Back to the menu
1879-11-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-11-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage;
Comments: About money to wallpaper and a request for the removal of Chr 9's monogram at the Great Hall!
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1879-11-02 Brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om penge til tapeterne og en anmodning om at få fjernet Chr. 9's monogram fra Riddersalen!
Transskribering:


Kjære Herr Etatsraad Meldahl.

Idet jeg hermed fremsender min Betænkning over Hr Overgaards Overslag og mit Tilsagn om at udrede Udgifterne ved Fuldförelsen af Tapeterne, maa jeg tage et Forbehold, som jeg af let fattelige Grunde troer at burde meddele Dem aldeles privat.- Jeg var nemlig idag med en Udlænding og nogle Venner paa Frederiksborg og glædede mig over hele Arbeidets Fremgang, men jeg opdagede ved samme Leilighed en Feil i det paabegÿndte Arbeide i Riddersalen, som jeg maa bede rettet snarest muligt for af den ikke skal blive bemærket:
Jeg sigter til Anbringelsen af Chr 9des Navnetræk sammen med Chr 4des i Tapetet paa Væggen, som jeg bestemt maa modsætte mig, da denne Anbringelse af

s. 2

den nu regjerende Konges Navn i Tapetet aldeles vil tilintetgjöre det Indtrÿk, som jeg altid har insisteret paa, at man skulde stille som sin Opgave at tilveibringe hos Beskueren i kommende Tider, at det nu restaurerede Slot og fremfor alt Riddersalen er en tro Gjengivelse af Chr 4des Værk, saaledes som vi kjendte det för den ulÿkkelige Brand.
Men det er ikke mere Chr 4 des Riddersal naar en Konges Navnetræk fra det 19d Aarhundrede er indvævet i Tapeterne.
Det er vist ikke ganske i Harmoni med min Tanke at sætte Chr 9des Buste paa Portalen ved Indgangen, som jeg sidst selv foreslog, men jeg troer at en saadan Afvigelse fra Reglen kan forsvares, da en saadan fritstaaende Buste ikke kan forandre Salens Character, men videre bör man paa ingen Maade gaae i dette Locale.

s. 2

Det vilde unægteligt være rigtigere og mere betagende dersom Hs Majestæts Buste blev opstillet i det ved hans Resolution og ved hans gave af Kongeflöiens Localer oprettede Musæum, men dér synes jo ikke at være nogen passende Plads dertil.- At Chr IX Navn iövrigt er anbragt paa forskjellige Steder i Felterne i Lofterne i Musæet, kan af ovennævnte Grunde vel forsvares, men jeg maa dog tilraade at det skeer med saa stort Maadehold, at Beskueren ikke sættes i Tvivl om at de befinde sig i Chr 4des Borg.-

Jeg traf idag Hr Overgaard derude men jeg talte naturligviis ikke til ham om Navnetrækkets Forandring. Iövrigt meddelte jeg ham Indholdet af min medfölgende Erklæring hvortil han svarede, at han var særdeles tilfreds dermed og at han ikke ansaae det for umuligt at kunne opfÿlde mit Ønske om at gjöre det hele færdigt i 1880, vistnok med

s. 3

Undtagelse af de 2 Figurer ved ....., men han lovede ikke at forcere Arbeidet, naar dets Fuldkommenhed og Skjönhed kunde komme til at lide derunder

Det er maaskee ikke muligt at bringe den Store Globus ind i Konseilsalen uden at skille den ad, hvilket vilde være uheldigt, især naar det skulde skee nu saalænge för den igjen kan opstilles. Jeg bad derfor Hammelef at overveie om den ikke midlertidigt kunde sættes ind i "Rosen" hvortil jeg troer at Indgangen er stor nok.

Med sand Höiagtelse
Deres J.C. Jacobsen

Carlsberg 2 Novbr
1879
Archive Reference: Rigsarkivet