Back to the menu
1879-11-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-11-11
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About accounts of Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1879-11-11 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om regnskaber vedrørende Frederiksborg Slot.
Transskribering:


Her Etatsraad Meldahl.

I Anledning af Deres meget Ærede af 7d. d.M. maa jeg allerförst gjöre opmærksom paa en Uoverensstemelse mellem min Bogföring og Komiteens.
Ifölge mine Böger har jeg nemlig udbetalt til Kongeflöien
i Oktober 1877 til Broberg 10.000 Kroner
i October 1878 - - 30.000 -
i November - 60.000 -
i April 1879 - 17.000
i August - 20.000
Summa 137.000

Af disse 137.000 Kroner ere imidlertid ifölge Deres Skrivelse af 13d. September 78 og mit Svar af 25d Septbr s.A et Belöb af 57.000 Kroner forskudsviis benÿttede til Riddersalen saa at der til selve Kongeflöien blive tilovers 80.000 Kroner
Der antages imidlertid ifölge Latteriats ?? Opgivende af mit Forskud til Riddersalen ved Udgangen af 1880 vil være reduceret til 18000 Kr og i saa Fald vil der af de indbetalte 137.000 Kr være disponibel til Kongeflöien 119.000. saa at Restudbetalingen til denne Flöi i 1880 bliver 81.000 hertil kommer de af mig til Tapeterne i Riddersalen senest tilsagte...17,882.25 Summa 98.882.25
Dersom denne Beregning er rigtig, haaber jeg at kunne afsee de nu forlangte 34000 Kroner, som Forskud til Riddersalens Fuldförelse, dog tör jeg i dette Øieblik ikke give noget bestemt Löfte om at udrede denne Sum i Löbet af 1880, da jeg ikke nöie veed, hvor höit mine Bÿgningsregninger ved dette Aars Udgang löbe op.

s. 2

Ved Udgangen af Januar Maaned 1880 vil jeg forhaabentlig kunne give et bestemt (og sandsynligviis tilfredsstillende) Svar.
Ved selve det beregnede Belöb af 34,000 Kr og dets Anvendelse har jeg aldeles Intet at erindre. Kun maa jeg gjöre opmærksom paa en Uoverensstemmelse forsaavidt der i Deres Brev er opfört 6108Kr 81 Ø til forsölvede Figurer, m.m. paa Kaminen x) Rettelse i Deres sidste Brev angives ikke Litr D. (Kaminen) medens der i den schematiske Oversigt kun er beregnet 3108 Kr 81
Jeg havde önsket og haabet at kunne meddele Dem disse Bemærkninger mundtligt, men da jeg atter idag har faaet Forfald maa jeg gjöre Meddelelsen skriftligt.-
Deres Brev af 7d. med schematisk Oversigt vedlægges til Sammenligning, ligesom jeg ogsaa vedlægger Fortegnelse over Malerier paa Kronborg, som bör haves i Erindring

Deres med Höiagtelse hengivne

J. C. Jacobsen

Carlsberg 11 Novbr 79
Archive Reference: Rigsarkivet