Back to the menu
1878-06-16
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-06-16
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage
Comments: About the fee to Mr. Friis and the placing of the Bayeux Tapestry.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1878-06-16 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om honorar til Hr Friis og placeringen af Bayeux Tapetet.
Transskribering:


Carlsberg 16 Juni 1878

Herr Etatsraad Meldahl

I Anledning af Deres ærede Skrivelse maa jeg meddele, at Hr Friis et Par Gange har tilskrevet mig om à Conto Betaling paa det lovede Honorar,, men at jeg har ladet denne Sag hvile til De kom hjem, da jeg ikke tÿdeligt kunde erindre vor Aftale og Bestemmelserne om Værkets Udstrækning og Begrændsning.
IfölgeDeres Anbefaling maa jeg nu tiltræde deres Forslag om at udvide Understöttelsen til 11 Ark istedetfor de oprindeligt anbefalede 8 Ark og jeg bemÿndiger Dem herved til paa mine Vegne at tilsige Hr Friis et Honorar af 40 Kroner pr Ark for indtil 11 Ark, at betale naar det Hele er udkommet.

___________________________________________________________________________

Jeg vilde gjerne tale et Par Ord med Dem om forskjellige Ting angaaende

s. 2

Frederiksborg og da jeg har hört, at De imorgen skal til et Möde i Academiet Kl 3, vil jeg forsöge paa at træffe Dem i Deres Bopæl Kl 2.
For det Tilfælde, at dette ikke lÿkkes, vil jeg gjöre opmærksom paa at Bayeux Tapetet, 120 Al langt, ikke kan faae Plads, selv i 3 Rækker over hinanden, i det paatænkte Locale i Stue-Etagen, med mindre man anbringer det paa spanske Vægge og i saa fald er det maaskee unÿttigt at nedbrÿde de nuværende Skillerums mure. Jeg er derfor bange for, at Lÿset i disse Rum ikke vil være tilstrækkeligt til Anbringelsen paa spanske Vægge og det er Spörgsmaal om man ikke bör see bort fra den chronologiske Rækkefölge og hellere anbringe Tapetet i en af de andre Etager.- Maler Henningsen er reist til Bayeux i disse dage paa min Opfordring, for at see om han tör paatage sig Arbeidet og vi kunne saaledes snart vente Svar fra ham.- men herom nærmere, naar jeg

s. 3

taler med Dem
Da De paa Onsdag vil besöge Frborg beder jeg Dem ved samme Leilighed at overveie om den ene Döraabning (den der er nærmest ved Facaden mod Söen) kan lukkes i den Sal ved Enden af Riddersalen hvor de 3 Malerier af Chr IV ere projecterede anbragte. Jeg besögte Slottet i Söndags i Selskab med Bloch og vi fandt klart at Billedet af Kaas paa Dödssengen ikke kan faae Plads mellem de 2 Döre, hvorimod det kan faae en udmærket Plads, naar den nævnte Dör lukkes.
Bloch sÿntes ogsaa godt om mit tidligere Forslag, at lukke Vinduet mod Gaarden og at anbringe det ene Maleri dér, saa at Kaminen beholder sin Plads.

__________________

Det glædede mig at höre at et Forslag, jeg vilde have gjort om at anbringe Gasmaskiner til at drive kraftige Spröiter, allerede er fremsat af Vandinspecteur Paulsen og vil blive forelagt

s. 4

Ministeriet og - forhaabentlig - Rigsdagen.
Jeg er ikke rolig saalænge saamange Haandværkere færdes i Værelserne, som end vil blive Tilfældet.

Med sand Höiagtelse

deres

J.C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet