.-
Jeg haaber at dette Skridt vil have til Fölge, at man ikke disponerer over den Plads, som er bleven ledig ved Udförelsen af Blochs Altertavle, för man har seet Harald Jerichaus Maleri, der maaske kan blive et godt Bidrag til den danske Kunst-Udstilling.- Den sörgende Moders Beretning om den Roes Billedet har vundet af Kunstnere i Rom tör man naturligviis ikke tillægge en ubetinget Betÿdning. Stakkels Fru Jerichau!
 
s. 2
 
Ifölge deres Anmodning skal jeg imorgen tilstille Kammerraad Truelsen mit Bidrag af 2000 Kroner til de omhandlede Afstöbninger og jeg har anmodet min Sön om ligeledes at indsende det af ham tegnede Bidrag af 3000 Kroner, men dette kan neppe skee imorgen.
 
Med Höiagtelse
Deres
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 15/3-78.
Archive Reference: Rigsarkivet